Černošice
Černošice

Cestovní dokladyŽádosti vyřizuje Odbor správní

Vzory formulářů - Cestovní doklady naleznete zde [externí odkaz]

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

► občanům ve věku od 5 do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
► občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

- Dobu jeho platnosti nelze prodloužit.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

► občanům ve věku od 5 do 15 let s dobou platnosti 6 měsíců,
► občanům starším 15 let s dobou platnosti 6 měsíců,
► občanům mladším 5 let s dobou platnosti 1 rok.

- Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občané České republiky, jejich zástupci nebo Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, za splnění všech podmínek a za účasti občana, jemuž je pas vydáván.

Občan starší 15 let
Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let
Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
Zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena.
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.
Jedná-li se o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji zplnomocněný zástupce některé z výše uvedených osob, podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

Jaké jsou podmínky

Způsob převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

► vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno,
► při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji,
► před převzetím cestovního pasu občan obdrží poučení o tom, jak nakládat s cestovním pasem a jak chránit jeho datovou stránku a nosič dat (čip) před poškozením.

Způsob převzetí cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji:

► rovněž u tohoto cestovního pasu se vyžaduje osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno, a to i v případě, že zplnomocněný zástupce podal žádost o jeho vydání.Místo podání žádosti a místo převzetí cestovního pasu

Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností,v hlavním městě Praze úřad městské části a v městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa jeho trvalého pobytu.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji občanu, který má trvalé bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (okres Praha – západ) se podává u Městského úřadu Černošice, pracoviště Praha 2, Podskalská 19.Úřední hodiny viz.zdeŽádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává:

► občanovi v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,v hlavním městě Praze úřad městské části a v městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa jeho trvalého pobytu, lze také u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu občana anebo u matričního úřadu
► v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Matriční úřady správního obvodu obce s rozšířenou působností obce Černošice (okresu Praha - západ )

MěÚ Černošice
OÚ Červený Újezd

OÚ Davle

MěÚ Dobřichovice

OÚ Dolní Břežany

OÚ Horoměřice

MěÚ Hostivice

OÚ Hradištko

OÚ Jesenice

MěÚ Jílové u Prahy

OÚ Jinočany

MěÚ Libčice nad Vltavou

MěÚ Mníšek pod Brdy

OÚ Nučice

OÚ Průhonice

MěÚ Roztoky

MěÚ Rudná

MěÚ Řevnice

Městys Štěchovice

OÚ Třebotov

OÚ Tuchoměřice

OÚ Velké Přílepy

OÚ Vrané nad Vltavou


- Úřední hodiny jednotlivých matričních úřadů jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných obecních či městských úřadech.

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

► cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu.

Převzetí cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji:

► cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání, nebo u kteréhokoliv jiného úřadu oprávněného předat cestovní pas, který občan uvedl v žádosti o jeho vydání (například u matričního úřadu, nebo zastupitelského úřadu).

Jaké doklady je nutné mít s sebou
- K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit:

► doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození) například platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: rodný list, oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu),

Osvědčení o státním občanství České republiky k vydání 1. pasu dítěte
K podání žádosti o vydání 1. pasu občana (dítěte) mladšího 15-ti let dokládá zákonný zástupce (rodič) státní občanství ČR dítěte.
Státní občanství ČR se prokazuje: platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem nebo Osvědčením o státním občanství České republiky.
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství podává zákonný zástupce dítěte na matričním úřadu nebo na krajském úřadu podle místa trvalého pobytu dítěte.
K žádosti o vydání osvědčení jeden z rodičů předkládá: originál nebo ověřenou kopii rodného listu dítěte, rodných listů rodičů dítěte (popř. oddací list rodičů dítěte, který je vydán do 30.06.2001) a platný doklad totožnosti. Více informací na matričních úřadech.
Poplatek za vydání osvědčení o státním občanství je 100,-Kč.
Osvědčení vystavuje krajský úřad, lhůta pro vyřízení žádosti je maximálně 60 dnů od podání žádosti (běžné případy nejčastěji do 2 týdnů i méně).

► doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno,

► doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

► doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

► odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí,

► doklad prokazující získání označení absolventa vyšší odborné školy, akademického titulu, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědecké hodnosti, pokud nejsou zapsány v jiném dokladu (platném občanském průkazu nebo cestovním pasu).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:


► žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například platný občanský průkaz,
► nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit.


Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.
Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie, od roku 2008 otisky prstů.
Po pořízení fotografie se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu.
Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí:

► správnost a úplnost údajů v žádosti,
► že dává souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí,
► a že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.


Podání žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji:

► žádost se podává na úředním tiskopisu. Vzor tiskopisu žádosti je na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Žádost lze podat pouze na originálních tiskopisech. Tiskopisy jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, u matričních úřadů a v zahraničí u zastupitelských úřadů,
► k žádosti se přikládají dvě fotografie, doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz, a plná moc, pokud žádost podává zplnomocněný zástupce.


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů; v těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů.

Elektronická služba

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterých hmotněprávních předpisů se postupuje
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění níže uvedených novel
Zákon č. 217/2002 Sb., kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území České republiky, zákon o cestovních dokladech a zákon o azylu
Zákon č. 539/2004 Sb., kterým se mění trestní řád a některé další zákony
Zákon č. 559/2004 Sb., kterým se mění zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech a další zákony
Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů.
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů


Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
Vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Souvisejícím procesní předpisem je

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůJaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek(zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Skutkové podstaty přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.
Upřesnění a poznámky
Od 1. září 2006 se děti, resp. občané mladší 15 let, nezapisují do cestovních dokladů rodičů, s výjimkou cestovního průkazu. Děti zapsané v cestovních dokladech rodičů před 1. září 2006 budou moci i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu. Od 1. září 2006 nelze provádět změny údajů o dítěti zapsaném v cestovním dokladu rodiče; pouze zastupitelské úřady mohou provádět změny údajů v cestovním průkazu.
Od 1. září 2006 se ruší vydávání cestovního průkazu obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Cestovní průkazy od tohoto data vydávají jen zastupitelské úřady v zahraničí, zejména v případě ztráty nebo odcizení cestovního pasu. Od 1. září se ruší námořnická knížka jako jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, včetně její registrace.


S účinností od 1. března 2008 se obnovuje zapisování dětí cestovních dokladů rodičů. Snižuje se věková hranice pro zápis dítěte. Od 1. března 2008 bude možné zapsat do cestovního dokladu rodiče dítě, resp. občana mladšího 10 let. Od 1. března 2008 budou moci děti, resp. občané mladší 15 let zapsaní v cestovním dokladu rodičů před 1. září 2006 i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu. Od 1. března 2008 se rovněž obnovuje provádění změn údajů o dítěti zapsaném v cestovním dokladu rodiče (zpravidla se jedná o změnu příjmení zapsaného dítěte). I v tomto případě se snižuje věková hranice pro provedení změny údajů. Od 1. března 2008 bude možné provést změnu údajů o dítěti, resp. občanu mladším 10 let zapsaném cestovním dokladu rodiče.Skončení platnosti cestovního dokladu
Platnost cestovního dokladu skončí ze zákona:

► uplynutím doby v něm vyznačené,
► ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
► uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
► pozbytím státního občanství ČR, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne ve správním řízení o skončení jeho platnosti, jestliže:

► je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
► obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
► jeho držitel podstatně změnil podobu.

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad.

Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

► zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv; bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza,
► zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.
 

vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrkými údaji - občanům starším 15 let 600 Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let 100 Kč
vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrkými údaji - občanům starším 15 let 1 500 Kč
- občanům mladším 5 let 50 Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let 1 000 Kč