Černošice
Černošice

Místní poplatky, rozpočet, místní koeficient daně z nemovitosti aj.


Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Vážená paní Janotová,

Městský úřad Černošice, finanční odbor není správcen daní ve smyslu zákona. Tímto místně příslušným úřadem je pro nemovitosti v okrese Praha západ  Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Ostatní územní pracoviště podle jednotlivých okresů a kontakty na ně najdete na stránkách Finanční správy.

Ve věci odpovědi na Váš dotaz ohledně zaslání složenky si vás dovoluji odkázat na informace Finanční správy - informace k daním, informace ke složenkám. Mrzí mne, že vám nemohu poskytnout konkrétní informace, ale z naší činnosti je nevíme. Děkuji za pochopení.

Jana Ullrichová

3. 6. 2022

Výše poplatku (840,- Kč na poplatníka), variabilní symboly platy ani číslo účtu 30015-388063349/0800 se proti roku 2021 nemění. Rozšiřuje se pouze okruh poplatníků o právnické osoby. Podrobnosti jsou uvedené v obecně závazné vyhlášce 1/2021 o místních poplatcích.

12. 1. 2022

Vážená paní Dušková,

Černošice mají na svém území zaveden místní poplatek dle Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a následně vydanou Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020 o místních poplatcích. Dle zmíněného zákona a vyhlášky poplatek za svoz odpadu hradí: "fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu".  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že poplatek není stanoven dle toho, zda osoba (ne)vytváří odpad, ale opravdu jen dle toho, zda na území Černošic vlastní nemovitost. Ze zákona lze poplatek za odpad zcela nebo z části prominout jen ve zcela ojedinělých případech, např. v době živelných událostí (povodně). Výši poplatku v jednotlivých částech města nelze individuálně stanovit.

Vedení města plánuje možnost změny systému tak, že místo „na hlavu“, s pravidelným svozem bez dalších podmínek, by město přešlo na diferencovaný systém, kdy si každý poplatník může vybrat velikost popelnice a frekvenci svozu, a od toho bude odvozena cena služby. Takový systém je modernější, spravedlivější, více motivuje k třídění a úspoře nákladů. Vhodným datem ke změně systému ovšem bude nejdříve 1. červenec 2022, kdy skončí současná tříletá smlouva se svozovou firmou.

Dagmar Ovečková, 25. 1. 2021

Vážený pane Mašito,

koeficienty, které stanovuje město Černošice pro nemovitosti v katastru města, jsou uvedeny na tomto webu města na stránce finančního odboru.

S pozdravem
Jana Ullrichová

Jana Ullrichová, 21. 1. 2021
Vážená paní Hlavničková,
děkuji za Váš dotaz na webu města. V odpovědi Vás však asi bohužel zklamu, město Černošice ani Městský úřad Černošice nejsou správci daně z nabytí nemovitých věcí ani daně z nemovitých věcí. Nemáme proto možnost Vám poskytnout správnou odpověď na Vaše otázky. Obraťte se prosím na Územní pracoviště finančního úřadu podle místa nemovitosti, případně Vašeho trvalého bydliště. Kontakty zde. Veřejné informace k dani z nabytí nemovitých věcídani z nemovitých věcí včetně interaktivních formulářů naleznete na webu Finanční správy
S pozdravem
Jana Ullrichová, 4. 2. 2020

Město Černošice nemá zpracovanou cenovou mapu.

Děkujeme za Váš dotaz.

jiří Jiránek, 18. 8. 2020

Vážená paní,

program kompenzace daně z nemovitosti pro rok 2020 ještě nebyl vyhlášen. Byl připraven pro jednání zastupitelstva města v dubnu tohoto roku, které se vzhledem k nouzovému stavu nekonalo. Další jednání zastupitelstva města je v plánu na počátek června. Jakmile bude o programu v roce 2020 rozhodnuto, budeme Vás kontaktovat.

Postup žádosti bude stejný jako v předchozích letech. Kontaktní osobou bude p. Řehořová.

Děkuji za Váš dotaz.

Jana Ulrichová, 4. 5. 2020

Pro přihlášení Vašeho nového pejska je nutné zastavit se osobně na úřadě v Černošicích, Riegrova 1209 (naproti poště), dveře č. 5 v úřední hodinách: Po+St 8:00-17:00 hod a Út, Čt a Pá 8:00-12:00 hod. Vyplníme přihlašovací kartu a budou Vám sděleny všechny platební údaje k úhradě místního poplatku ze psů. Pejskovi bude přidělena identifikační známka, kterou musí nosit na obojku.

V případě dalších dotazů mě kontaktujte na uvedeném tel.čísle nebo e-mailem.
Přeji hezký den, s pozdravem Ovečková

Dagmar Ovečková, 4. 2. 2019

Veškeré informace naleznete v odkazu Místní poplatky - poplatek za odstraňování komunálního odpadu.

Jana Ullrichová, 28. 1. 2019

Co se týká pravidel pro přiznání k dani z nemovitých věcí není městský úřad příslušný pro závazné rady. Prosím obraťte se na příslušné Územní pracoviště finančního úřadu. Pokud se nemovitost nachází v Černošicích, je příslušné Územní pracoviště Praha - západ, Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4, tel. 261 371 111.

Město Černošice nemá cenovou mapu pozemků.

Jana Ullrichová, 3. 4. 2018
Vážená paní Markovičová,
nevím, zda rozumím dobře Vaší otázce.
Jestli se ptáte na to, zda lze vypouštět (vylévat, přečerpávat) jímku do kanalizačního řadu, sděluji Vám, že tento způsob odvádění a likvidace odpadních vod není možné povolit. Jímku je nutno nechat vyvážet fekálním vozem.
Přeji Vám pěkný den.
Lucie Poulová, 3. 4. 2018

Splatnost poplatku za komunální odpad je do 31. 3. 2018. Pokud nenastala u Vás nějaká změna, pak platební údaje jsou stejné jako v minulých letech (r. 2016 + r. 2017).

Pro fyzickou osobu, která má v Černošicích trvalý pobyt, činí poplatek 600,- Kč/osobu/rok; pro fyzickou osobu, která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí poplatek 600,- Kč/objekt/rok.

Všechny poplatky lze hradit převodem na účet města, v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách, případně prostřednictvím složenky na poště. Na stránce finančního odboru v části INFORMACE je uvedena tabulka Přehled plateb, termínů a účtů, kde jsou uvedeny veškeré potřebné obecné údaje pro platby.

Dagmar Ovečková, 7. 2. 2018

Vážený chataři,

poplatek je splatný na účet číslo 30015-388063349/0800 do 31. 3. běžného roku. Sazba je 600,- Kč za jednoho poplatníka. Jako variabilní symbol musíte uvést vám přidělený VS při přihlášení k poplatkové povinnosti. Bez něj není možné platbu přiřadit ke správnému poplatníkovi a vystavujete se možným sankcím za nesplnění poplatkové povinnosti. Pokud nemáte možnost zjistit svůj VS ve vlastní evidenci - např. výpis z účtu z loňského března, kontaktujte prosím úřednice finančního odboru na tel 221 982 518 nebo 221 982 527, případně na emailu financni@mestocernosice.cz.

Podrobnosti k místnímu poplatku za odpad naleznete na našem webu zde.

Jana Ullrichová, 28. 3. 2017
Pane Hýsku,
město Černošice není správcem daně z nemovistosti, tedy vám nemohu dát úplné informace k vašemu požadavku. Správcem daněm pro nemovitosti v Černošicích, resp. v okrese Praha - západ je Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště Praha - západ.
Informace o podmínkách podání včetně příslušných formulářů, které lze podat elektronicky naleznete na stránce Finanční správy,
Odkaz pro elektronická podání prostřednictvím Daňového portálu.
30. 1. 2017

Paní Bečvaříková,
pro vyplnění daňového přiznání Vám sděluji následující koeficienty platné pro pozemky v Černošicích, tedy i v lokalitě Černošice - Mokropsy:

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Jana Ullrichová, 30. 1. 2017

Paní Ireno,

ano, poplatek je možné platit i hotově v pokladnách města, a to jak v Černošicích, tak na pracovišti v Praze.

Poplatek je stanoven jako roční - 600,- Kč za poplatníka, je možné ho platit ve dvou splátkách, a to ke 31. 3. a 30. 9.

Další podrobnosti včetně adres pokladen, možností úhrady a vše spojené s poplatky je uvedeno na tomto webu v části Potřebuji si zařídit - Místní poplatky - Poplatek za odstraňování komunálního odpadu.

 

Jana Ullrichová, 30. 3. 2016

Vážený pane Cmunte,

ano, máte pravdu, že motivace k třídění by šla posílit a již nějakou dobu o možnostech diskutujeme. Tou nejúčinnější je nastavení platby za odpad podle frekvence vývozu popelnic, místo nastavení „na hlavu a rok“. Například v obci Lety, kde to takto mají nastavené, mají nižší objem směsného komunálního odpodu v přepočtu na obyvatele, než my (tj. funguje to). Černošice takový systém v minulosti měly, ovšem působil druhotné problémy – vznikaly tehdy černé skládky kolem města apod. (někteří lidé minimalizovali své platby, a přebytek odpadu řešili „jinak“ – prý včetně toho, že občas dali odpad k sousedům apod.). Nicméně vedení města je toho názoru, že přece jen se přístup lidí asi od té doby už posunul k lepšímu a k těmto excesům by už nemuselo docházet. Znamenalo by to ale celkem velkou změnu celého systému. Je pravděpodobné, že k ní případně přistoupíme až za tři roky současně s koncem stávající smlouvy na svoz a zpracování odpadu. Mezitím zvažujeme například i možnost svozu tříděného odpadu přímo od každé nemovitosti – ve dvou českých městech to již zavedli a až od nich po několika měsících získáme zkušenosti, můžeme vyhodnotit, zda to případně zavést i u nás. V součtu nicméně platí, že celkově jsme na tom jako město s rozsahem třídění již dnes velice dobře díky zodpovědnému přístupu velkého počtu občanů, ke kterým jistě i vy patříte, a za to děkujeme.

Filip Kořínek, starosta, 19. 2. 2016

Pane Řeháčku,

číslo účtu na placení poplatku za komunální odpad je 30015-388063349/0800, do variabilního symbolu je potřeba uvést vaše číslo poplatníka.

Všechna čísla účtů jsou na webu uvedena na stránce Transparantních účtů.

Číslo účtu je uvedeno také na stránce Poplatku za komunální odpad v rámci části webu "Potřebuji si zařídit" - Místní poplatky, kde zjistíte další informace k poplatkům.

Na stránce finančního odboru je zveřejněna přehledná tabulka Přehled plateb účtů a termínů co kdy na jaký účet a s jakými symboly platit.

Jana Ullrichová

 

10. 2. 2016

Město Černošice nemá zpracovanou cenovou mapu. Ceny pozemků jsou individuální, vychází z jednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Jiří Jiránek, 4. 1. 2016

Paní Velebová,
pro vyplnění daňového přiznání Vám sděluji následující koeficienty platné pro pozemky v Černošicích, tedy i v lokalitě Černošice - Mokropsy:

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Jana Ullrichová

8. 4. 2015
Paní Moravcová,
daň z nemovitosti platíte Finančním úřadům, nikoli městu Černošice.
Údaje zjistíte ze složenky, kterou každoročně finanční úřady posílají, případně u správce daně - příslušného územního pracoviště.
Čísla účtů pro platby všech daní jsou uvedena na stránkách Finanční správy. Zde jsme dohledali, že číslo pro platby za nemovitosti na území Středočeského kraje je 7755-77628111/0710.
Jana Ullrichová
25. 3. 2015

Platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu je dáno ze zákona. Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky města Černošice č. 4/2012 o místních poplatcích, je každá fyzická osoba, která má ve městě Černošice trvalý pobyt povinna platit tento poplatek. Pokud platíte nějaký poplatek v rámci nájemní smlouvy, je to na dohodě mezi Vámi a majitelem. Město Vám může vystavit pro majitele potvrzení, že zde v rámci trvalého pobytu řádně platíte poplatek za komunální odpad.

kontakt: financni@mestocernosice.cz, 221 982 518

Jana Ullrichová

Dagmar Ovečková, 20. 3. 2015
Odpověď za odbor obecní živnostenský úřad:
Společnost REINWASSER s.r.o. je zapsána jak v obchodním rejstříku tak v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem 248 45 647. Předmětem jejího podnikání je živnost volná s názvem Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v živnostenském rejstříku je v rámci této živnosti zapsán obor Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody. Jedná se o živnost ohlašovací volnou, při ohlášení této živnosti je vyžadováno splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, nevyžaduje se splnění odborné způsobilosti.
Živnostenské oprávnění nebylo vydáno Městským úřadem Černošice, nemůžeme se tedy vyjádřit k okolnostem vydání oprávnění. Veřejný výpis z živnostenského rejstříku: www.rzp.cz.
Povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu vydává Krajský úřad.
O další Vámi zmiňované firmě S.O.N.Y. není živnostenskému úřadu nic známo, neboť se pravděpodobně jedná o zahraniční právnickou osobu, která v ČR nepodniká.
Hana Vyhnalová
 
V návaznosti na odpověď obecního živnostenského úřadu odbor životního prostředí doplňuje:
Ohledně sídla společnosti S.O.N.Y. se odbor životního prostředí nemůže vyjadřovat, neboť nemá žádnou zákonnou kompetenci, která by mu umožňovala do této skutečnosti vstupovat.
Pokud jde o cenu vody, byl obdobný dotaz vznesen již v minulosti a vodoprávní úřad tuto záležitost postoupil věcně příslušnému úřadu, Ministerstvu životního prostředí (§ 29 odst.2 zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Obecně lze říci, že cena vody se odvíjí od provozních nákladů na dodávku pitné vody, jejichž součástí jsou i náklady na úpravu surové vody, která je v případě obce Trnová odebírána z Vltavy.
Zároveň je třeba uvést, že neexistuje právní předpis, který by určoval, že veřejná infrastruktura by musela být ve vlastnictví obce, na jejímž území je vybudována.
Ohledně kolaudace infrastruktury vodního hospodářství v obci Trnová není pochybností, neboť vodprávní úřad její součásti zkolaudoval postupně v letech 2004 - 2008.
Markéta Fialová
Ing. Vyhnalová a JUDr. Fialová, 10. 6. 2014

Vážená p. Burandová,

správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti v okrese Praha západ je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111.

Stejně jako v loňském roce zajišťuje posílání složenek pro celou republiku Ministerstvo financí prostřednictvím distribuční společnosti. Podle informací, které aktuálně od MF ČR obdrželo územní pracoviště, měly být všem poplatníkům složenky doručeny do 25. května. Pokud vám složenka nebude doručena v nejbližších dnech, doporučuji kontaktovat příslušného referenta Územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj a dohodnout nejvhodnější řešení. Kontakty na jednotlivé referenty jsou s dalšími informacemi o dani zveřejněny na stránce Aktualit.

Informace České daňové správy - nejčastější otázky k dani z nemovitosti.

Jana Ullrichová
vedoucí finančního odboru

Jana Ullrichová, 3. 6. 2014

Stát obcím skutečně dal možnost osvobodit občany od daně z nemovitosti, nepřidal k tomu ale pro nás důležitou informaci, jak bychom nahradili výsledný výpadek příjmů. Daň z nemovitosti jde totiž jako jediná přímo a v celé výši do rozpočtu města – lze ji chápat třeba jako „fond oprav“ na údržbu a rozvoj města. Museli bychom tedy snížit výdaje někde jinde, tj. úleva na dani by šla de facto na úkor ostatních částí města.

Už tak je přitom pro naše město je existence zástavby v záplavových oblastech dlouhodobě zdrojem dodatečných nákladů. Naše zásahová jednotka SDH Mokropsy je na povodně nákladně vybavena. Město do běžného provozu a vybavení jednotky ročně dává přes 2 miliony korun. V loňském roce jsme za 5 milionů provedli rekonstrukci a přístavbu hasičárny – a to především kvůli povodňovým stavům, kdy je jednotka v dlouhodobé pohotovosti. Již objednaný je speciální vůz za 2 miliony, který zlepší naši akceschopnost z hlediska odčerpávání vody z bytů a sklepů. Při těchto nákladech město nemůže další peníze do záplavových oblastí investovat tím, že ještě omezí své příjmy (osvobozením od daně)…

Loňská povodeň navíc způsobila i přímo městu milionové škody – jak z hlediska nákladů na řešení krizového stavu a následný úklid, tak z pohledu škod na majetku (zejména na některých komunikacích a vodohospodářské infrastruktuře). Z pojištění a mimořádných dotací se podařilo pokrýt jen část.

Druhou stránkou věci je, že postiženým domácnostem byla poskytnuta přímá pomoc řadou neziskových i komerčních organizací, většina škod byla podle našich informací pokryta pojištěním, pro 8 trvale obývaných domů zajistilo mimořádnou dotaci město ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

O možnosti osvobození od daně z nemovitosti místní zastupitelstvo formálně vůbec nejednalo – takový návrh nebyl nikým ani předložen. Nejedná se tedy o rozhodnutí žádného úředníka.

Filip Kořínek, 21. 2. 2014

Správcem veškerých daní jsou opravdu finanční úřady. Městský úřad Černošice nemá informace ve věci formulářů ani způsobů placení daní. V případě, že nemovitost a bydliště poplatníka daně z příjmu je v Černošicích, tak kontaktujte Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111, kontakty na ostatní územní pracoviště naleznete na stránkách Finanční správy.

Jana Ullrichová, 12. 2. 2014

Dobrý den,

Městský úřad Černošice není správce daně z nemovitosti, tuto daň spravuje místně příslušné Územní pracoviště finančního úřadu. Zjistila jsem, že držitel ZTP/P má márok na slevu - osvobození - řeší to § 9. Podmínkou je doložit držení průkazu. Doporučuji vám spojit se s místně příslušným územním pracovištěm. V případě, že nemovitost je v Černošicích, tak kontaktujte Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Praha západ, p. Hoznourkovou, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111, kontakty na ostatní územní pracoviště naleznete na stránkách Finanční správy.

Jana Ullrichová, 10. 1. 2014

Vážený pane Jandáčku,

Městský úřad Černošice není správcem daně z nemovitosti a nevyřizuje žádnou agendu daně z nemovitosti ani v budově úřadu v Podskalské ul. Ve věci odpovědi na vaše další dotazy si vás dovoluji odkázat na informace Finanční správy - informace k dani z nemovitosti.

Správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti v okrese Praha západ, tedy i v Červeném Újezdu je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Ostatní územní pracoviště podle jednotlivých okresů a kontakty na ně najdete na stránkách Finanční správy.

Jana Ullrichová, 9. 12. 2013

Městský úřad Černošice není správcem daně a není oprávněn sdělovat závazné informace k této dani. Pro vaši informaci uvádím:

Správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti na území města Černošice je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Splatnost daně řeší zákon o dani z nemovitostí, obecně je to k 31. 5. běžného roku.

Pro vyplnění daňového přiznání Vám sděluji následující koeficienty platné pro pozemky v Černošicích:

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Jana Ullrichová,
vedoucí finančního odboru

Jana Ullrichová, 26. 8. 2013

Dobrý den, město nezvažuje kompenzovat zvýšený koeficient pro občany, kteří nejsou v Černošicích hlášeni k pobytu. Kompletní podmínky jsou zveřejněny na tomto webu v odkazu Formuláře.

Výše místního koeficientu a tím i celé daně z nemovitosti není pro nehlášené vyšší než trvale hlášené, ale liší se to podle typu nemovitosti – pozemku i objektu. Pro rekreační objekty je opravdu jeden z koeficientů vyšší než pro rodinné domy.

Jana ullrichová, 23. 7. 2013

Všechny informace a podmínky poskytnutí kompenzačního příspěvku města pro daň z nemovitosti včetně formuláře přihlášky naleznete na tomto webu v odkazu Formuláře a letáky.

 

Jana Ullrichová, vedoucí FO, 23. 7. 2013

Správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti v okrese Praha západ je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Ostatní územní pracoviště podle jednotlivých okresů a kontakty na ně najdete na stránkách České daňové správy.

Kontaktujte příslušné územní pracoviště.

Jana Ullrichová, 30. 5. 2013

Městský úřad není správcem daně z nemovitosti a nemůže poskytnout zaručenou odpověď na váš dotaz.

Jen několik poznámek:

Výpočet závisí na tom, jak jsou jednotlivé nemovitosti (stavby, pozemky..) zapsány v Katastru nemovitostí.

Zásadní rozdíl při výpočtu daně  je v základní sazbě daně podle zákona, a to 2,- Kč / m2 pro dům a 6,- Kč /m2 pro stavbu k rekreaci. Pro oba vámi zmiňované typy staveb, jak dům, tak stavbu pro rodinnou rekreaci je místní koeficient stejný, tedy 5.

K modelovému výpočtu můžete použít např. daňový portál. 

21. 5. 2013

Oproti minulému roku došlo ze zákona ke změně koeficientu podle § 11, odst. (3), pís. a) - koeficient podle počtu obyvatel. V letošním roce je nově tento koeficient 1,6. Místní koeficient podle § 12 zůstává stejný, a to 5.

Finanční úřad rozešle složenky, není třeba si daň sám přepočítávat.

Jana Ullrichová, 21. 5. 2013

 

Městský úřad Černošice není správcem daně a nemá oficiální informace o rozesílání složenek. Nemáme k dispozici ani přehled kolik který poplatník má platit.

 

Správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti v okrese Praha západ je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Ostatní územní pracoviště podle jednotlivých okresů a kontakty na ně najdete na stránkách České daňové správy.

Doporučuji vydržet ještě týden a poté kontaktovat příslušné Územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Podle včerejšího vyjádření tiskové mluvčí MFČR ve sdělovacích prostředcích by měly být složenky vytištěny do konce tohoto týdne a následně doručeny jednotlivým poplatníkům.

Informace České daňové správy - nejčastější otázky k dani z nemovitosti.

Jana Ullrichová, 21. 5. 2013

Informace o vydání Obecně závazné vyhlášky města č. 5/2011, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti a názory zastupitelů byly zveřejněny v roce 2011 v říjnovém vydání Informačního listu.

Jana Ullrichová, 14. 5. 2013

Vážený pane,

město Černošice nemá zpracovanou cenovou mapu, bohužel informaci o ceně pozemku vám nemohu poskytnout. Pro informace, kterak cenu pozemku vyčíslit, kontaktujte správce daně z nemovitosti, a to Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111.

Pro vyplnění daňového přiznání Vám sděluji následující koeficienty platné pro pozemky v Černošicích:

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Jana Ullrichová,
vedoucí finančního odboru

 

Jana Ullrichová, 10. 4. 2013

Vážený pane Císaři,

odpovědi na váš dotaz najdete na webu města na stránce finančního odboru, případně také odkazem z aktualit - viz. mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/financni-odbor/informace-fo-poplatky/.

číslo účtu: 30015-388063349/0800
vedený u České spořitelny, a.s. pobočka Příbram

poplatek za 1 poplatníka: 492,- Kč za rok
splatnost do 31. 3. 2013

Jana Ullrichová, vedoucí fiančního odboru

Jana Ullrichová, 8. 4. 2013
Vážená paní (slečno),
podle Obecně závazné vyhlášky města Černošice 4/2012 o místních poplatcích, která nabyla účinnosti od 01.01.2013, se osvobození v Černošicích vztahuje pouze na psa, který byl do útulku umístěn městem Černošice (prostřednictvím Městské policie Černošice) a nebyl před umístěním do útulku ve vlastnictví poplatníka.
 
Poplatek ze psů
Předmětem tohoto poplatku je každý pes starší tří měsíců. Poplatníkem je držitel psa; držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Černošice.
Psa je nutné osobně přihlásit na Městském úřadě Černošice, Riegrova 1209, kancelář č. 5. Po podpisu přihlášky je každému psovi přidělena evidenční známka.
 
Poplatek ze psa činí ročně:
b) 200,- Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu
c) 1.400,- Kč za druhého a každého dalšího psa (s výjimkou držitelů psa stanovených v písm. b))
d) 300,- Kč za druhého a dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu.
a) 700,- Kč za prvního psa
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. nebo ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. 5. a do 31. 10. příslušného kalendářního roku.
 
Martina Vrátná
referent finančního odboru
MěÚ Černošice
tel.: 221 982 527
8. 2. 2013

Ceny vodného a stočného jsou zveřejněny na stránce finančního odboru, informace o kvalitě vody a případné další info je k dispozici na odboru investic a správy majetku.

Jana Ullrichová, 29. 1. 2013

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Městský úřad Černošice není správcem daně z nemovitosti, závazné informace poskytne Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111.

Jana Ullrichová, 29. 1. 2013

Aktualizace odpovědi - listopad 2012 - nová telefonní čísla.

Poplatky za psy na úřadě vyřizuje paní Vrátná, kancelář č. 5,
telefon: 221 982 527, e-mail:
martina.vratna@mestocernosice.cz

v případě nepřítomnosti zastupuje p. Ovečková, 221 982 518

Úřední hodiny naleznete zde
www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/zakladni-a-povinne-udaje/#uredni_hodiny

Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru, 22. 11. 2012

Informace o částkách a termínech placení místních poplatků jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích u každého poplatku zvlášť (vyhláška č. 5/2009).

Poplatek je splatný ke 31. 3., pokud poplatník platí ve dou splátkách, splatnost druhé části je ke 30. 9. běžného roku.

Na stránce finančního odboru jsme připravili přehlednou tabulku Přehled plateb, termínů, účtů - zde jsou zpracovány nejčastější možné platby občanů i právnických osob městu s uvedením potřebných náležitostí pro platbu včetně termínů placení. Najdete ji v části Informace.

Na termíny placení poplatku za odpad budeme upozorňovat prostřednictvím služby SMS rozhlas.

Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru, 22. 11. 2012

Informace o částkách a termínech placení místních poplatků jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích u každého poplatku zvlášť (vyhláška č. 5/2009).

Podle OZV č. 5/2009, hlavy VII je sazba poplatku za odpad 492,- Kč za 1 poplatníka a rok. Poplatek je splatný ke 31. 3.;pokud poplatník platí ve dou splátkách, splatnost druhé části je ke 30. 9. běžného roku.

Na stránce finančního odboru jsme připravili přehlednou tabulku Přehled plateb, termínů, účtů - zde jsou zpracovány nejčastější možné platby občanů i právnických osob městu s uvedením potřebných náležitostí pro platbu včetně termínů placení. Najdete ji v části Informace.

Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru, 22. 11. 2012
Dobrý den,
cenová mapa pozemků ve městě Černošice nebyla v souvislosti se zvýšením daně z nemovitostí vypracována, město využilo oprávnění dané zákonem a zavedlo tzv.místní koeficient daně z nemovitostí, kterým se na celém území města Černošice násobí daňová povinnost poplatníků.
Názory vedení města a důvody, které vedly ke zvýšení daně z nemovitostí (zavedením místního koeficientu), byly publikovány v Informačních listech.
Slávka Kopačková, právník úřadu
11. 6. 2012

Dobrý den,

veškeré informace ke kompenzačnímu příspěvku najdete na www.mestocernosice.cz/formulare-a-letaky/formulare/

Honza Louška, tajemník úřadu

4. 5. 2012

Dobrý den,
V případě daně z nemovitosti se nejedná o slevu na dani, ale o možnost získat kompenzační příspěvek navýšení daně z nemovitosti u vybraných skupin osob.
Zastupitelstvo města Černošice schválilo pravidla pro poskytování tohoto kompenzačního příspěvku, tato pravidla Vám posílám v příloze. Pokud splňujete podmínky stanovené těmito pravidly, po zaplacení daně z nemovitosti v letošním roce se, prosím, dostavte na Městský úřad Černošice, kde vyplníte přihlášku do řízení o vyplacení kompenzačního příspěvku a doložíte potřebné doklady - t.j. četné prohlášení, doklad o výši zaplacené daně v roce 2011 a 2012, případně další skutečnosti, pokud budete v postavení žadatele ve 3.skupině. Kompenzační příspěvek bude vyplacen na základě darovací smlouvy.
K místnímu poplatku za odpad:
Město Černošice má na svém území zavedený systém shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek za provoz tohoto systému je zavedený obecně závaznou vyhláškou č.2/2010. Úhrada místního poplatku je vázána na vlastnictví nemovitosti, nikoliv na množství produkovaného odpadu. Dle Vámi poskytnutých údajů jste poplatníkem místního poplatku za odpad a jste povinni zaplatit místní poplatek ve výši 492 Kč/rok. Zkratka KO znamená komunální odpad, složenka, která Vám byla doručena je doklad, na základě kterého zaplatíte místní poplatek za odpad.
Slávka Kopačková, právník úřadu

2. 4. 2012
Dobrý den,
od roku 2011 nedošlo k navýšení ceny za svoz KO dle vyhlášky, sazba za  jednoho poplatníka je skutečně 492,- Kč ročně. Zvýšení ceny za svoz odpadu společností Rumpold nemá na výši místního poplatku vliv. Částka 738,- Kč je složena z platby za jednoho poplatníka za celý rok a první splátku dalšího poplatníka, tedy za polovinu roku. Úřednice finančního odboru Vás budou kontaktovat a vaši záležitost vyřeší v souladu s daňovým řádem, tedy neveřejně.
 
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru
2. 4. 2012

Dobrý den,
Městský úřad Černošice není správcem daně z nemovitosti a z tohoto důvodu nemůže dát závazné odpovědi na vaše dotazy. Daň z nemovitosti pro obec Černošice spravuje Finanční úřad pro Prahu západ, Na Pankráci 95, jmenovitě p. Hoznourkouvá, tel. 261373616. Odkaz na kontakty a další informace: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_528.html/papp/cds_general/-475c02c3:136440f9a19:5476?year=0
Daň z nemovitosti se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., město na základě tohoto zákona stanovilo místní koeficient podle § 12 ve výši 5.
Z osobní zkušenosti nohu sdělit svůj názor, a to, že daň se platí ze všech nemovitostí, tedy i z pozemku i ze stavby, sazba daně je různá podle typu nemovitosti, daň je splatná do 31. 5. kalendářního roku (k tomuto datu musí být daň připsána na účty finančního úřadu) a osvobození bylo zrušeno.
Město Černošice vydalo obecně závaznou vyhlášku č.4/2011, kterou se stanoví místní koeficient daně z nemovitostí. Daňová povinnost poplatníka, vypočtená v souladu se zákonem o dani z nemovitostí, se pak násobí koeficientem 5. Bližší informace o výpočtu daně a dalších podrobnostech s tím souvisejících Vám poskytne Finanční úřad Praha - západ.
Slávka Kopačková, právník úřadu

2. 4. 2012

Hezký den,

termín úřadování úředníků Finančního úřadu Praze - západ v Černošicích je 22. 3. od 13:00 do 18:00 v zasedačce na úřadě. Informace o tom byla zveřejněna na webu v aktualitách, současně vyšla i v Informačních listech.

Formuláře dańových přiznání jsou k dispozici na úřadě, volně přístupné.

Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru
12. 3. 2012
Dobrý den, 
v případě, že je nemovitost napojena na městský vodovod a hodláte využívat i jiný zdroj vody (ze studny), je nezbytně nutné mít zcela oddělené rozvody pro vodu z vodovodu a pro vodu ze studny v celém objektu. V žádném případě nemůže dojít k propojení obou zdrojů vody, a to ani přes zpětnou klapku. V opačném případě by mohlo dojít ke kontaminaci vody v městském vodovodu, což by bylo zásadním porušením zákona o vodách a takové počínání by se dalo považovat i za obecné ohrožení. V případě, že by byly splněny výše uvedené podmínky (oddělení rozvodů vody), stočné by vycházelo z tzv. směrných čísel, tj. 36 m3 na osobu a rok. Vodoměr na rozvody vody ze studny není nutné osazovat.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
9. 3. 2012
Dobrý den,
psa je nutno nejdříve přihlásit k poplatku zde na Městském úřadě v Černošicích,  číslo dveří 5.Poplatku podléhá každý pes starší 3 měsíců, jehož držitelem je osoba s trvalým pobytem v Černošicích. Po přihlášení je každému psu přidělena identifikační známka. Sazba místního poplatku za prvního psa je 700,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího 1400,- Kč / rok.Úleva je poskytována důchodcům (důchod musí být jejich jediným příjmem).V tomto případě je sazba poplatku za prvního psa 200,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč /rok.Osvobození od poplatku je stanoveno Obecně závaznou vyhláškou Města Černošice  č. 2/2010 ve znění pozdějších předpisů.Poplatek za hlídače se nerozlišuje.
Martina Vrátná, finanční odbor
9. 3. 2012

Dobrý den,

předmětnou agendu již Městský úřad Černošice nevykonává, od 1.1.2012 je nutné obracet se na Úřad práce, kam jste i svou žádost podávala.

Mgr. Jan Matoušek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

5. 3. 2012

Dobrý den, 

daň z nemovitosti se neřídí tím, zda je či není na adrese nemovitosti někdo přihlášek k trvalému pobytu. Sazba daně z nemovitosti je dána druhem nemovitosti, tedy tím, jak je nemovitost zkolaudována a zapsána v katastru nemovitostí.

Obecně možné řešení situace je pouze ve změně účelu využití nemovitosti, tedy ze stavby určené pro rekreaci na obytný dům. V tomto případě je nutné splnit 2 zásadní podmínky, a to v první řadě soulad s územním plánem a následně dodržení stavebních norem pro obytné domy. Pokud je tato změna (kolaudace) zanesena do katastru nemovitostí, je možné podat nové přiznání k dani z nemovitosti.

Vaše nemovistost je podle územního plánu v oblasti určené k rekreaci, kde výše popsaný způsob nelze použít a vzhledem k záplavové oblasti bohužel není ani jiné řešení... 

Jana Ullrichová, vedoucí finačního odboru

 

26. 2. 2012

Dobrý den,
požádat o splátkový kalendář můžete  e-mailem, raději však elektronicky (scanem), bude zde Váš podpis, písemně na níže uvedenou adresu, nebo osobně podáním písemné žádosti  na podatelně v Praze 2, Podskalská 19 nebo Černošicích, Riegrova 1209. Dle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích, je podmínkou pro přijetí Vaší žádosti uhrazení správního poplatku ve výši 400,-Kč. Poplatek je možné uhradit v pokladně Městského úřadu Černošice,  Podskalská 19, Praha 2 nebo Riegrova 1209, Černošice. Na základě předloženého dokladu o úhradě správního poplatku můžeme následně vystavit splátkový kalendář.

Dagmar Ovečková, finanční odbor

13. 2. 2012

Dobrý den,
ve věci zvýšení poplatků za svoz odpadu zatím nepadlo žádné rozhodnutí. V současně době město činí kroky ke zjištění stavu a možností řešení. Podrobnosti budou zveřejněny v Informačním listu.
Naděžda Švehlová, odbor technických služeb

13. 2. 2012

Dobrý den,
ano, jedná se o místní koeficient podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb. je 5. Byl stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011 vydanou zastupitelstvem města pod číslem usnesení Z/9/2/2011 dne 22. 9. 2011. Vyhláška je k nahlédnutí na webu města samosprava/vyhlasky-narizeni-opatreni-pravidla/obecne-zavazne-vyhlasky/
Koeficient se podle našich informací nevztahuje na druh nemovitosti A (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad) a druh B (trvalý travní porost). Na ostatní druhy nemovitostí se s největší pravděpodobností vztahuje. Správcem této daně pro nemovitosti v Černošicích je Finanční úřad Praha - západ, Na Pankráci 95, tel. 261 371 111, který jako jediný může poskytnou zaručené informace.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Dobrý den,
místní koeficient podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb. je 5. Byl stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011 vydanou zastupitelstvem města pod číslem usnesení Z/9/2/2011 dne 22. 9. 2011. Vyhláška je k nahlédnutí na webu města samosprava/vyhlasky-narizeni-opatreni-pravidla/obecne-zavazne-vyhlasky/
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Hezký den, 
rodičovský příspěvek si lze vyřídit na Úřadu práce, odd. dávek státní sociální podpory, Kartouzská 4, Praha 5, tel: 950 152 111, kde Vám bude poskytnuto i komplexní poradenství v této věci. 
Jana Tůmová, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Dobrý den,
pasport komunikací, s nimiž se počítá v připravované investiční akci související se zrychlenou rekonstrukcí komunikací ve městě obsahuje i údaje o stáří vodovodu a kanalizace uložených pod vybranými komunikacemi. Zároveň jsou městu známy údaje o poruchovosti zařízení VaK, takže je možné zodpovědně určit, jaký vodovod či kanalizace bude v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí komunikací nutné opravit. Případná oprava vodovodů a kanalizací, pokud bude nutná, by probíhala samozřejmě v předstihu před realizací zpevněných vozovek.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Dobrý den, v Černošicích je přibližně polovina odebírané vody z vlastních zdrojů tzn.: voda podzemní, která obsahuje větší množství minerálů. Kvalita vody v Černošicích odpovídá Vyhlášce 252/04. Tato voda je následně upravována, ale je zkrátka "tvrdá" a toto nelze ani technologicky změnit.
Hodnota „ tvrdosti vody“, tzn.: Suma Ca + Mg je dána vyhláškou pouze jako doporučená hodnota.V Černošicích se hodnota tohoto ukazatele pohybuje kolem 3,5 mmol/l, což je sice voda tvrdá, ale neznamená to, že je to voda závadná. Naopak pro lidský organismus je prospěšnější pití vody obohacené minerály. Tvrdá voda má příznivý vliv na lidské zdraví, a to např. z hlediska snížení rizika výskytu kardiovaskulárních onemocnění (viz studie Státního zdravotního ústavu z prosince r. 2000, aktualizováno únor 2003).
Na druhou stranu voda tvrdá činí potíže s usazováním vápníku a hořčíku na kovových součástkách spotřebičů. Dnes však existuje řada prostředků, jak tyto spotřebiče ochránit. Je pouze na spotřebitelích zda co budou chránit, zda svoje zdraví či spotřebiče.

Cena vody v Černošicích vychází z Kalkulace cen pro vodné a stočné sestavené dle Zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb. a Opatření obecné povahy ministerstva zemědělství č.j. 22402/06-16330 a je, v porovnání s cenami vody v dalších obcích a městech v okolí, průměrná.
Jiří Jiránek, vedoucí odbboru investic a správy majetku 

Dobrý den,
pokud je dcera trvale hlášena v Černošicích, je na základě zákona o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášce města Černošice č.2/2010, povinna platit místní poplatek za odpad v Černošicích. Osvobození se vztahuje (kromě jiného) pokud by trvale pobývala mimo území ČR, tyto důvody by trvaly nepřetržitě celý kalendářní rok, tj. od 1.1.-31.12. 2011(prokazují se zpětně). Můžeme vystavit potvrzení o tom, že zde platí tento místní poplatek, pokud to budou v místě pobytu akceptovat (většinou mají majitelé poplatek za odpad zahrnut v nájemní smlouvě). 
Přeji hezký den, Dagmar Ovečková, finanční odbor

 

Vážený pane Linharte,

k vašemu dotazu odpovídám:

na zasedání zastupitelstva dne 22.9. byl většinou hlasů (v poměru 13 pro, 6 proti, jeden se zdržel, jedna nepřítomná) zvýšen koeficient daně z nemovitosti z 2 na 5. Finanční prostředky získané tímto způsobem budou dle přijatého usnesení směrovány do infrastruktury a občanské vybavenosti.

Výše vodného a stočného byla upravena na současnou výši proto, že dřívější vedení města několik let tento poplatek nezvyšovalo, ačkoliv stav vodovodní a kanalizační sítě a ČOV v našem městě je velmi špatný a tato oblast vyžaduje a bude vyžadovat milionové investice.

Otázka výše platby za odpad (a rozhodnutí zastupitelů dále fungovat v režimu tzv. místního poplatku anebo přechod na tzv. poplatek) bude mimo jiné záviset i na výsledku výběrového řízení, které jsme právě vyhlásili a na rozhodnutí poslanců ponechat či zvýšit hodnotu maxima místního poplatku.

Daniela Göttelová

místostarostka

Dobrý den, o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti rozhoduje zastupitelstvo města. O tomto případném zvýšení by se mohlo rozhodnout za podmínky účelového navázání zvýšeného příjmu města na investice do zrychlené obnovy místních komunikací v Černošicích. V současné době teprve probíhají analýzy takového možného scénáře. Záměr bude detailně prezentován na zasedání zastupitelstva 22. září.

Filip Kořínek, starosta

 

 


Město má na svém území zavedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  (obecně závazná vyhláška č. 1/2007) a obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 byl zaveden místní poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen "poplatek za odpad“). Poplatník je v této vyhlášce definován v souladu se zákonem ( §10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

V květnu proběhlo jednání vedení Města  s vedením svozové firmy Rumpold, se kterou mělo Vaše společenství smlouvu. Jelikož jste již měli uzavřenou smlouvu s touto svozovou firmou a většinou již zaplacen svoz KO za I.pololetí, bylo ujednáno, že do 30.6.2011 bude platná smlouva se svozovou firmou (smlouvu bylo nutno k 30.6.2011 vypovědět) a od 1.7.2011 budete platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Městu Černošice.

V srpnu jsme tedy začali rozesílat nové složenky na druhé pololetí r.2011. Pokud někdo již částku uhradil, vznikl mu přeplatek na příští rok, nebo přeplatek na základě písemné žádosti vrátíme zpět.

Splatnost poplatku je dle vyhlášky stanovena k 31.3. a 30.9. kalendářního roku, poplatník  však v souladu s §163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů není povinen úhradu poplatku za odpad provést pouze složenkou, ale i dalšími, zákonem stanovenými způsoby. Tudíž ani není povinen čekat na doručení složenky městem, je poplatníkovou odpovědností zaplatit místní poplatek do doby splatnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou. Přesto město složenky zasílá, a to ještě před stanoveným termínem splatnosti. 

SVJ může platit poplatek za odpad jednou částkou, kdy jak zákon o místních poplatcích, tak naše OZV č. 1/2011 umožňuje v případě bytového domu odvádět poplatek za odpad správcem nebo vlastníkem. V takovém případě správce nahlásí jména a data narození osob, za které poplatek odvádí. Pro lepší identifikaci, popř. vrácení případných přeplatků z důvodů např. přestěhování, upřednostňujeme placení jednotlivých občanů příp. společného plátce za jednu rodinu. Počet popelnic, do kterých SVJ odpad ukládá, není omezený.

Pro svoz bio odpadu je nutné takovýto odpad ukládat do samostatné popelnice, za svoz bioodpadu se zvláštní poplatek neplatí. SVJ rovněž může využít velkoobjemové kontejnery umisťované v různých částech města dvakrát ročně a ukládání odpadu ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb v ul. Topolská.

S účinností od 1.1.2011, kdy byl zrušený institut ,,prominutí poplatku“ nelze poplatníka zprostit povinnosti platit poplatek za odpad z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v OZV jako důvody pro osvobození.

Dagmar Ovečková, finanční odbor

 

Odečty vodoměrů budou probíhat v průběhu dubna a května. Odečty letos provádí firma Aquaconsult, s.r.o. Přepočet ze staré ceny na novou proběhne automaticky v závislosti na datu odečtu.

Ano, tato služba bude i letos, a to ve čtvrtek 24. 3. od 12:00 do 18:00 hodin v budově úřadu v Riegrově ul. v Černošicích.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín