Černošice
Černošice

Místní poplatky, rozpočet, místní koeficient daně z nemovitosti aj.


Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce 

Paní Ireno,

ano, poplatek je možné platit i hotově v pokladnách města, a to jak v Černošicích, tak na pracovišti v Praze.

Poplatek je stanoven jako roční - 600,- Kč za poplatníka, je možné ho platit ve dvou splátkách, a to ke 31. 3. a 30. 9.

Další podrobnosti včetně adres pokladen, možností úhrady a vše spojené s poplatky je uvedeno na tomto webu v části Potřebuji si zařídit - Místní poplatky - Poplatek za odstraňování komunálního odpadu.

 

Jana Ullrichová, 30. 3. 2016

Vážený pane Cmunte,

ano, máte pravdu, že motivace k třídění by šla posílit a již nějakou dobu o možnostech diskutujeme. Tou nejúčinnější je nastavení platby za odpad podle frekvence vývozu popelnic, místo nastavení „na hlavu a rok“. Například v obci Lety, kde to takto mají nastavené, mají nižší objem směsného komunálního odpodu v přepočtu na obyvatele, než my (tj. funguje to). Černošice takový systém v minulosti měly, ovšem působil druhotné problémy – vznikaly tehdy černé skládky kolem města apod. (někteří lidé minimalizovali své platby, a přebytek odpadu řešili „jinak“ – prý včetně toho, že občas dali odpad k sousedům apod.). Nicméně vedení města je toho názoru, že přece jen se přístup lidí asi od té doby už posunul k lepšímu a k těmto excesům by už nemuselo docházet. Znamenalo by to ale celkem velkou změnu celého systému. Je pravděpodobné, že k ní případně přistoupíme až za tři roky současně s koncem stávající smlouvy na svoz a zpracování odpadu. Mezitím zvažujeme například i možnost svozu tříděného odpadu přímo od každé nemovitosti – ve dvou českých městech to již zavedli a až od nich po několika měsících získáme zkušenosti, můžeme vyhodnotit, zda to případně zavést i u nás. V součtu nicméně platí, že celkově jsme na tom jako město s rozsahem třídění již dnes velice dobře díky zodpovědnému přístupu velkého počtu občanů, ke kterým jistě i vy patříte, a za to děkujeme.

Filip Kořínek, starosta, 19. 2. 2016

Pane Řeháčku,

číslo účtu na placení poplatku za komunální odpad je 30015-388063349/0800, do variabilního symbolu je potřeba uvést vaše číslo poplatníka.

Všechna čísla účtů jsou na webu uvedena na stránce Transparantních účtů.

Číslo účtu je uvedeno také na stránce Poplatku za komunální odpad v rámci části webu "Potřebuji si zařídit" - Místní poplatky, kde zjistíte další informace k poplatkům.

Na stránce finančního odboru je zveřejněna přehledná tabulka Přehled plateb účtů a termínů co kdy na jaký účet a s jakými symboly platit.

Jana Ullrichová

 

10. 2. 2016

Město Černošice nemá zpracovanou cenovou mapu. Ceny pozemků jsou individuální, vychází z jednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Jiří Jiránek, 4. 1. 2016

Paní Velebová,
pro vyplnění daňového přiznání Vám sděluji následující koeficienty platné pro pozemky v Černošicích, tedy i v lokalitě Černošice - Mokropsy:

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Jana Ullrichová

8. 4. 2015
Paní Moravcová,
daň z nemovitosti platíte Finančním úřadům, nikoli městu Černošice.
Údaje zjistíte ze složenky, kterou každoročně finanční úřady posílají, případně u správce daně - příslušného územního pracoviště.
Čísla účtů pro platby všech daní jsou uvedena na stránkách Finanční správy. Zde jsme dohledali, že číslo pro platby za nemovitosti na území Středočeského kraje je 7755-77628111/0710.
Jana Ullrichová
25. 3. 2015

Platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu je dáno ze zákona. Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky města Černošice č. 4/2012 o místních poplatcích, je každá fyzická osoba, která má ve městě Černošice trvalý pobyt povinna platit tento poplatek. Pokud platíte nějaký poplatek v rámci nájemní smlouvy, je to na dohodě mezi Vámi a majitelem. Město Vám může vystavit pro majitele potvrzení, že zde v rámci trvalého pobytu řádně platíte poplatek za komunální odpad.

kontakt: financni@mestocernosice.cz, 221 982 518

Jana Ullrichová

Dagmar Ovečková, 20. 3. 2015
Odpověď za odbor obecní živnostenský úřad:
Společnost REINWASSER s.r.o. je zapsána jak v obchodním rejstříku tak v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem 248 45 647. Předmětem jejího podnikání je živnost volná s názvem Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v živnostenském rejstříku je v rámci této živnosti zapsán obor Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody. Jedná se o živnost ohlašovací volnou, při ohlášení této živnosti je vyžadováno splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, nevyžaduje se splnění odborné způsobilosti.
Živnostenské oprávnění nebylo vydáno Městským úřadem Černošice, nemůžeme se tedy vyjádřit k okolnostem vydání oprávnění. Veřejný výpis z živnostenského rejstříku: www.rzp.cz.
Povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu vydává Krajský úřad.
O další Vámi zmiňované firmě S.O.N.Y. není živnostenskému úřadu nic známo, neboť se pravděpodobně jedná o zahraniční právnickou osobu, která v ČR nepodniká.
Hana Vyhnalová
 
V návaznosti na odpověď obecního živnostenského úřadu odbor životního prostředí doplňuje:
Ohledně sídla společnosti S.O.N.Y. se odbor životního prostředí nemůže vyjadřovat, neboť nemá žádnou zákonnou kompetenci, která by mu umožňovala do této skutečnosti vstupovat.
Pokud jde o cenu vody, byl obdobný dotaz vznesen již v minulosti a vodoprávní úřad tuto záležitost postoupil věcně příslušnému úřadu, Ministerstvu životního prostředí (§ 29 odst.2 zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Obecně lze říci, že cena vody se odvíjí od provozních nákladů na dodávku pitné vody, jejichž součástí jsou i náklady na úpravu surové vody, která je v případě obce Trnová odebírána z Vltavy.
Zároveň je třeba uvést, že neexistuje právní předpis, který by určoval, že veřejná infrastruktura by musela být ve vlastnictví obce, na jejímž území je vybudována.
Ohledně kolaudace infrastruktury vodního hospodářství v obci Trnová není pochybností, neboť vodprávní úřad její součásti zkolaudoval postupně v letech 2004 - 2008.
Markéta Fialová
Ing. Vyhnalová a JUDr. Fialová, 10. 6. 2014

Vážená p. Burandová,

správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti v okrese Praha západ je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111.

Stejně jako v loňském roce zajišťuje posílání složenek pro celou republiku Ministerstvo financí prostřednictvím distribuční společnosti. Podle informací, které aktuálně od MF ČR obdrželo územní pracoviště, měly být všem poplatníkům složenky doručeny do 25. května. Pokud vám složenka nebude doručena v nejbližších dnech, doporučuji kontaktovat příslušného referenta Územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj a dohodnout nejvhodnější řešení. Kontakty na jednotlivé referenty jsou s dalšími informacemi o dani zveřejněny na stránce Aktualit.

Informace České daňové správy - nejčastější otázky k dani z nemovitosti.

Jana Ullrichová
vedoucí finančního odboru

Jana Ullrichová, 3. 6. 2014

Stát obcím skutečně dal možnost osvobodit občany od daně z nemovitosti, nepřidal k tomu ale pro nás důležitou informaci, jak bychom nahradili výsledný výpadek příjmů. Daň z nemovitosti jde totiž jako jediná přímo a v celé výši do rozpočtu města – lze ji chápat třeba jako „fond oprav“ na údržbu a rozvoj města. Museli bychom tedy snížit výdaje někde jinde, tj. úleva na dani by šla de facto na úkor ostatních částí města.

Už tak je přitom pro naše město je existence zástavby v záplavových oblastech dlouhodobě zdrojem dodatečných nákladů. Naše zásahová jednotka SDH Mokropsy je na povodně nákladně vybavena. Město do běžného provozu a vybavení jednotky ročně dává přes 2 miliony korun. V loňském roce jsme za 5 milionů provedli rekonstrukci a přístavbu hasičárny – a to především kvůli povodňovým stavům, kdy je jednotka v dlouhodobé pohotovosti. Již objednaný je speciální vůz za 2 miliony, který zlepší naši akceschopnost z hlediska odčerpávání vody z bytů a sklepů. Při těchto nákladech město nemůže další peníze do záplavových oblastí investovat tím, že ještě omezí své příjmy (osvobozením od daně)…

Loňská povodeň navíc způsobila i přímo městu milionové škody – jak z hlediska nákladů na řešení krizového stavu a následný úklid, tak z pohledu škod na majetku (zejména na některých komunikacích a vodohospodářské infrastruktuře). Z pojištění a mimořádných dotací se podařilo pokrýt jen část.

Druhou stránkou věci je, že postiženým domácnostem byla poskytnuta přímá pomoc řadou neziskových i komerčních organizací, většina škod byla podle našich informací pokryta pojištěním, pro 8 trvale obývaných domů zajistilo mimořádnou dotaci město ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

O možnosti osvobození od daně z nemovitosti místní zastupitelstvo formálně vůbec nejednalo – takový návrh nebyl nikým ani předložen. Nejedná se tedy o rozhodnutí žádného úředníka.

Filip Kořínek, 21. 2. 2014