Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kompenzace daně z nemovitosti v roce 2015


 

Kompenzační příspěvek je možno poskytnout fyzickým osobám, které jsou výlučnými majiteli¹  domu* v Černošicích a  spadají do jedné z následujících tří skupin:

1a. občané – vlastníci rodinného domu, kterým ke dni 31.5.2012 bylo 65 let žijící osamoceně nebo společně s jednou další osobou starší 65 let, kteří jsou příjemci starobního důchodu a jsou trvale přihlášeni v Černošicích nejméně od 1.1.1995, při splnění dalších podmínek uvedených níže**;

1b. občané – vlastníci stavby pro rodinnou rekreaci, kterým ke dni 31.5.2012 bylo  65 let žijící osamoceně nebo společně s jednou další osobou starší 65 let, kteří jsou příjemci starobního důchodu a jsou trvale přihlášeni v Černošicích nejméně od 1.1.2005, při splnění dalších podmínek uvedených níže**, pokud jsou vlastníky této stavby pro rodinnou rekreaci nejméně od 1.1.1995

2. příjemci sociálních dávek poskytovaných dle zákona č. 111/2006 (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), kterým byla tato dávka vyplacena (nebo nárok na její výplatu vznikl) v roce 2014, při splnění dalších podmínek uvedených níže**

3. občané, nespadající do předchozích skupin, kteří jsou v sociální situaci, jejíž posouzení je hodné zvláštního zřetele – na základě individuálního posouzení životní situace sociální komisí rady města

*Dům – tj. rodinný dům a stavba pro rodinnou  rekreaci (chata), nikoliv byt nebo dům sloužící k podnikatelské činnosti nebo činnostem s ní souvisejícími

 

**Další podmínky, které musí splňovat osoba podávající přihlášku do řízení o poskytnutí kompenzačního příspěvku dle bodu 1. a 2.:

a) nemá žádný další příjem kromě důchodu pro osoby dle bodu 1 výše, resp. kromě sociálních dávek a příjmů, které byly posouzeny v rámci poskytnutí těchto dávek, pro osoby dle bodu 2 výše;

b) není vlastníkem ani spolumajitelem žádné další nemovitosti v ČR ani v zahraničí;

c) neumožňuje úplatné užívání obytného domu nebo jeho části třetí osobě (např. nájem);

d) v obytném domě ve vlastnictví osoby podávající přihlášku nebydlí žádná další osoba s vlastními příjmy (vyjma důchodu a sociálních dávek dle zákona č. 111/2006 Sb.);

e) není dle §9 odst. 1 písm. n) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí osvobozena od daně ze staveb;

f) je trvale hlášená v Černošicích;

g) přihlášená osoba zaplatila daň z nemovitosti v příslušném kalendářním roce, ve kterém je kompenzační příspěvek žádán.

Skutečnosti uvedené v písm. a) až f) doloží osoba podávající přihlášku do řízení o poskytnutí kompenzačního příspěvku čestným prohlášením.
Skutečnost, uvedenou v písmenu g) doloží osoba podávající přihlášku do řízení o poskytnutí kompenzačního příspěvku dokladem o zaplacení daně.

Město Černošice si vyhrazuje právo údaje uvedené v přihlášce o poskytnutí kompenzačního příspěvku ověřit. V případě, že bude dodatečně zjištěno, že údaje uvedené v přihlášce jsou úplně nebo jen z části nepravdivé, je žadatel povinen již poskytnutý kompenzační příspěvek vrátit.

¹platí i v případě, že žadatel má dům ve společném jmění manželů a splňuje další podmínky stanovené v tomto dokumentu

Kompenzační příspěvek ve výši rozdílu výše daně za rok 2012 proti roku 2011 je možno poskytnout osobám, které se přihlásí do řízení o jeho vyplacení do 30.6.2015 na adresu Městský úřad Černošice, Správní odbor, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Formulář přihlášky do řízení o kompenzační příspěvek je umístěn v elektronické podobě také zde, a v písemné podobě je také k dispozici v podatelně Městského úřadu Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Eva Řehořová - Riegrova 1209, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá