Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Projekty v realizaci


 

Informace k jednotlivým projektům

Pořízení vozidla pro terénní pečovatelskou službu (DPS)

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Nákup automobilu pro DPS Černošice
 • Zádost o dotaci byla podána na Krajský úřad Středočeského kraje dne 24. 4. 2017. Dne 27. 6. 2017 schválilo Zastupitelstvo KÚ poskytnutí dotace v plné výši. 
 • Číslo projektu: HUF/SOC/032262/2017
Stručný popis projektu
Cílem projektu je pořízení nového vozidla pro Dům s pečovatelskou službou Černošice, pro účely terénní pečovatelské služby, aby byly základní úkony poskytovány v optimálním rozsahu. Pořízeno má být vozidlo umožňující převoz až 6 klientů s možnou úpravou zavazadlového prostoru tak, aby byl možný převoz kompenzačních pomůcek. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Humanitární fond, Tematické zadání "Sociální oblast" v rámci Programu 2017

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek:               405 000 Kč
Spoluúčast města:   45 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace projektu má být ukončena do 31. 12. 2017. V současné době probíhá veřejná zakázka na nákup vozidla.
 
Středočeský kraj

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 30. 1. 2017. Právní akt byl vydán 23. 8. 2017.
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Černošice (SPRSS) a Adresář sociálních a návazných služeb na území ORP Černošice, přičemž má dojít k zavedení SPRSS do území, nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi subjekty, zvýšení informovanosti cílových skupin o sociálních službách a procesu plánování, podnícení dalších aktivit v rámci SPRSS, sdílení dobré praxe. Očekávaným dopadem  SPRSS je zvýšení kvality a udržitelnosti systému soc. služeb, realizace opatření směřujících k rovnoměrnému rozvrstvení sociálních služeb, podpoře soc. začleňování, zpřehlednění orientace a zlepšení přístupu cílových skupin k sociálním službám a zlepšení možností řešení životních situací, zlepšení efektivity finančních toků, a zapojení aktérů v území.

Schéma

Za účelem realizace projektu je plánováno založení 4 pracovních skupin z řad všech aktérů / cílových skupin, přičemž by mělo dojít alespoň ke 4 schůzkám těchto jednotlivých pracovních skupin:

 1. Rodiny s dětmi
 2. Osoby se zdravotním postižením
 3. Senioři
 4. Osoby sociálně vyloučené / ohrožené sociálním vyloučením

 

Projekt bude mít vlastní záložku na webu města s podrobnými informacemi.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím MPSV ČR, výzva č. 63

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 041 448,75 Kč
Požadovaný příspěvek:         989 376,31 Kč
Spoluúčast města:   52 072,44 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace projektu začíná 1. 11. 2017 a končí nejpozději 31. 10. 2019.
 
Logo

Mateřská škola Husova ulice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Mateřská škola Husova ulice
 • První žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29.8.2013 - žádost neúspěšná.
 • Druhá žádost podána v rámci výzvy č. 15 IROP dne 21.4.2016. Dne 16.8.2017 žádost splnila podmínky pro vydání právního aktu.
Stručný popis projektu
Projekt předpokládá výstavbu nové mateřské školy v Husově ulici se třemi kmenovými učebnami o celkové kapacitě 72 dětí, tělocvičnu a učebnu pro zájmové aktivity, vč. veškerého interního i externího vybavení a zajištění inženýrských sítí. Projekt řeší problém nedostatečné kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání dětí v Černošicích, a to i s ohledem na potenciál rozvoje bydlení v dané lokalitě.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IROP - podáno 21. 4. 2016

Výzva č. 15 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

podpora max. 95 % z uznatelných nákladů (požádáno o 43 930 tis. Kč)

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 59 943 617, 75 Kč
Požadovaný příspěvek:          43 931 445, 60 Kč
Spoluúčast města:    16 012 172, 15 Kč
Termíny realizace projektu:
V červnu 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci projektu, nicméně zadavatel rozhodl v srpnu 2017 o jejím zrušení z důvodu výhrad poskytovatele dotace. V současné době probíhá příprava podkladů pro vyhlášení nových výběrových řízení na dodavatele stavby a dodavatele samostatných dodávek gastro zařízení, zařízení interiéru, sadových úprav a herních prvků. Po kontrole podkladů ze strany poskytovatele dotace bude možné tato výběrová řízení vyhlásit (předpoklad listopad 2017). Předpoklad zahájení fyzické realizace stavby - únor 2018. Očekávaná délka realizace: 15 měsíců.
 
 
Logo

Zpracování územní studie veřejných prostranství obce Čisovice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství obce Čisovice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 24. 3. 2017. Dne 16. 8. splnila žádost o podporu podmínky pro vydání právního aktu.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004597
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování územní studie soustavy veřejných prostranství (pořizovaných dle stavebního zákona) pro obec Čisovice ve správním obvodu ORP Černošice (Středočeský kraj). Na základě zpracované studie bude možné koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. Více informací nalzenete zde.
 
Čisovice - znak města
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 382 900,00 Kč
Požadovaný příspěvek :       344 610 Kč
Spoluúčast města:  38 290 Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín fyzické realizace projektu 1. 7. 2017 až 22. 6. 2018. Ukončením fyzické realizace se rozumí  nahrání Studie do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití
 
Logo


Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.11.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0002556
 • Dne 15. 6. 2017 byl vydán právní akt. Z důvodu nutnosti posunu harmonogramu akce bylo požádáno o změnu právního aktu. Dne 14. 8. 2017 byl vydán změnový právní akt upravující harmonogram akce. 
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování tří územních studií veřejných prostranství - pořizovaných podle stavebního zákona, pro prostranství Roztoky - Žalov, Roztoky - Vstup a Roztoky - Nábřeží. Na základě těchto územních studií lze koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. Bližší informace o projektu lze nalézt zde
 
Roztoky - znak města
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 605 000,-Kč
Požadovaný příspěvek :        544 500,-Kč
Spoluúčast města:   60 500,-Kč
Termíny realizace projektu:
Ukončení fyzické realizace projektu je stanoveno na 20. 12. 2017. Územní studie budou nahrány do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejich využití. 
Logo

Přestavba a přístavba vily Tišnovských pro potřeby městského úřadu, městské policie, městské knihovny a pošty

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Projekt bude plně hrazen z vlastních zdrojů města, resp. realizace je plánována bez dotačních zdrojů.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu dojde k přestavbě a přístavbě vily Tišnovských v Černošicích pro potřeby městského úřadu. Po dlouhé době tak dojde k přestěhování z původní nevyhovující budovy do nových prostor, přičemž by mělo dojít mimo jiné ke sdružení některých pracovišť a dalších klíčových institucí ve městě. 

Vila Tišnovských

Náklady celkem:
Předpokládané náklady celkem:

60.000.000,- Kč

   
Realizátor, termíny realizace projektu:
 • Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, otevírání a hodnocení nabídek proběhlo v srpnu 2016, o výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada města dne 15.8.2016.
 • Vybraný dodavatel stavby: firma METALL QUATRO spol. s r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena 14. 9. 2016, dod.č.1 k SoD byl uzavřen dne 21. 12. 2016, dod. č.2 k SoD byl uzavřen dne 9. 8. 2017
 • Výkon TDI a BOZP: společnost Atelier 15, s.r.o. za cenu 56.628,- Kč včetně DPH měsíčně.


Původní předpokládaný termín dokončení realizace projektu byl 30. 11. 2017 při předpokládané délce realizace: 15 měsíců. Dle dodatku č.2 byl termín dokončení v důsledku nutnosti provedení projektových změn a stavebních prací nezbytných pro další technologický postup, posunut na 31. 5. 2018

 Nová radnice_bouráníRadnice_přístavba 
Odkazy na doplňující informace:

Záměr přestavby - studie, projektová dokumentace

Rekonstrukce vedlejšího objektu Základní umělecké školy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Město Černošice požádalo v dubnu 2017 o dotaci z Programu Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek - program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, žádost č. KUL/OKP/031177/2017. V červenci 2017 obdrželo město vyjádření Středočeského kraje k dotaci o jejím neschválení z důvodu nedostatku alokovaných finančních prostředků.

Stručný popis projektu

Projekt řeší rozšíření kapacit ZUŠ v rámci využití budovy zahradního domku v areálu školy. Nově zrekonstruovaný objekt bude sloužit především jako ateliér pro výuku hudebních a výtvarných oborů, fotografie a také ke konání koncertů a vystoupení žáků školy. 

Projekt je řešen jako zděná přízemní stavba s částečným podkrovím. V suterénu objektu bude umístěna technická místnost, v přízemí je navržena 1 hudební učebna, 2 výtvarné učebny, sociální zařízení a úklidová místnost. V podkroví objektu je vložena galerie a nad ní půda k využití jako úložný prostor. Součástí stavby je venkovní atrium s terasovitými stupni a zahradní altán.

Projektová dokumentace rekonstrukce vedlejšího objektu ZUŠ č. p. 404 "domečku" k nahlédnutí zde.
 
Domeček
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 150 000 Kč
   
Termíny realizace projektu:

Vzhledem k tomu, že bylo v dubnu 2017 vydáno stavební povolení a projekt byl připraven k realizaci, rozhodlo se město pro zahájení prací. Ve stejném měsíci proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. V květnu 2017 schválila rada města výběr dodavatele společnost Chládek & Tintěra, a.s. za cenu 4.807.857, 56 Kč včetně DPH. Stavba byla zahájena v červnu 2017. Předpokládaná délka realizace stavby: 15 - 17 měsíců.

Poslední aktualizace: 11. 9. 2017

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková