Černošice
Černošice

Místní poplatky, rozpočet, místní koeficient daně z nemovitosti aj.


Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Paní Moravcová,
daň z nemovitosti platíte Finančním úřadům, nikoli městu Černošice.
Údaje zjistíte ze složenky, kterou každoročně finanční úřady posílají, případně u správce daně - příslušného územního pracoviště.
Čísla účtů pro platby všech daní jsou uvedena na stránkách Finanční správy. Zde jsme dohledali, že číslo pro platby za nemovitosti na území Středočeského kraje je 7755-77628111/0710.
Jana Ullrichová
25. 3. 2015

Platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu je dáno ze zákona. Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky města Černošice č. 4/2012 o místních poplatcích, je každá fyzická osoba, která má ve městě Černošice trvalý pobyt povinna platit tento poplatek. Pokud platíte nějaký poplatek v rámci nájemní smlouvy, je to na dohodě mezi Vámi a majitelem. Město Vám může vystavit pro majitele potvrzení, že zde v rámci trvalého pobytu řádně platíte poplatek za komunální odpad.

kontakt: financni@mestocernosice.cz, 221 982 518

Jana Ullrichová

Dagmar Ovečková, 20. 3. 2015
Odpověď za odbor obecní živnostenský úřad:
Společnost REINWASSER s.r.o. je zapsána jak v obchodním rejstříku tak v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem 248 45 647. Předmětem jejího podnikání je živnost volná s názvem Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v živnostenském rejstříku je v rámci této živnosti zapsán obor Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody. Jedná se o živnost ohlašovací volnou, při ohlášení této živnosti je vyžadováno splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, nevyžaduje se splnění odborné způsobilosti.
Živnostenské oprávnění nebylo vydáno Městským úřadem Černošice, nemůžeme se tedy vyjádřit k okolnostem vydání oprávnění. Veřejný výpis z živnostenského rejstříku: www.rzp.cz.
Povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu vydává Krajský úřad.
O další Vámi zmiňované firmě S.O.N.Y. není živnostenskému úřadu nic známo, neboť se pravděpodobně jedná o zahraniční právnickou osobu, která v ČR nepodniká.
Hana Vyhnalová
 
V návaznosti na odpověď obecního živnostenského úřadu odbor životního prostředí doplňuje:
Ohledně sídla společnosti S.O.N.Y. se odbor životního prostředí nemůže vyjadřovat, neboť nemá žádnou zákonnou kompetenci, která by mu umožňovala do této skutečnosti vstupovat.
Pokud jde o cenu vody, byl obdobný dotaz vznesen již v minulosti a vodoprávní úřad tuto záležitost postoupil věcně příslušnému úřadu, Ministerstvu životního prostředí (§ 29 odst.2 zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Obecně lze říci, že cena vody se odvíjí od provozních nákladů na dodávku pitné vody, jejichž součástí jsou i náklady na úpravu surové vody, která je v případě obce Trnová odebírána z Vltavy.
Zároveň je třeba uvést, že neexistuje právní předpis, který by určoval, že veřejná infrastruktura by musela být ve vlastnictví obce, na jejímž území je vybudována.
Ohledně kolaudace infrastruktury vodního hospodářství v obci Trnová není pochybností, neboť vodprávní úřad její součásti zkolaudoval postupně v letech 2004 - 2008.
Markéta Fialová
Ing. Vyhnalová a JUDr. Fialová, 10. 6. 2014

Vážená p. Burandová,

správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti v okrese Praha západ je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111.

Stejně jako v loňském roce zajišťuje posílání složenek pro celou republiku Ministerstvo financí prostřednictvím distribuční společnosti. Podle informací, které aktuálně od MF ČR obdrželo územní pracoviště, měly být všem poplatníkům složenky doručeny do 25. května. Pokud vám složenka nebude doručena v nejbližších dnech, doporučuji kontaktovat příslušného referenta Územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj a dohodnout nejvhodnější řešení. Kontakty na jednotlivé referenty jsou s dalšími informacemi o dani zveřejněny na stránce Aktualit.

Informace České daňové správy - nejčastější otázky k dani z nemovitosti.

Jana Ullrichová
vedoucí finančního odboru

Jana Ullrichová, 3. 6. 2014

Stát obcím skutečně dal možnost osvobodit občany od daně z nemovitosti, nepřidal k tomu ale pro nás důležitou informaci, jak bychom nahradili výsledný výpadek příjmů. Daň z nemovitosti jde totiž jako jediná přímo a v celé výši do rozpočtu města – lze ji chápat třeba jako „fond oprav“ na údržbu a rozvoj města. Museli bychom tedy snížit výdaje někde jinde, tj. úleva na dani by šla de facto na úkor ostatních částí města.

Už tak je přitom pro naše město je existence zástavby v záplavových oblastech dlouhodobě zdrojem dodatečných nákladů. Naše zásahová jednotka SDH Mokropsy je na povodně nákladně vybavena. Město do běžného provozu a vybavení jednotky ročně dává přes 2 miliony korun. V loňském roce jsme za 5 milionů provedli rekonstrukci a přístavbu hasičárny – a to především kvůli povodňovým stavům, kdy je jednotka v dlouhodobé pohotovosti. Již objednaný je speciální vůz za 2 miliony, který zlepší naši akceschopnost z hlediska odčerpávání vody z bytů a sklepů. Při těchto nákladech město nemůže další peníze do záplavových oblastí investovat tím, že ještě omezí své příjmy (osvobozením od daně)…

Loňská povodeň navíc způsobila i přímo městu milionové škody – jak z hlediska nákladů na řešení krizového stavu a následný úklid, tak z pohledu škod na majetku (zejména na některých komunikacích a vodohospodářské infrastruktuře). Z pojištění a mimořádných dotací se podařilo pokrýt jen část.

Druhou stránkou věci je, že postiženým domácnostem byla poskytnuta přímá pomoc řadou neziskových i komerčních organizací, většina škod byla podle našich informací pokryta pojištěním, pro 8 trvale obývaných domů zajistilo mimořádnou dotaci město ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

O možnosti osvobození od daně z nemovitosti místní zastupitelstvo formálně vůbec nejednalo – takový návrh nebyl nikým ani předložen. Nejedná se tedy o rozhodnutí žádného úředníka.

Filip Kořínek, 21. 2. 2014

Správcem veškerých daní jsou opravdu finanční úřady. Městský úřad Černošice nemá informace ve věci formulářů ani způsobů placení daní. V případě, že nemovitost a bydliště poplatníka daně z příjmu je v Černošicích, tak kontaktujte Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111, kontakty na ostatní územní pracoviště naleznete na stránkách Finanční správy.

Jana Ullrichová, 12. 2. 2014

Dobrý den,

Městský úřad Černošice není správce daně z nemovitosti, tuto daň spravuje místně příslušné Územní pracoviště finančního úřadu. Zjistila jsem, že držitel ZTP/P má márok na slevu - osvobození - řeší to § 9. Podmínkou je doložit držení průkazu. Doporučuji vám spojit se s místně příslušným územním pracovištěm. V případě, že nemovitost je v Černošicích, tak kontaktujte Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Praha západ, p. Hoznourkovou, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111, kontakty na ostatní územní pracoviště naleznete na stránkách Finanční správy.

Jana Ullrichová, 10. 1. 2014

Vážený pane Jandáčku,

Městský úřad Černošice není správcem daně z nemovitosti a nevyřizuje žádnou agendu daně z nemovitosti ani v budově úřadu v Podskalské ul. Ve věci odpovědi na vaše další dotazy si vás dovoluji odkázat na informace Finanční správy - informace k dani z nemovitosti.

Správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti v okrese Praha západ, tedy i v Červeném Újezdu je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Ostatní územní pracoviště podle jednotlivých okresů a kontakty na ně najdete na stránkách Finanční správy.

Jana Ullrichová, 9. 12. 2013

Městský úřad Černošice není správcem daně a není oprávněn sdělovat závazné informace k této dani. Pro vaši informaci uvádím:

Správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti na území města Černošice je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Splatnost daně řeší zákon o dani z nemovitostí, obecně je to k 31. 5. běžného roku.

Pro vyplnění daňového přiznání Vám sděluji následující koeficienty platné pro pozemky v Černošicích:

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Jana Ullrichová,
vedoucí finančního odboru

Jana Ullrichová, 26. 8. 2013

Dobrý den, město nezvažuje kompenzovat zvýšený koeficient pro občany, kteří nejsou v Černošicích hlášeni k pobytu. Kompletní podmínky jsou zveřejněny na tomto webu v odkazu Formuláře.

Výše místního koeficientu a tím i celé daně z nemovitosti není pro nehlášené vyšší než trvale hlášené, ale liší se to podle typu nemovitosti – pozemku i objektu. Pro rekreační objekty je opravdu jeden z koeficientů vyšší než pro rodinné domy.

Jana ullrichová, 23. 7. 2013

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul