Černošice
Černošice

Peněžitá pomoc v mateřství


Postup při žádosti o peněžitou pomoc v mateřství
 

Nárok na pomoc:
Peněžitá pomoc je dávkou nahrazující příjem a náleží při splnění stanovených podmínek zaměstnankyním, studentkám, uchazečkám o zaměstnání a osobám samostatně výdělečně činným (dále jen OSVČ). Mužům tato dávka náleží pouze v zákonem stanovených případech péče o dítě a nazývá se peněžitá pomoc.

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje ženě, která porodila dítě, po dobu 28 týdnů mateřské dovolené, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Osamělé ženě nebo ženě, která porodila dvě nebo více dětí se poskytuje nejdéle po dobu 37 týdnů. Za osamělou se považuje neprovdaná, ovdovělá, rozvedená nebo z jiných vážných důvodů osamělá žena, nežije-li s druhem. Narodí-li se dítě mrtvé, nebo odmítne-li žena o dítě pečovat, poskytuje se peněžitá pomoc v mateřství po dobu 14 týdnů. Poskytování peněžité pomoci ženě, která dítě porodila, nemůže být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Ženě, která převzala do trvalé péče nahrazující mateřskou péči dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo dítěti, jehož matka zemřela, se tato dávka poskytuje po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte, jde-li o ženu osamělou nebo ženu, která převzala do péče dvě nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, ne však déle než do osmi měsíců věku dítěte. Po stejnou dobu se poskytuje peněžitá pomoc muži.

Peněžitá pomoc se poskytuje za kalendářní dny. Výše činí 69% denního vyměřovacího základu zjištěného z rozhodného období ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popř. ke dni převzetí dítěte do trvalé péče. Pokud byla žena před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ ke dni převedení, pokud je to výhodnější.

Peněžitá pomoc náleží:
- Zaměstnankyni, jestliže:

► jí trvá účast na nemocenském pojištění v den nástupu na mateřskou dovolenou (převzetí dítěte do péče), nebo jestliže trvá ochranná lhůta z dřívějšího pojištění ještě počátkem šestého týdne před očekávaným nebo skutečným dnem porodu (ke dni převzetí dítěte), nebo jestliže až do počátku tohoto týdne pobírá dávky nemocenského pojištění z dřívějšího nemocenského pojištění. Ochranná lhůta u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, je delší a činí šest měsíců. Obecná ochranná lhůta činí 42 kalendářních dnů;

► splňuje podmínku tzv. čekací doby, tj. jestliže tato osoba byla v posledních dvou letech před porodem účastna alespoň po dobu 270 dnů nemocenského pojištění. Do doby 270 dnů se započítávají také dřívější období, v nichž osoba v posledních dvou letech před porodem byla účastna nemocenské péče v ozbrojených silách, byla poživatelkou důchodu ze sociálního zabezpečení, pobírala po zániku pojištění, popřípadě jiného zabezpečení (péče) nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání;

► jí nenáleží v období, kdy je peněžitá pomoc v mateřství poskytována, započitatelný příjem z činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, ze kterého je peněžitá pomoc poskytována, s výjimkou těch příjmů, které náleží osobě i za dobu mateřské dovolené, aniž v této době vykonávala tuto činnost.

- Studentce, pokud přerušila (skončila) studium a splňuje podmínky uvedené pod bodem 1 a 2 .

- Uchazečce o zaměstnání, jestliže je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání ještě počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu a splňuje podmínku uvedenou pod bodem 2. 

Řešení situace:
Těhotná žena (event. žena, která porodila) podá "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství", kterou jí vydá a potvrdí ošetřující lékař, u něhož je v péči (zpravidla příslušný gynekolog). Při převzetí dítěte do péče nahrazující mateřskou péči uplatněte nárok podáním písemné žádosti a předložením dokladů, potvrzujících tuto skutečnost.

Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení.

Na úřadě předložte:
► tiskopis "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství" vystavený a potvrzený příslušným lékařem,
► potvrzení úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů,
► při převzetí dítěte písemnou žádost, ve které se uvedou údaje o dítěti a datum převzetí dítěte do trvalé péče. K žádosti se přiloží rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče, rodný list dítěte. Při převzetí dítěte, jehož matka zemřela, se předloží k nahlédnutí úmrtní list matky.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie