Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období 
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Chodníky vedoucí ke škole jsou dnešním dnem již uklizeny.
Renáta Petelíková

Dorbý den,

vyhlášku, která by upravovala parkování dodávek na místních komunikacích město nemá. Stání na pozemních komunikacích je upraveno celostátními předpisy. Podle nich může vozidlo stát na komunikaci v případě, že vedle něj zbyde volný jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy. Protože málokterá komunikace ve městě tyto šířkového parametry splňuje, je městská policie k parkování automobilů na komunikacích tolerantní, pokud vozidlo nebrání bezpečnému provozu. To ale neplatí na vybraných komunikacích ve městě, kde projíždí autobusová linka nebo tam, kde je zákaz stání zvýrazněn dopravním značením.

 

 

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za e-mail. Silnice, kterou zmiňujete, je ve vlastnictví Středočeského kraje. Požádali jsme proto o odpověď Krajskou správu a údržbu silnic, jejíž reakci přikládáme:
 
Děkujeme Vám za upozornění, o poruchách v uvedeném úseku silnice víme. Předmětný úsek silnice II/115 bude označen přechodným SDZ A7a (nerovnosti vozovky) a zjištěné závady ve sjízdnosti, s ohledem na klimatické podmínky budou provizorně opraveny. Dále v tomto úseku silnice II/115 počítáme do budoucna s rekonstrukcí - v současné době probíhá projekční příprava.  

S pozdravem
Karel Motal   

Dobrý den,

rekonstrukci cestičky od kostela k Penny Marketu nemáme v nejbližší době v plánu. Máme na ní zpracovaný projekt, ale finanční náklady na realizaci jsou příliš vysoké.

Jiří Jiránek

Dobrý den,
 
ulice Mokropeská je v místě požadovaného přechodu vedena ve směrovém oblouku, který v požadovaném místě nesplňuje potřebné parametry rozhledu na přechodu, příp. místa pro přecházení. S ohledem na fakt, že přechod musí začínat a končit na zpevněné ploše určené pouze pro pěší (min šířky 1,5 m), není ho možné zřídit od křižovatky směrem k ul. Slunečná. Směrem na opačnou stranu se
jeví vhodné místo až u ulice Na Višňovce.  Ovšem zde již nemá podle našeho názoru zřizování přechodu smysl, protože je od ulice Pod Ptáčnicí dost daleko. Dopravní inženýr nás upozornil při posuzování vhodnosti umístění přechodu či místa pro přecházení také na ustanovení § 54 zákona o provozu na pozemních komunikacích, kde se uvádí ,, Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech..´´ Z toho vyplývá, že i případná realizace přechodu/místa pro přecházení by celou situaci mohla ještě nezhoršit, protože by přejít nešlo jinde, než na vyznačeném místě, které je však možné zřídit až v poměrně velké vzdálenosti od ulice Pod Ptáčnicí. S ohledem na intenzitu pěších a automobilů je v tomto případě dle mínění odborníků vhodnější zřízení místa pro přecházení, které zde i ČSN preferuje s ohledem na snížené nároky na přisvětlení atd. Znamenalo by to ale realizaci chodníku od přechodu / místa pro přecházení do ulice Slovenská, což s ohledem na výškové rozdíly a uložení kabelového vedení v zeleném pásu není dost dobře proveditelné.
Jiří Jiránek

Dobrý den,

rekonstrukci Pražské ulice nemá město v nejbližší době v plánu. Jedná se o dojezdovou, dopravně málo významnou ulici.

Jiří Jiránek

Dobrý den,

zákaz zastavení, resp. stání zde z právního hlediska již platil i před osazením značek, které tuto povinnost jen zdůrazňují. Ulice totiž nemá dostatečnou šířku, aby se v ní dalo parkovat v souladu s předpisy. Dle zákona o pozemních komunikacích by musel zbýt vedle zaparkovaného vozidla volný jízdní pruh pro každý směr jízdy, čili celkem asi 5,5 m pro současný průjezd dvou protijedoucích vozidel. Toto pravidlo nesplňuje většina našich komunikacích, ale na méně významných vedlejších ulicích to Městská policie toleruje, pokud je zanechán dostatečný prostor pro průjezd i větších vozidel, např. popelářů, a pokud auta nestojí na travnatých pásech, aby nedocházelo k jejich ničení.

K osazení značek zákaz zastavení ve Vaší lokalitě, a to pouze v té užší části Kladenské ulice mezi Školní a Mosteckou ulicí, jsme se přiklonili po četných podnětech našich hasičů a městské policie. Kladenskou ulici využívají jako důležitou spojnici mezi částmi našeho města hasiči při svých zásazích. V poslední době to však nebylo vzhledem k téměř souvislé koloně parkujících aut možné. Hasiči opakovaně upozorňovali, že jejich dojezdový čas k zásahu se objížděním této ulice prodlužuje, což může mít velmi negativní dopady na bezpečnost našich občanů v havarijních situací. Komplikace a nebezpečné situace samozřejmě vznikaly i pro všechna jiná vozidla.

Chápeme, že nově osazené značky, respektive hlavně ukončení tolerance městské policie vůči nesprávnému parkování v této části Kladenské ulice může být komplikací pro parkování Vaše i Vašich návštěv, ale důvody, které nás ke změně přístupu vedly, jsme vyhodnotili jako závažnější. Pro parkování vozidel by každý majitel nemovitosti měl používat převážně vlastní pozemek. Na parkování vozidla na ulici není žádný nárok (nota bene tam, kde by tím došlo k porušení předpisů), a na vytvoření veřejných parkovacích míst v této ulici není prostor, ani prostředky. Mimochodem již celou řadu let platí povinnost, že u všech nově budovaných domů je dokonce povinnost zajistit prostor pro státní dvou vozů na vlastním pozemku. I u starších domů, kde to je jen trochu možné, lze argumentovat, že by nové situaci, kdy v běžné domácnosti připadá jedno auto na jednoho dospělého, se musí přizpůsobit majitelé pozemků dodatečným vybudováním většího počtu parkovacích míst… Po městě je řada příkladů, kdy si majitelé nově budují vjezdy, parkovací stání nebo garáže, aby jejich nemovitosti byly pro parkování aut vybaveny.

Věříme, že důvody, které nás k omezení parkování v ulici vedly, se nám podařilo vysvětlit, a předem Vám děkujeme za pochopení, i když to pro  Vás znamená proti dosavadním zvyklostem jisté omezení.

Filip Kořínek

 

 

Dobrý den,

pozemky pod Olbrachtovou ulicí nepatří městu, ale soukromémé osobě, s kterou se nedaří dospět k dohodě o jejich převodu. To znemožňuje provedení celkové rekonstrukce ulice, kterou město má v plánu. Na rekonstrukci je zpracována i projektová dokumentace. V loňském roce byla provedena oprava těch nejhorších propadlin tak, aby byla ulice průjezdná alespoň v jedné části. Při plánování oprav asfaltových komunikací v letošním roce zohledníme i možnost další částečné opravy Olbrachtovy ulice.

 

Dobrý den,

děkujeme Vám za e-mail. V Mělnické ulici, která má povrch z takzvaného stříkaného asfaltu (kamenivo prostříkané asfaltovou emulzí), byla v loňském roce provedena pouze oprava nejhorší propadlé části vozovky. Stav ulice není přijatelný, ale nový povrch zde v nejbližší době realizovat z finančních důvodů nemůžeme. Provedeme prohlídku komunikace a navrhneme opravu nebezpečných míst v rámci připravované akce oprav výtluků na městských komunikacích.

S pozdravem

Jiří Jiránek

Dobrý den,

město  v současné době bohužel nedisponuje volnými byty k pronájmu.