Černošice
Černošice

Důchodový věk

Starobní důchod


Odchod do starobního důchodu

Nárok na důchod:
Starobní důchod je jednou ze šesti dávek důchodového pojištění. (§ 4 zák. č. 155/1995 Sb.). Odchod do starobního důchodu je podmíněn dosažením určitého věku (paragrafy 29, 30-32, 74, 76, a 94 zákona č. 155/1995 Sb.) a získáním potřebné doby pojištění. Další podmínkou možného odchodu do starobního důchodu je zanechání výkonu výdělečné činnosti, případně výkon výdělečné činnosti za podmínek a rozsahu stanoveném v § 37 cit. zák.

Důchod náleží:
Nárok na přiznání starobního důchodu (tzv. řádného starobního důchodu) vzniká:
► získáním 25 roků pojištění a dovršením důchodového věku, stanoveného v paragrafech 29, 32, 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb.,
► získáním 15 roků pojištění a dovršením věku 65 let.

Starobní důchod lze přiznat za předpokladu získání 25 let pojištění až 3 roky před dovršením důchodového věku (tzv. předčasný starobní důchod, jehož výše je nižší, než výše řádného starobního důchodu), přičemž takto přiznaný důchod nelze ke dni dovršení důchodového věku přepočítat (přiznat řádný starobní důchod). Starobní důchod (rovněž tzv. předčasný) lze přiznat za předpokladu 25 let pojištění až 2 roky před dovršením důchodového věku, jsou-li splněny následující podmínky:

► pojištěnec byl nepřetržitě po dobu nejméně 180 kalendářních dnů veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a ke dni uplynutí této doby mu do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 2 roky,
► pojištěnec je poživatelem částečného invalidního důchodu.

Takto přiznaný předčasný starobní důchod (který je rovněž nižší než řádný starobní důchod), lze ke dni dovršení důchodového věku přepočítat (přiznat řádný starobní důchod). Starobní důchod lze přiznat až 5 roků před dovršením důchodového věku, a to za předpokladu, že pojištěnec získal 25 roků pojištění a 

► pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě alespoň po dobu 5 let,
► nárok na plný invalidní důchod zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku chybí pojištěnci nejvýše 5 let.

Řešení situace:
Žádosti osob výdělečně činných v organizacích, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, sepisují příslušné personální útvary těchto organizací. Žádosti osob výdělečně činných v organizacích s počtem zaměstnanců do 25, dále žádosti osob samostatně výdělečně činných a osob nezaměstnaných, sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení) příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.

Na úřadě předložte:
► žádost o starobní důchod,
► občanský průkaz (u cizinců doklad prokazující jejich totožnost),
► doklady o studiu, event. učení (i neukončeném),
► doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby),
► doklady prokazující doby zaměstnání, případně doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které chybí v předstihovém listu, je-li předstihový list při řízení o přiznání starobního důchodu k dispozici. Není-li k dispozici, předkládá žadatel doklady (potvrzení, pracovní smlouvy atp.), které o své předchozí výdělečné činnosti vlastní. Nemá-li žádné doklady, pouze uvede při sepisování žádosti (do vymezeného prostoru předepsaného tiskopisu) údaje o dobách předchozí výdělečné činnosti, případně náhradních dobách (např.doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání) v rozsahu, v jakém tyto trvaly.

Ženy, které žádají o přiznání starobního důchodu při dosažení důchodového věku, ovlivněného výchovou dětí, a ženy i muži žádající uznání péče o dítě, předkládají:
► rodné listy dětí, případně výpisy z matriky narození,
► příslušný doklad prokazující osvojení dítěte, jde-li o osvojené dítě,
jde-li o dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, předkládá se rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo dítě svěřeno do péče žadatele,
► jde-li o období od 1. 1. 1996, předkládají muži rozhodnutí OSSZ (OSSZ) o době a rozsahu péče o dítě, ženy tato rozhodnutí předkládají pouze tehdy, pečovaly-li po 4. roce věku o děti dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie