Černošice
Černošice

Aktuální informace o cestovních dokladech a občanských průkazech

Potřebujete nový cestovní doklad nebo občanský průkaz?

Vydání občanského průkazu


 

Občanský průkaz (dále jen „OP“) je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. OP lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanovi se vydávají tyto typy OP :

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,
 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem         (za správní poplatek 500,- Kč),
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typ „ blesk“)

v souvislosti s výkonem volebního práva, ztrátou, odcizením, poškozením,  zničením občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu a v případě vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství.

Platnost ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu zaniká ohlášením jeho ztráty nebo ohlášením jeho odcizení.
Pokud se vám náhodou stane, že občanský průkaz, který jste nahlásili jako ztracený nebo odcizený naleznete, jste povinni jej odevzdat neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu, nebo na policii.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne:

 • kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 • kdy došlo k ohlášení ztráty, odcizení, zničení
 • obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (pokud je v něm uvede stav)
 • obdržení úmrtního listu manžela (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 

Co předkládat při žádosti o vydání OP:

Žádosti o vydání OP (s výjimkou OP typu „blesk“) se zpracovávají v systému elektronických OP, není třeba předkládat fotografie a vyplněnou žádost! Žadatel se však musí dostavit osobně na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností po celé republice včetně úřadů městských částí Prahy.

Doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii.

OP před dovršením 15 let – platnost 5 let

Žadatelem je zákonný zástupce, dítě musí být přítomno z důvodu pořizování fotografie. Žádost se vyřizuje do 30 dnů.

 • rodný list
 • OP zákonného zástupce (popřípadě cestovní pas)
 • v případě možných pochybností - doklad o státním občanství ČR (Nemá-li žadatel takový doklad, ověří státní občanství ČR obecní úřad, u kterého občan podává žádost).
 • 50,- Kč na uhrazení správního poplatku

 

OP pro občana po dovršení věku 15 let – platnost 10 let

Žadatel podává žádost sám. Je povinen požádat o vydání e-OP po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. V případě podání žádosti před dovršením 15 let (i několika dnů) je nutná přítomnost zákonného zástupce, který předkládá svůj OP nebo cestovní pas. Žádost se vyřizuje do 30 dnů.

 • rodný list
 • v případě možných pochybností - doklad o státním občanství ČR (Nemá-li žadatel takový doklad, ověří státní občanství ČR obecní úřad, u kterého občan podává žádost).
 • bez poplatku

 

Výměna OP před a po uplynutí doby platnosti

Žádost se vyřizuje do 30 dnů

 • stávající OP
 • pokud občan žádá o zapsání nepovinných údajů (tzn. akademický titul nebo vědecká hodnost) a tyto nebyly uvedeny v předchozím průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření (diplom)
 • bez poplatku (pouze pokud se nejedná o tzv. dětský OP)

O nový OP žádejte nejdříve půl roku před uplynutím doby platnosti dosavadního OP. Žádá-li občan o nový OP v době platnosti dosavadního OP delší než půl roku -  vybírá se správní poplatek 200,-Kč.

Doporučujeme požádat o nový OP nejpozději do 30 dnů před skončením platnosti dosavadního OP. Pokud bude OP při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a prokázat totožnost občana. Budou tedy vyžadovány další doklady ( CP, ŘP nebo další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů ).

Výměna OP z důvodu změny místa trvalého pobytu nebo rodinného stavu

Žádost se vyřizuje do 30 dnů.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu provede občan osobně na ohlašovně (evidenci obyvatel) obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu.

 • stávající OP
 • potvrzení o změně místa trvalého pobytu vydané příslušnou ohlašovnou 
 • doklad o změně rodinného stavu (oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, o zrušení partnerství ( s doložkou nebo s vyznačenou právní mocí)
 • bez poplatku

 

Výměna OP z důvodu ztráty, odcizení a poškození či zničení

Ohlásit ztrátu,odcizení,poškození občanského průkazu musí občan osobně, a to                 na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadu. Odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.

Žádost se vyřizuje do 30 dnů

 • potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matričním úřadem na základě ohlášení ztráty nebo odcizení)
 • další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem
 • 100,- Kč na uhrazení správního poplatku

 

OP vydávaný ve zkrácené lhůtě do 15 dnů a s omezenou dobou platnosti – tzv. „blesk“

 • 2x aktuální dokladové fotografie
 • vyplněnou žádost
 • potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matričním úřadem na základě ohlášení ztráty či odcizení)
 • další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem
 • 100,- Kč na uhrazení správního poplatku

Vydání cestovního dokladu


 

Občanovi se vydává cestovní pas se strojově čitelnou zónou a biometrickými prvky.

 

 • Cestovní pas se strojově čitelnou zónou a biometrickými prvky (dále jen e-pas) se vydává ve lhůtě do 30 dnů.
 • Žádá-li občan o vydání e-pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.
 • Platnost e-pasu u občanů nad 15 let je 10 let, u dětí do 15 let je platnost 5 let.

 

Platnost ztraceného nebo odcizeného e-pasu zaniká ohlášením jeho ztráty nebo ohlášením jeho odcizení.
Pokud se vám náhodou stane, že e-pas, který jste nahlásili jako ztracený nebo odcizený naleznete, jste povinni jej odevzdat neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu, nebo na policii.

 

Co předkládat při žádosti o vydání e-pasu:

Žádosti o vydání e-pasu se zpracovávají v systému elektronických CD, není třeba předkládat fotografie a vyplněnou žádost! Žadatel se však musí dostavit osobně na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností po celé republice včetně úřadů městských částí Prahy a to z důvodu pořízení obrazu obličeje a otisku prstů.

Poplatek se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii.

 

Dospělí – platnost 10 let

 • platný občanský průkaz
 • stávající CP platný i neplatný (pokud byl vydán)
 • 600,- Kč na uhrazení správního poplatku

 

Mladiství (15 – 18 let) – platnost 10 let
Upozornění: žadatel se musí dostavit na úřad společně se zákonným zástupcem, případně musí předložit písemný, úředně ověřený souhlas zákonného zástupce   

 • platný občanský průkaz
 • stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
 • rodný list žadatele
 • 600,- Kč na uhrazení správního poplatku

 

Děti (do 15 let) – platnost 5 let
Upozornění: žadatel – zákonný zástupce se musí dostavit na úřad s dítětem

 • OP (pokud byl vydán)
 • stávající CP platný i neplatný (pokud byl vydán)
 • rodný list dítěte (v případě, že dítě není držitelem OP)
 • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • 100,- Kč na uhrazení správního poplatku

:

  Správní poplatek za vydání e-pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů :

 • občanům starším 15 let             4 000,- Kč
 • občanům mladším 15 let           2 000,- Kč

 

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek     8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1.patro 

 •  

 

Datum vložení: 2. 1. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2017 6:54

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie