Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Občanské průkazy Cestovní doklady Řidičské průkazy Evidence vozidel OSPOD Dopravní agendy (evidence vozidel, silniční hospodářství, přestupky v dopravě) Stavební úřad Živnostenská agenda Agenda hmotné nouze, dávky Evidence obvytel Vedení matriky Matrika předávání OÚ do zahraničí
Vedení kroniky Agenda myslivosti - lovecké lístky, evidence honiteb Agenda Rybářství Agenda odpady Kontrolní činnost Záznamy z jedání Rady a Zastupitelstva Likvidace faktur Platební styk Zaměstnanecká smlouva Školení, kurzy Zdravotní záznamy zaměstnance (vstupní prohlídka, úrazy na pracovišti, choroby ze zaměstnání) Pracovní cesty Zúčtování mezd Čerpání zaměstnaneckých benefitů Účetnictví poukázání mezd Nájemci obecních bytových a nebytových prostor Ekonomická historie plateb nájemného Vymáhání dlužných částek Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí Evidence vedoucích pracovníků příspěvkových organizací, zastupitelů, vedení města Evidence zemědělských podnikatelů Evidence členů orgánů krizového řízení Evidence fyzických osob, které lze určit pro zajištění obrany státu Sociální pohřby Vítání občánků, jubilea a přání Veřejný zájem (kontrolní činnost živnostenských úřadů)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost, Splnění smlouvy, Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost, Splnění smlouvy, Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané občané Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci Občané Občané Občané Občané Občané Občané Občané Občané Občané Občané Občané
Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, rodné příjmení, místo narození, místo pobytu, digitální zpracování fotografie a podpisu, pohlaví, státní příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnnosti, údaje o opatrovníkovi, osobní stav/ registrované partnerství, fotografie, podpis, biometrické údaje ze účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (podpis na podložce, fotografie), údaje o zdravotním stavu (omezení svéprávnosti),  Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,  trvalé bydliště, digitální zpracování fotografie a podpisu, pohlaví, místo narození, místo pobytu, státání příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, fotografie, podpis, biometrické údaje ze účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (podpis na podložce, fotografie), údaje o zdravotním stavu (omezení svéprávnosti),  Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, počet bodů, přestupky, zdravotní způsobilost, podpis, podobizna - fotografie Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, IČO, podpis, Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, email, telefon, datová schránka, státní příslušnost, místo pobytu, zaměstnavatel, lékař, spis nezletilého dítěte, spis žadatelů o NRP, podpis, údaje o zdravotním stavu Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, telefon, email, datová schránka, IČO, státní příslušnost, spis přestupku Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, email, telefon, datová schránka, místo pobytu, podpis Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, spis, rozsudek, podpis, Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, podpis, Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, podpis, údaje o zdravotním stavu, Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodlé číslo rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci, datum narození, pohlaví, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, stav, čísla a druhy eketronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, podpis, údaje o zdravotním stavu, Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodlé číslo rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci, datum narození, pohlaví, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, stav, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, podpis, rozsudek, Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště,  Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště,  Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, podpis, Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, podpis, Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, předmět podkladu pro jednání RM/ZM Jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresa sídla v případě faktury FO, Jméno, příjmení, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, částka, Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, email, telefon, sjednaná mzda, KPI, bonusy, číslo účtu k poukázání mzdy, pracovní zařazení, osobní spis, BOZP, školení řidičů atp.  Zpráva lékaře o provedení vstupní prohlídky Záznamy o provedených pracovních cestách, cestovních náhradách Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, čerpání dovolené, nemocenská, odvody státu, odvody ZP, zdravotní pojišťovna, bankovní spojení, invalidita, zdravotní znevýhodnění, stav, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, Jméno, příjmení, finanční limit, nárok na stravenky Jméno, příjmení, benefity nárok, částka, stravnekový nárok Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, typ místa pobytu, státní příslušnost, e-mail, telefon, datová schránka, zaměstnavatel, výše příjmu, osoby sdílející společnou domácnost, nesvéprávnost, insolvence, stav, příbuzenský vztah, průkaz totožnosti, žádost o nájem, podpis, údaje o zdravotním stavu Jméno, příjmení, trvalé bydliště, č. jednotky, Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, podpis, Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, telefon, podpis Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, email, telefon, datová schránka, místo narození, státní příslušnost, místo pobytu, předchozí zaměstnavatel, spis vedoucího pracovníka, platový výměr, podpis, Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, spis, rozsudek, podpis, Jméno, příjmení, trvalé bydliště, email, telefon, fax, podpis, Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, podpis, Jméno, příjmení, titul, datum narození, datum úmrtí, trvalé bydliště, rodné číslo, datová schránka, adresa v době úmrtí, státní příslušnost, místo pobytu, spis klienta, podpis, Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, podpis, Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, spis, rozsudek, podpis,
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 623.1 Občanské průkazy
623.1.1 Rozhodování v oblasti občanských průkazů V/5
623.1.2 Žádost o vydání občanského průkazu (lhůta začíná běžet od vydání občanského průkazu)  S/20
623.1.3 Ohlášení ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu
 (počátek běhu skartační lhůty dnem skončení platnosti občanského průkazu)
 S/20
623.1.4 Evidence odcizených, ztracených a zničených občanských průkazů
                  (lhůta začíná běžet od vydání občanského průkazu)  S/20
623.1.5 Evidence vydaných potvrzení o občanském průkazu S/5
623.1.6 Protokol o skončení platnosti občanských průkazů  S/1
623.1.7 Vstupní protokol, výstupní protokol S/5
623.1.8 Zpráva vstupní dávky S/5
623.1.9 Potvrzení o změně trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných
 do občanského průkazu  S/1
623.1.10 Protokoly o skartaci občanských průkazů S/10
623.1.11 Poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů S/5
623.1.12 Občanské průkazy (dotazy, dožádání, stanoviska a související dokumenty) S/1
622 Cestovní doklady
622.1 Cestovní doklady (dotazy, dožádání, stanoviska a související dokumenty) S/1
622.2 Rozhodování v oblasti cestovních dokladů   V/5
622.3 Žádost o vydání cestovního dokladu
622.3.1 Žádost o vydání e-pasu s dobou platnosti na 10 let S/15
622.3.2 Žádost o vydání e-pasu s dobou platnosti na 5 let S/10
622.3.3 Žádost o vydání cest. pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji S/5
622.3.4 Žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy
(Výše uvedené skartační lhůty začínají běžet od vydání cestovního dokladu) S/10
622.4 Změny údajů v cestovních dokladech S/15
622.5 Vstupní protokol, výstupní protokol (pasy) S/5
622.6 Zpráva vstupní dávky (pasy) S/5
622.7 Evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených cestovních dokladů
  (lhůta začíná běžet od skončení doby platnosti, na kterou byl vydán)  S/15
622.8 Poskytnutí údajů z informačního systému cestovních dokladů S/5
622.9 Protokol o skončení platnosti cestovního dokladu S/1
622.10 Protokol o skartaci cestovního dokladu       S/10
280.22 Udělení, podmínění, omezení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění, zrušení jeho podmínění nebo omezení  S/5
280.23 Přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění S/5
280.24 Přezkoušení držitele řidičského oprávnění z odborné způsobilosti S/5
280.25 Registr řidičů, vydávání dat z registru řidičů a z evidenčních karet řidičů S/20
280.26 Neplatné řidičské průkazy S/1
283 Evidence motorových vozidel
283.1 Spisy odhlášených a vyřazených motorových vozidel S/51)
283.2 Seznam vydaných technických průkazů motorových a přípojných vozidel S/15
283.3 Záznamník schvalování technické způsobilosti a přidělování úředních čísel S/15
283.4 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných
 nebo jednotlivě dovezených vozidel S/10
283.5 Zasílání změn a evidenčních dokladů vozidel S/1

1) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.
552.2 Dávky zdravotně postiženým a starým občanům S/15  283 Evidence motorových vozidel
283.1 Spisy odhlášených a vyřazených motorových vozidel S/51)
283.2 Seznam vydaných technických průkazů motorových a přípojných vozidel S/15
283.3 Záznamník schvalování technické způsobilosti a přidělování úředních čísel S/15
283.4 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných
 nebo jednotlivě dovezených vozidel S/10
283.5 Zasílání změn a evidenčních dokladů vozidel S/1
67 Přestupky, správní delikty
 67.1 Rozbory, hodnocení A/5
 67.2 Evidence přestupků V/5
 67.3 Přestupky – konkrétní případy V/5
 67.4 Správní delikty podnikajících právnických osob a fyzických osob V/5
 67.5 Správní delikty podle zákona o obcích V/5

1) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.
326–341 Územní plánování a stavební řád
326 Územně plánovací dokumentace
326.1 Územní plány (včetně dokumentace) A/101)
326.2 Urbanistické studie (včetně dokumentace) A/101)
327 Územně plánovací podklady V/10
328 Územní rozhodnutí:
328.1 Rozhodnutí o chráněném území A/5
328.2 Rozhodnutí o stavební uzávěře A/5
328.3 Rozhodnutí o umístění stavby A/5
328.4 Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků V/5
328.5 Odvolání proti územnímu rozhodnutí V/5
329 Oprávnění k projektové činnosti A/10
330 Stavební povolení a další spisy včetně dokumentace, týkající se stavby (kolaudace,
 změny stavby, změny v užívání stavby, udržovací práce, odstranění stavby) V/51)
331 Povolení terénních úprav, některých prací a zařízení V/5
332 Státní stavební dohled S/20
333 Vyvlastnění (stanoviska a vyjádření) V/51)
334 Stavební úřady V/10
335 Vstup na cizí nemovitosti S/5
336 Souhlas k vydání stavebního povolení pro speciální stavby A/10
337 Rozhodování stavebních úřadů podle zvláštních předpisů V/10
338 Sankce podle stavebního zákona S/5
339 Přezkoumání pravomocných správních rozhodnutí mimořádnými opravnými prostředky V/5
340 Radonový program V/5
341 Program obnovy venkova V/10
253 Živnostenské podnikání
253 Živnostenské podnikání:
253.1 Živnostenský úřad:
253.1.1 Metodické a organizační pokyny a stanoviska V/10
253.1.2 Statistiky, rozbory V/10
253.1.3 Organizační záležitosti V/10
253.1.4 Řízení o mimořádných opravných prostředcích V/10
253.2 Živnostenské oprávnění
253.2.1 Ohlášení živnosti a žádosti13) S/10
253.2.2 Oznámení změn, informační povinnost13) S/10
253.2.3 Změny a řízení z moci úřední13) S/10
253.2.4 Nevzniklá živnostenská oprávnění S/5
253.3 Živnostenský rejstřík:
253.3.1 Úřední výpis, opis, potvrzení V/5
253.4 Ostatní dokumenty S/5
253.5 Sankce a kontrolní činnost
253.5.1 Kontrolní činnost V/10
253.5.2 Sankční řízení, (pokuty, zrušení, pozastavení) V/10
253.5.3 Řízení o přestupcích V/10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
181.3 Faktury S10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S/10
605 Evidence obyvatel
605.1 Evidence obyvatel:
605.1.1 Hlášení evidenci obyvatel (omezení svéprávnosti, zákaz pobytu)  V/5
605.1.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S/1
605.1.3 Evidence obyvatel – všeobecně (dotazy, upozornění, sdělení, informace) S/1
605.1.4 Evidence obyvatel (odstranění nesouladu) S/2
605.1.5 Evidence obyvatel (stanoviska, vyjádření) V/5
605.2 Národnostní menšiny V/5
605.3 Uprchlíci V/5
605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V/5
605.5   Přihlašovací lístek k trvalému pobytu:
605.5.1 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A/75
605.5.2 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 1954 - 1983 (kartotéka) V/100
605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S/1
605.7 Poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel S/10
607  Matriční záležitosti 
607.1  Matriky a sbírky listin 
607.1.1  Narození A100
607.1.2  Manželství A75
607.1.3  Úmrtí   A75
607.1.4  Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S3
607.1.5  Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S3
607.1.6  Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S3
607.1.7  Vidimace, legalizace - ověřovací kniha    S10
607.2  Matriční doklady do ciziny S3
607.3  Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství    S3
607.4  Rozhodování v matričních věcech    V5
607.5  Dozor a kontrola vedení matrik    V5
607.6  Záležitosti matrikářů a matriční obvody    V5
608  Změna jména a příjmení  A20
607  Matriční záležitosti 
607.1  Matriky a sbírky listin 
607.1.1  Narození A100
607.1.2  Manželství A75
607.1.3  Úmrtí   A75
607.1.4  Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S3
607.1.5  Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S3
607.1.6  Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S3
607.1.7  Vidimace, legalizace - ověřovací kniha    S10
607.2  Matriční doklady do ciziny S3
607.3  Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství    S3
607.4  Rozhodování v matričních věcech    V5
607.5  Dozor a kontrola vedení matrik    V5
607.6  Záležitosti matrikářů a matriční obvody    V5
608  Změna jména a příjmení  A20
Není 206 Myslivost
206.1 Uznání honiteb A/5
206.2 Nájemní smlouvy V/5
206.3 Myslivecké plánování a statistika V/20
206.4 Oblasti pro chov zvěře V/20
206.5 Lovecké lístky (evidence) S/5
206.6 Náhrada škod V/5
206.7 Myslivecký hospodář, myslivecká stráž A/5
206.8 Povolení lovu ve zvláštních případech A/5
206.9 Evidence honebních společenstev A/10
206.10 nehonební pozemky V/5
206/11 Chov zvěře v zajetí, lovečtí dravci V/10
206.12 Chovatelské přehlídky A/5

207 Rybářství
207.1 Rybářské revíry A/5
207.2 rybníky rybníkářsky neobhospodařované A/5
207.3 Plánování a rybářské hospodaření V/20
207.4 Rybářský hospodář a rybářská stráž A/5
207.5 Evidence rybářských lístků:
207.5.1. rybářské lístky s platností na jeden rok S/5
207.5.2 rybářské lístky s platností na tři roky S/5
207.5.3. rybářské lístky s platností na deset let S/5
207.6 Náhrady škod V/5 
249 Odpadové hospodářství
249.1 Rozhodnutí podle právních předpisů upravujících odpadové hospodářství A/51)
249.4 Evidence skládek odpadů A/510)
249.6 Dozor na obecní skládce odpadu S/5
249.8 Evidence hlášení S/5
254.3.111 Revize, kontroly a prohlídky majetku S/5 101 Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí
101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu): 
  101.1.1 zastupitelstva  V/5
  101.1.2 rady V/5
  101.1.3 výborů a komisí V/5
  101.2 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů: 
  101.2.1 zastupitelstva  A/10
  101.2.2 rady A/10
  101.2.3 výborů a komisí A/10
  101.3 Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A/5
181.3 Faktury S/10 181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
181.3 Faktury S10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10
117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků 
117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10
117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5
117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5
118 Pracovní poměr 
118.1 Osobní spisy S50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5
118.3 Snížení pracovního úvazku S5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5
118.5 Náhrada škody S5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5
118.9 Žádosti o zaměstnání S5
119 Záležitosti pracovně právní 
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5
119.2 Postihy podle zákoníku práce S5
119.3 Pracovně právní spory    V10
119.4 Absence S5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí 
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů 
120.3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5
120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů    S5
120.3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení    S5
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům 
121.1 Platový řád V5
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S5
121.3 Platy 
121.3.3 Platy: podklady k odměnám S3
121.4 Mzdové listy S50
121.5 Daň z příjmu fyzických osob S10
121.6 Výplatní pásky S5
121.7 Půjčky zaměstnancům S5
122 Péče o pracovníky 
122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů 
122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10
122.1.2 Úrazy - ostatní S5
122.2 Dokumentace BOZP V5
122.3 Kategorizace prací S5
122.4 Lékařské prohlídky S5
122.5 Osoby se změněnou pracovní schopností S5
122.6 Závodní stravování S5
122.7 Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S5
122.8 Sociální fond S10
122.9 Dětské rekreace S5

56.3 Smlouvy - nájemní S5 181 Účetnictví 
181.1 Účetní výkazy 
181.1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10
181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10
181.10 Vyúčtování z výherních automatů S5
181.11 Agenda dotací V20
181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5
181.13 Cenné papíry, akcie V10
181.14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
181.3 Faktury S10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S5
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10
181.9 Účetní doklady z prostředků EU S10
179 Vymáhání pohledávek S/15
180 Účetnictví
181.1 Účetní výkazy:
181.1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10
181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10
181.10 Vyúčtování z výherních automatů S5
181.11 Agenda dotací V20
181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5
181.13 Cenné papíry, akcie V10
181.14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
181.3 Faktury S10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S5
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10
181.9 Účetní doklady z prostředků EU S10
620 Ztráty a nálezy S/3 118.1 Osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí včetně dotazníků S/50 203.1.2 Evidence zemědělského podnikatele – fyzické osoby, právnické osoby, zahraniční osoby V/10 61.3.1 Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, krizový štáb) A/5 603 Záležitosti vojenskosprávní
603.1 Odvodní řízení S/5
603.3 Vojenské újezdy A/5
603.4 Příprava občanů k obraně státu V/5
260 Pohřebnictví, evidence hrobů
260.1 Pohřebnictví V/5
401.1 Péče o občanské záležitosti S5 253 Živnostenské podnikání
253 Živnostenské podnikání:
253.1 Živnostenský úřad:
253.1.1 Metodické a organizační pokyny a stanoviska V/10
253.1.2 Statistiky, rozbory V/10
253.1.3 Organizační záležitosti V/10
253.1.4 Řízení o mimořádných opravných prostředcích V/10
253.2 Živnostenské oprávnění
253.2.1 Ohlášení živnosti a žádosti13) S/10
253.2.2 Oznámení změn, informační povinnost13) S/10
253.2.3 Změny a řízení z moci úřední13) S/10
253.2.4 Nevzniklá živnostenská oprávnění S/5
253.3 Živnostenský rejstřík:
253.3.1 Úřední výpis, opis, potvrzení V/5
253.4 Ostatní dokumenty S/5
253.5 Sankce a kontrolní činnost
253.5.1 Kontrolní činnost V/10
253.5.2 Sankční řízení, (pokuty, zrušení, pozastavení) V/10
253.5.3 Řízení o přestupcích V/10
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost, Splnění smlouvy, Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost, Splnění smlouvy, Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Právní povinnost Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   328/1999 Sb., - Zákon o občanských průkazech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
329/1999 Sb., - Zákon o cestovních dokladech,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - Správní řád,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
56/2001 Sb., - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
341/2014 Sb., - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
343/2014 Sb., - Vyhláška o registraci vozidel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
359/1999 Sb., - Zákon o sociálně právní ochraně dětí,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
ÚMLUVA o právech dítěte,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
168/1999 Sb., - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
111/1994 Sb., - Zákon o silniční dopravě,
104/1997 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - Správní řád,
341/2014 Sb., - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
343/2014 Sb., - Vyhláška o registraci vozidel,
128/2000 Sb., zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
184/2006 Sb., - Zákon odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
20/1987 Sb., - Zákon České národní rady o státní památkové péči,
252/1997 Sb., - Zákon o zemědělství,
570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech,
455/1991 Sb., - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
64/1986 Sb., - Zákon České národní rady o České obchodní inspekci,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., - Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
117/1995 Sb., - Zákon o státní sociální podpoře,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
207/2001 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
207/2001 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení,
132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí, 449/2001 Sb., - Zákon o myslivosti,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
99/2004 Sb., - Zákon o rybářství,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
334/1992 Sb., - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,
185/2001 Sb., - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
383/2001 Sb., - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady,
294/2005 Sb., - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
93/2016 Sb., - Vyhláška o Katalogu odpadů,
352/2008 Sb., - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky),
437/2016 Sb., - Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady),
Speciální (složkové) zákony a vyhlášky na jednotlivých úsecích vykonávané agendy v oblasti životního prostředí a zemědělství,
255/2012 Sb., - Zákon o kontrole (kontrolní řád),
320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole),
416/2004 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví, 370/2017 Sb., - Zákon o platebním styku, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
262/2006 Sb., - Zákoník práce,
262/2006 Sb., - Zákoník práce,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., Zákon o obcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
252/1997 Sb., - Zákon o zemědělství,
570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech,
500/2004 Sb., - Zákon správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
240/2000 Sb., - Krizový zákon,
128/2000 Sb., -Zákon o obcích,
222/1999 Sb., - Zákon o zajišťování obrany ČR,
256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
455/1991 Sb., - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE