Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Připravené projekty / žádosti o dotace


 

 

Pro informaci viz také: Strategické záměryNeúspěšné žádosti o dotace - odložené projekty

Informace k jednotlivým projektům

Chodníky podél II/115

Stručný popis projektu:

Předmětem připravovaných projektů je vybudování chodníků podél ulice Vrážská, která je současně silnicí II/115. Důvodem je především velké dopravní zatížení předmětné ulice a s tím související zvýšení bezpečnosti provozu.

Výstavba se týká chodníků

 • v úseku ulic Karlická a Pražská,
 • v úseku ulic V Rybníčkách a Stulíková, a
 • východně od ul. Pražská v úseku ulic V Rybníčkách a Karlická.

Výstavby chodníků bude probíhat v koordinaci s projektem rekonstrukce silnice II/115.

 

Náklady celkem:

Náklady celkem: zatím nejsou známy 

 

Termíny realizace projektu:

Předpokládané zahájení fyzické realizace:  rok 2018.

Odkaz na vizualizaci projektů:

 1. úsek ul. Karlická, Pražská, V Rybníčkách a Stulíková = chodníky po pravé straně silnice
 2. úsek ul. V Rybníčkách a Karlická = chodník po levé straně silnice

Bezpečné chodníky v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Žádost o podporu byla podána v rámci IROP 28. 4. 2016, nicméně byla zamítnuta. V případě vyhlášení výzvy bude žádost podána opětovně.

Stručný popis projektu:
Projekt řeší vybudování nového chodníku v ulici Říční a rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího chodníku v ulici Dr. Janského v Černošicích. Projekt umožní přístup ke 4 přechodům pro chodce, 9 místům pro přecházení a 1 autobusové zastávce. Projekt také zlepší přístup k zastávce železniční dopravy. Účelem stavby je zajištění bezbariérovosti chodníků.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MMR ČR, Integrovaný regionální operační program

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 8 113 000,- Kč

 

Termíny realizace projektu:

Termín realizace je závislý na získání dotačních prostředků.

projekt chodníku Dr. Janského

projekt chodníku Říční

 Stavební úprava a přístavba ZŠ v Černošicích

Stručný popis projektu

Projekt navazuje na další aktivity v oblasti modernizace ZŠ Černošice. V rámci tohoto projektu se předpokládá rozšíření kapacity školy vzhledem ke stávajícímu nedostatku tříd a zároveň zajištění prostoru pro pedagogy a rozšíření možností výuky pomocí vybudování dílen.

V prosinci 2016 požádalo město Černošice o dotaci na spolufinancování rozšíření kapacity základní školy v rámci programu MFČR č. 298213 na podporu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. V dubnu 2017 vydalo MFČR rozhodnutí o registraci akce s příslibem čerpání dotačních prostředků ve výši 24 571 tis. Kč včetně DPH v roce 2017. V současné době jedná město s MFČR o možnosti převodu a čerpání přidělených finančních prostředků v roce 2018.

V srpnu 2017 byla vypracována jednostupňová projektová dokumentace a následně bylo požádáno o vydání stavebního povolení.  Předpokládaný termín vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby je říjen 2017.

Projekt je řešen jako dvoupodlažní zděná přístavba k budově B základní školy umístěná západně od hlavní budovy. V přízemí přístavby je umístěna sborovna, dílny a jedna kmenová učebna. V patře jsou navrženy 3 kmenové učebny a kabinet. Přístavba je funkčně propojena se stávající budovou školy. Součástí projektu je i výstavba výtahu, který je přístupný z chodby na každém patře.

Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 35 110 000 Kč
Požadovaný příspěvek :       24 571 000 Kč
Spoluúčast města: 10 539 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace:  listopad – prosinec 2017 (závislé na vydání stavebního povolení). Očekávaná délka realizace: 15 měsíců.
 
Odkaz na vizualizaci projektu s podrobným popisem zde

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.9.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0001957
Stručný popis projektu
V rámci projektu má být rekonstruován dvůr hasičské zbrojnice (dle zpracované projektové dokumentace). Stávající povrch má být nahrazen novým, který bude odpovídat technickým parametrům pro danou zátěž, které je vystaven. Stávající zpevněné plochy neodpovídají nárokům provozu hasičské zbrojnice.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 36
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 630 000 Kč
Požadovaný příspěvek :          2 360 000 Kč
Spoluúčast města:   270 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Žádost o dotaci byla zamítnuta. Předpokládá se znovu-podání žádosti přibližně v září - říjnu 2017, dle vypsání dotační výzvy.

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2017
 • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
Stručný popis projektu
Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky, která se nachází na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Skládka bude uvedena do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí, přičemž budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Budou realizována technická opatření, která objekt zabezpečí a zabrání vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím i vymývání uloženého materiálu a bude provedena biologická rekultivace, která navrátí objekt funkcím lesa.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí, výzva č. 76, prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.3
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 41 764 276,11 Kč
Požadovaný příspěvek :     35 499 634,69 Kč
Spoluúčast města: 6 264 641,42 Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu předpokládán 1. 7. 2019.
 
 
 
podpora

Infrastruktura ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán v rámci individuálního projektu ve výzvě č. 47 dne 13. 2. 2017, žádost o podporu v rámci projektu Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) podána dne 18. 8. 2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004119
 • Registrační číslo projektu ITI PMO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016
Stručný popis projektu
Primárním cílem projektu je zlepšení infrastruktury školy ve vazbě na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd a dále vybudování plné konektivity školy a také bezbariérovosti budovy školy a odborných učeben. V rámci projektu má dojít k modernizaci třídy Fyziky-chemie a třídy Přírodopisu vč. příslušných kabinetů. Součástí projektu jsou i drobné úpravy zeleně v těsné blízkosti školy. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 47
 
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 66 na základě výzvy č. 4 ITI PMO "Rozšíření kapacit a vybavení základních škol"
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 914 430 Kč
Požadovaný příspěvek :      8 922 987 Kč
Spoluúčast města: 991 443 Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu předpokládán 31. 12. 2018. 
 
Logo

Profesionalizace MěÚ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Optimalizace procesního řízení a profesionalizace MěÚ Černošice za 20 měsíců
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2017. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007355
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k optimalizací výkonu veřejné správy prostřednictvím procesního auditu směřujícímu k optimalizaci procesního řízení organizace a rozvoji lidských zdrojů územních samosprávných celků prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti. Cílem je zvýšení efektivnosti úřadu při důrazu na aspekty elektronizace a modernizace správy. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 805 276,15 Kč
Požadovaný příspěvek :        4 529 012,34 Kč
Spoluúčast města:  240 263,81 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace je v případě úspěchu žádosti plánována v rozmezí 3.4.2018 - 31.3.2020.

Zmírnění následků přívalových dešťů

Stručný popis projektu
Vzhledem k přívalovým dešťům, které způsobily značné škody ve městě Černošice je plánováno podání žádosti o dotaci na zmírnění následků živelních katastrof pro ty náklady, které byly / jsou přímo odvislé od přívalových dešťů a v takové míře, která nebude pokryta pojistným plněním. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj - Středočeský Fond hejtmana s zmírnění následků živelních katastrof

 

Územní systém ekologické stability ORP Černošice

Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k obnově podkladů ÚSES, které jsou jedním z podkladů zpracování územně plánovací dokumentace. Realizací projektu má dojít k posílení funkčnosti krajinných struktur a prvků a snaze o celistvost těchto podkladů, především na hranicích správních obvodů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Životní prostředí, Výzva č. 05_17_052

 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková