Černošice
Černošice

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství


Postup při žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 

Nárok na příspěvek:
Tento příspěvek náleží zaměstnankyni, která konala práci, jež je těhotným ženám zakázána nebo jež podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, a je proto v těhotenství dočasně převedena na jinou práci, při níž dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu než na dosavadní práci. Za převedení na jinou práci se považuje též úprava pracovních podmínek, která spočívá např. ve snížení normovaného výkonu práce, zproštění výkonu některých pracovních činností zakázaných těhotným ženám nebo zproštění výkonu noční práce.

K poklesu započitatelného příjmu, který vznikl v důsledku kratšího pracovního úvazku po převedení zaměstnankyně na jinou práci, se nepřihlíží. Obdobně se toto ustanovení vztahuje na matky do konce devátého měsíce po porodu.

Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou práci s výjimkou dnů, po které trvala pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, omluvená či neomluvená nepřítomnost v práci.

Vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zaměstnankyně zjištěného ke dni jejího převedení na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajícího na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se vyměřovací základ (úhrn započitatelných příjmů) zjištěný z rozhodného období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Redukuje se stejně jako u nemocenského od 15. kalendářního dne, tj. částka 480 Kč se započte plně, z částky nad 480 Kč do 690 Kč se započte 60% a k částce nad 690 Kč se nepřihlíží. Vyrovnávací příspěvek nenáleží zaměstnancům na nepravidelnou výpomoc, zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti, dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby, občanům se změněnou pracovní schopností připravujícím se na pracovní uplatnění a osobám samostatně výdělečně činným.

Podmínky přiznání příspěvku:

1.Dočasné převedení zaměstnankyně na jinou práci, protože práce, kterou dosud konala:
• je těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu zakázána, nebo
• zakázána není, ale dle lékařského posudku výkon této práce ohrožuje její těhotenství a zdravotní stav.

2.Dosažení nižšího započitatelného příjmu z důvodu převedení na jinou práci, k němuž došlo bez zavinění zaměstnankyně.

Řešení situace: Při uplatnění nároku na dávku předložte tiskopis "Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství" na Okresní správě sociálního zabezpečení. Tiskopis "Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství" vydává a potvrzuje ošetřující lékař zaměstnankyně.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie