Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


 

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecné sněmovny Parlamentu  České republiky na 20. a 21. 10. 2017. Rozhodnutí o  vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve  Sbírce zákonů č. 135/2017.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Další informace k volbám naleznete na webových stránkách:

 

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může volit na voličský průkaz, na který lze hlasovat v jiném volebním okrsku na území České republiky.

O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do 18. října 2017 do 16.00 hodin na pracovišti Riegrova 1209, Černošice, v přízemí, kancelář č. 2 - Eva Řehořová.

Žádost v listinné nebo elektronické podobě, podána doručením obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 13. října 2017 a to:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče.

 

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017 voličský průkaz:

  • předá osobně voliči
  • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
  • zašle voliči.

 

Platnost občanského průkazu

Pokud někdo zjistí ve dnech voleb, že nemá platný občanský průkaz, je možné si na odboru občansko správních a dopravně správních činností MěÚ v Podskalské 19, Praha 2 (otevřeno po celou dobu konání voleb) nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc.

Přenosné volební schránky

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat městský úřad (případně ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o hlasování do přenosné volební schránky (doma, v nemocnici).  Budou k Vám vysláni 2 členové s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Podmínkou je, že volič se nachází v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém má trvalé bydliště. Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky můžete zasílat na e-mail kancelarstarosty@mestocernosice.cz nebo tel. 221 982 530, 607 015 369.

 

Telefonní spojení do jednotlivých okrskových volebních komisí ve správním obvodu pověřeného úřadu Černošice.

Další informace  najdete na úřední desce.

 

Za tuto stránku odpovídá L. Jochová.