Černošice
Černošice

Dočasné (depozit) a trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

 

 Vozidlo - vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit), prodloužení, ukončení vyřazení

 

 Základní informace

Vozidlo lze vyřadit z provozu, nehodlá-li je vlastník nebo provozovatel určitou dobu provozovat na pozemních komunikacích. Trvá-li doba vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je vlastník vozidla povinen po uplynutí této doby neodkladně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Tabulku (tabulky) registrační značky a osvědčení o registraci vozidla část I (tzv. malý technický průkaz) úřad uloží (deponuje) až do doby ukončení režimu vyřazení silničního vozidla z provozu. O vyřazení silničního vozidla z provozu učiní úřad zápis do osvědčení o registraci vozidla části II (velkého technického průkazu). Hodlá-li vlastník vozidla ukončit režim vyřazení vozidla z provozu, předloží doklad o tom, že vozidlo má platnou technickou prohlídku a sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení); předkládá se tzv. zelená karta, pokud Vám nebyl pojišťovnou doručen originální výtisk „zelené karty“, je zapotřebí v případech, kdy je pojistníkovi zaslána „zelená karta“ v elektronické podobě tuto vytisknout oboustranně  na barevné tiskárně nebo na zeleném podkladu dle pokynu ČKP (odstín není rozhodující)

 1.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba) Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřena.

 2.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 3.    Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o vyřazení vozidla z provozu.

 4.    Na které instituci lze řešit

Vyřazení vozidla z provozu řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

 5.    Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 – klienti pouze objednaní

pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní

 6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  plnou moc k provedení zápisu změn údajů do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),

•  osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),

•  čistou tabulku registrační značky (značek).

 7.    Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoustránkový formulář žádosti o vyřazení vozidla z provozu je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 8.    Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za úkon vyřazení vozidla z provozu činí: 200,- Kč. Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán. Prodloužení doby trvání vyřazení silničního vozidla je zpoplatněno 50,- Kč a ukončení vyřazení silničního vozidla není zpoplatněno.

 9.    Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vyřazení vozidla z provozu nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 10.   Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

 11.  Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

•  Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
•  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR

 

 

                                                                                      Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul