Černošice
Černošice

Co na složenkách nebylo, aneb nejčastější dotazy

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k tématu poplatku za komunální odpad.

Co na složenkách nebylo, aneb na co se občané nejčastěji ptají.
 
Rozeslání složenek na placení poplatku za komunální odpad vyvolalo velký zájem občanů a úřednice finančního odboru denně poskytují odpovědi na desítky e-mailů a telefonů. Přinášíme vám odpovědi na nejčastější otázky.
 
Co je to KO?
KO je zkratka používaná pro komunální odpad.
 
Podle čeho poplatek stanoví?
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zkráceně KO) stanoví obecně závazná vyhláška města Černošice č. 2/2010 ve znění vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích, Hlava VII (dále jen vyhláška).
Vyhláška je zveřejněna na webu města v odkazu Obecně závazné vyhlášky nebo na úřadě.
 
Do kdy má být poplatek zaplacen?
Splatnost poplatku za KO je podle vyhlášky ve dvou splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. běžného roku nebo jednorázově do 31. 3. běžného roku. To, zda poplatník platí v jedné nebo dvou splátkách, si určil poplatník sám při přihlášení poplatkové povinnosti na úřadě.
 
Kolik se platí za jednoho občana? Platí děti méně?
Poplatek na 1 poplatníka je stanoven vyhláškou na 492,- Kč za rok. Všichni občané platí stejně.
 
Co se stane, když nezaplatím v termínu?
Nebudou–li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří poplatníkovi obecní úřad podle vyhlášky poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
V praxi to znamená, že po termínu splatnosti odešle úřad poplatníkům platební výměr – upomínku s uvedením nového termínu splatnosti, zatím bez sankce.
Prosíme o dodržení termínu splatnosti, ušetříte tím městu náklady na upomínky a vymáhání.
 
Proč nedostanu příští rok složenku?
Město se snaží šetřit všude tam, kde je to z hlediska fungování systému účelné. Tisk a rozesílání složenek stojí cca 14 Kč v materiálových nákladech (složenka, obálka, tisk, poštovné) + práce úředníka (vytisknout, zabalit, vypravit). Přitom většina lidí vezme složenku jako podklad pro zadání příkazu nebo jen pro kontrolu (mají zadané trvalé příkazy v bance), případně s ní přijdou na úřad do pokladny a tady platí hotově. Složenku k platbě přes poštu používá už minimum lidí.
Při cca 4000 rozesílaných složenkách pro první splátku poplatku město ušetří minimálně 56.000,- Kč každý rok jen za KO za první splátku, pro druhou splátku je to cca 1500 složenek, tedy 21.000,- Kč. Obdobná situace je u poplatku ze psů, zde se jedná o cca 1000 poplatníků, tedy dalších ušetřených 14.000,- Kč.
 
Jak se příští rok dozvím, že mám zaplatit?
Poplatková povinnost je dána vyhláškou. Každý občan by měl své povinnosti sledovat sám. Jsme si vědomi, že takových povinností je hodně, a proto jsme připraveni informovat občany v předstihu o termínech, připomínat sazby atd….
V některém z příštích čísel IL a také na webu města zveřejníme návrhy, jak bude úřad informovat občany v příštím roce. Připravujeme možnost zaslání e-mailu, SMS zprávy….
 
Nedostanu-li příští rok složenku, jak se dozvím čísla, která mám zadat při platbě?
Doporučujeme poznamenat si svůj variabilní symbol a číslo účtu a příští rok do 31. 3. jednorázově zaplatit převodem z banky nebo zadat trvalý příkaz na platbu 1x ročně částku z letošní složenky na číslo účtu a variabilní symbol – tím to bude vedené v bance a nebude potřeba si to pamatovat.
Pak také vždy existuje možnost napsat nebo zatelefonovat úřednicím finančního odboru (kontakty níže) a ty rády poskytnou potřebné informace.
 
Co se stane, když se změní výše poplatku?
Změnu poplatku musí schválit zastupitelstvo města vydáním nové obecně závazné vyhlášky. Tomuto kroku musí předcházet v případě zvýšení poplatku změna zákona. O změně vyhlášky a výše poplatku budou občané informováni všemi dostupnými prostředky – web, informační listy, SMS zprávy, e-mail, informace ne vývěskách.
 
Můžu letos i příští rok zaplatit poplatek v pokladně na úřadě?
Ano, samozřejmě, i nadále si poplatník může zvolit, zda zaplatí poplatek hotově na pokladnách městského úřadu, a to nejenom v Černošicích, ale od letošního roku nově i na pokladně na pracovišti v Praze, Podskalská 19.
Pokladní hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00,
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00
 
Kde se dozvím aktuální informace?
Aktuální informace zveřejňujeme na webu města v odkazu aktuální informace, případně na stránce finančního odboru a na důležité akce upozorňujeme v předstihu také v Informačních listech. Samozřejmě mohou občané kontaktovat úřednice finančního odboru
Dagmar Ovečková, dagmar.oveckova@mestocernosice.cz, 251 081 518
Martina Vrátná, martina.vratna@mestocernosice.cz, 251 081 518
 
 
V případě jakéhokoliv dalšího nápadu případně problému z oblasti poplatků mne neváhejte kontaktovat. Děkuji.
 
Ing. Jana Ullrichová
vedoucí finančního odboru
jana.ullrichova@mestocernosice.cz
251 081 510, 724 005 980
Datum vložení: 20. 3. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2017 23:02
Autor: