Černošice
Černošice

Občanský průkaz


Postup při vyřízení nového průkazu, změny údajů a vypršení platnosti

Občanský průkaz:
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

O občanský průkaz žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce, nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku. Žádost a doklady může za občana předložit i jím pověřený zástupce (není požadována plná moc). Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, podává žádost i přebírá občanský průkaz opatrovník.

Řešení situace:
Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce (tento zástupce nemusí mít plnou moc). Poštou můžete žádost odeslat, pokud je vyplněna na originálním tiskopisu a zároveň jsou přiloženy originály nebo ověřené kopie dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu.

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na obecní úřad pověřený vedením matrik. Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít na obecním úřadu pověřeném vedením matrik podle místa svého trvalého pobytu, jestliže o to v žádosti požádáte. Jinak máte povinnost si převzít občanský průkaz na obecnín úřadě obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání.

Žádosti vyřizuje Odbor správní

Vzory formulářů - Občanské průkazy naleznete zde [externí odkaz]

Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Na úřadě předložte:
► vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
► jednu fotografii, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,
► dvě fotografie, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelných údajů,
► doklady stanovené zákonem, viz níže,
► případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit:
► rodný list,
► doklad o státním občanství.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:
► dosavadní občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:
► dosavadní občanský průkaz.
► doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:
►rodný list nebo rodný a křestní list,
►doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
► potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství předložíte:
► rodný list nebo rodný a křestní list,
► doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
► doklad o státním občanství,
► doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.

Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.