Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Připravené projekty / žádosti o dotace


 

 

Pro informaci viz také: Strategické záměryNeúspěšné žádosti o dotace - odložené projekty

Informace k jednotlivým projektům

Chodníky podél II/115

Stručný popis projektu:

Předmětem připravovaných projektů je vybudování chodníků podél ulice Vrážská, která je současně silnicí II/115. Důvodem je především velké dopravní zatížení předmětné ulice a s tím související zvýšení bezpečnosti provozu.

Výstavba se týká chodníků

 • v úseku ulic Karlická a Pražská,
 • v úseku ulic V Rybníčkách a Stulíková, a
 • východně od ul. Pražská v úseku ulic V Rybníčkách a Karlická.

Výstavby chodníků bude probíhat v koordinaci s projektem rekonstrukce silnice II/115.

 

Náklady celkem:

Náklady celkem: zatím nejsou známy 

 

Termíny realizace projektu:

Předpokládané zahájení fyzické realizace:  rok 2018.

Odkaz na vizualizaci projektů:

 1. úsek ul. Karlická, Pražská, V Rybníčkách a Stulíková = chodníky po pravé straně silnice
 2. úsek ul. V Rybníčkách a Karlická = chodník po levé straně silnice

Bezpečné chodníky v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Žádost o podporu byla podána v rámci IROP 28. 4. 2016, nicméně byla zamítnuta. V případě vyhlášení výzvy bude žádost podána opětovně.

Stručný popis projektu:
Projekt řeší vybudování nového chodníku v ulici Říční a rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího chodníku v ulici Dr. Janského v Černošicích. Projekt umožní přístup ke 4 přechodům pro chodce, 9 místům pro přecházení a 1 autobusové zastávce. Projekt také zlepší přístup k zastávce železniční dopravy. Účelem stavby je zajištění bezbariérovosti chodníků.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MMR ČR, Integrovaný regionální operační program

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 8 113 000,- Kč

 

Termíny realizace projektu:

Termín realizace je závislý na získání dotačních prostředků.

projekt chodníku Dr. Janského

projekt chodníku Říční

 Sportovní areál u ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Atletický ovál s venkovními hřišti, letní divadlo / letní třída - žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 29.8.2013, č. programu 133 310  (Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky) - žádost neúspěšná
 • Atletický ovál s multifunkčním hřištěm a venkovním fitness - nová žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 28. 1. 2016 - v rámci programu možnost požádat pouze o projekt sportoviště - žádost neúspěšná
 • Město Černošice podalo na výše uvedený projekt dvě neakceptované žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že se současné dotační tituly neváží na sportoviště budované v rámci školských zařízení, rozhodlo se město pro zahájení realizace stavby s využitím vlastních finančních prostředků. 

Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje výstavbu sportovišť (atletické dráhy, víceúčelového hřiště, skoku dalekého), skladu nářadí a terasy, oplocení sportoviště, protihlukovou stěnu, stavbu komunikací, areálové osvětlení a areálové oplocení, stavbu hlediště a krytého jeviště. V budoucnu bude v rámci areálu řešeno také vybudování kompletního zázemí, které bude zahrnovat sociální zařízení a šatny.
 
Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 24 487 884 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu se očekává v říjnu-listopadu 2017 (po vydání stavebního povolení) s plánovanou délkou 14 měsíců. V květnu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 dodavatelů. Dne 21. 6. 2017 schválila rada města výběr dodavatele - společnost PORR a.s. za celkovou cenu 23.911.923,52 Kč včetně DPH.
 

 Stavební úprava a přístavba ZŠ v Černošicích

Stručný popis projektu

Projekt navazuje na další aktivity v oblasti modernizace ZŠ Černošice. V rámci tohoto projektu se předpokládá rozšíření kapacity školy vzhledem ke stávajícímu nedostatku tříd a zároveň zajištění prostoru pro pedagogy a rozšíření možností výuky pomocí vybudování dílen.

V prosinci 2016 požádalo město Černošice o dotaci na spolufinancování rozšíření kapacity základní školy v rámci programu MFČR č. 298213 na podporu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. V dubnu 2017 vydalo MFČR rozhodnutí o registraci akce s příslibem čerpání dotačních prostředků ve výši 24 571 tis. Kč včetně DPH v roce 2017. V současné době jedná město s MFČR o možnosti převodu a čerpání přidělených finančních prostředků v roce 2018.

V srpnu 2017 byla vypracována jednostupňová projektová dokumentace a následně bylo požádáno o vydání stavebního povolení.  Předpokládaný termín vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby je říjen 2017.

Projekt je řešen jako dvoupodlažní zděná přístavba k budově B základní školy umístěná západně od hlavní budovy. V přízemí přístavby je umístěna sborovna, dílny a jedna kmenová učebna. V patře jsou navrženy 3 kmenové učebny a kabinet. Přístavba je funkčně propojena se stávající budovou školy. Součástí projektu je i výstavba výtahu, který je přístupný z chodby na každém patře.

Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 35 110 000 Kč
Požadovaný příspěvek :       24 571 000 Kč
Spoluúčast města: 10 539 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace:  listopad – prosinec 2017 (závislé na vydání stavebního povolení). Očekávaná délka realizace: 15 měsíců.
 
Odkaz na vizualizaci projektu s podrobným popisem zde

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.9.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0001957
Stručný popis projektu
V rámci projektu má být rekonstruován dvůr hasičské zbrojnice (dle zpracované projektové dokumentace). Stávající povrch má být nahrazen novým, který bude odpovídat technickým parametrům pro danou zátěž, které je vystaven. Stávající zpevněné plochy neodpovídají nárokům provozu hasičské zbrojnice.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 36
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 630 000 Kč
Požadovaný příspěvek :          2 360 000 Kč
Spoluúčast města:   270 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Žádost o dotaci byla zamítnuta. Předpokládá se znovu-podání žádosti přibližně v září - říjnu 2017, dle vypsání dotační výzvy.

Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 7. 6. 2017, v současné chvíli je status žádosti "žádost o podporu doporučena k financování".
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005455
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie veřejných prostranství města Černošice ve dvou úrovních - na základě vyhodnocení stavu veřejných prostranství stanovit základní principy rozvoje veřejných prostranství jak ve vztahu k městu jako celku, tak s průmětem do detailu konkrétním návrhem u 7 vybraných míst (jednotlivých veřejných prostranství). Účelem územní studie je získání podrobnějšího kvalifikovaného a koncepčního podkladu pro rozhodování v území sloužícího k udržitelnému rozvoji obce. Územní studie bude zpracována v souladu s územním plánem města. Bližší informace naleznete zde.
 
Územní studie Černošice
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek :    405 000 Kč
Spoluúčast města: 45 000 Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu 26. 4. 2019. 
 
Logo

Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 5. 2017, v současné chvíli je status žádosti "žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení"
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005341
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice jakožto komplexního odborného dokumentu umožňujícího víceoborový přístup k řešení krajiny (zejména v nezastavěném území), validního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Procesem zpracování studie má dojít k nalezení vize krajiny formulované odborníky ve spolupráci s veřejností. To vše v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině a dalšími klíčovými dokumenty. Dílčími cíli jsou: stanovení cílové charakteristiky krajiny, stanovení cílové osnovy krajiny (hydrografická síť, cestní síť, zelená infrastruktura), stanovení potřebných změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a zajišťující biologickou rozmanitost. Více informací zde.
 
Územní studie krajiny
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 210 800 Kč
Požadovaný příspěvek :      3 789 720 Kč
Spoluúčast města: 421 080 Kč*

*V případě úspěchu žádosti (po vydání rozhodnutí) bude dále využito možnosti kofinancování z Národního programu Životní prostředí, na základě výzvy č. 14/2016, což znamená možnost úhrady podílu spoluúčasti města z národních prostředků. Spoluúčast města by tak mohla být nulová.

Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu předpokládán 30. 10. 2019. Zpracovatelem územní studie je dle proběhlé veřejné zakázky Česká zemědělská univerzita v Praze. 
 
Logo

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2017
 • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
Stručný popis projektu
Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky, která se nachází na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Skládka bude uvedena do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí, přičemž budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Budou realizována technická opatření, která objekt zabezpečí a zabrání vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím i vymývání uloženého materiálu a bude provedena biologická rekultivace, která navrátí objekt funkcím lesa.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí, výzva č. 76, prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.3
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 41 764 276,11 Kč
Požadovaný příspěvek :     35 499 634,69 Kč
Spoluúčast města: 6 264 641,42 Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu předpokládán 1. 7. 2019.
 
 
 
podpora

Infrastruktura ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán v rámci individuálního projektu ve výzvě č. 47 dne 13. 2. 2017, žádost o podporu v rámci projektu Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) podána dne 18. 8. 2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004119
 • Registrační číslo projektu ITI PMO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016
Stručný popis projektu
Primárním cílem projektu je zlepšení infrastruktury školy ve vazbě na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd a dále vybudování plné konektivity školy a také bezbariérovosti budovy školy a odborných učeben. V rámci projektu má dojít k modernizaci třídy Fyziky-chemie a třídy Přírodopisu vč. příslušných kabinetů. Součástí projektu jsou i drobné úpravy zeleně v těsné blízkosti školy. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 47
 
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 66 na základě výzvy č. 4 ITI PMO "Rozšíření kapacit a vybavení základních škol"
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 914 430 Kč
Požadovaný příspěvek :      8 922 987 Kč
Spoluúčast města: 991 443 Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu předpokládán 31. 12. 2018. 
 
Logo

Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice ("e-multikára" pro OTS)

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice
 • Žádost o podporu podána řídícímu orgánu dne 29. 3. 2017. Dne 1. 6. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí č. 03071721 o poskytnutí finančních prostředků.
 • Registrační číslo projektu: 03071721
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k pořízení jednoho vozidla komunální techniky - multikáry - s elektropohonem sloužícímu Odboru technických služeb jako náhrada za jedno ze stávajících vozidel roku výroby 1994, které již končí svou životnost. Předpokládá se ekologická šetrnost vozidla, snížení hlukové zátěže a snížení provozních nákladů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 13/2016.
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 907 500 Kč
Požadovaný příspěvek :          510 000 Kč
Spoluúčast města:   397 500 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace projektu se očekává v prvním čtvrtletí roku 2018. V současné době není homologováno vozidlo, které je městem žádáno a čeká se na provedení homologace. 

Nákup dopravního automobilu pro JSDH Černošice - Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního automobilu
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 31. 3. 2017. Město Černošice je 21. v pořadí vyhodnocených žádostí, přičemž se čeká na rozhodnutí o výši alokace a vyhodnocení úspěšnosti žádosti.
 • Registrační číslo projektu: JSDH-P2-2018-00065
Stručný popis projektu
V rámci projektu má být pořízen nový dopravní automobil pro JSDH Černošice - Mokropsy nahrazující stávající, 20 let starý, dopravní automobil. Automobil slouží především k převozu většího množství osob, jak členů JSDH k zásahům, tak např. evakuovaných osob v případě mimořádných událostí. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MV - GŘ HZS ČR, Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018, Výzva JSDH P2 DA
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 200 000 Kč
Požadovaný příspěvek :         450 000 Kč
Spoluúčast města:   750 000 Kč

V případě úspěchu této dotační žádosti bude zažádáno o podporu ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

Termíny realizace projektu:
Realizace je v případě úspěchu žádosti plánována v průběhu roku 2018.

Profesionalizace MěÚ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Optimalizace procesního řízení a profesionalizace MěÚ Černošice za 20 měsíců
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2017. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007355
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k optimalizací výkonu veřejné správy prostřednictvím procesního auditu směřujícímu k optimalizaci procesního řízení organizace a rozvoji lidských zdrojů územních samosprávných celků prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti. Cílem je zvýšení efektivnosti úřadu při důrazu na aspekty elektronizace a modernizace správy. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 805 276,15 Kč
Požadovaný příspěvek :        4 529 012,34 Kč
Spoluúčast města:  240 263,81 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace je v případě úspěchu žádosti plánována v rozmezí 3.4.2018 - 31.3.2020.

Rozvoj informačních technologií města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rozvoj informačních technologií města Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 21. 7. 2017. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005844
Stručný popis projektu
Projekt řeší pokrytí potřeb elektronizace vybraných procesů, výkonu agend a zpřístupnění elektronických informací pro občany. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity práce MěÚ prostřednictvím integrace, rozšíření a modernizace informačních systéméu města. 
 
Specifickými cíli projektu jsou:
1. Modernizace spisové služby a realizace elektronické úřední desky,
2. Elektronizace vybraných procesů ekonomických agend,
3. Vytvoření nových funkcí portálu občana.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a
infrastruktura II."
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 8 311 406,51 Kč
Požadovaný příspěvek :        7 480 265,85 Kč
Spoluúčast města:  831 140,66 Kč
Termíny realizace projektu:
Ukončení realizace je v případě úspěchu žádosti plánováno na 31. 12. 2018.

Zmírnění následků přívalových dešťů

Stručný popis projektu
Vzhledem k přívalovým dešťům, které způsobily značné škody ve městě Černošice je plánováno podání žádosti o dotaci na zmírnění následků živelních katastrof pro ty náklady, které byly / jsou přímo odvislé od přívalových dešťů a v takové míře, která nebude pokryta pojistným plněním. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj - Středočeský Fond hejtmana s zmírnění následků živelních katastrof

 

Územní systém ekologické stability ORP Černošice

Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k obnově podkladů ÚSES, které jsou jedním z podkladů zpracování územně plánovací dokumentace. Realizací projektu má dojít k posílení funkčnosti krajinných struktur a prvků a snaze o celistvost těchto podkladů, především na hranicích správních obvodů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Životní prostředí, Výzva č. 05_17_052

 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková