Černošice
Černošice

Registrace silničních vozidel a zvláštních vozidel


Jaká vozidla registraci podléhají

 • silniční motorová vozidla a nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí
 • zvláštní vozidla která jsou vyrobena k jiným účelům, než k provozu na pozemních komunikacích, která mohou být při splnění podmínek stanovených zákonem č. 56/2001 Sb. k provozu na pozemních komunikacích schválena

Přihlásit silniční motorové vozidlo, přípojné vozidlo nebo zvláštní vozidlo k registraci  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce (dále jen „žadatel“), je povinen každý, kdo hodlá tato vozidla na území České republiky provozovat.

Dle novely z.č. 56/2001 Sb. lze vozidlo zaregistrovat a provádět veškeré změny na kterémkoli registračním místě obce s rozšířenou působností kromě vyzvednutí vozidla (vrácení statutu provozované),   a provádět úkony (změny) v tzv. DEPOZITU. ( Tyto se prvádějí ma ORP, kde je vozidlo deponováno.)

Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České republice, nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje silniční vozidlo a je současně vlastníkem silničního vozidla a nebo je vlastníkem silničního vozidla oprávněna k provozování silničního vozidla.

Jaké vozidlo lze do registru vozidel zapsat

Do registru silničních vozidel lze zapsat vozidlo,

 • jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, zjednodušeně řečeno má technický průkaz silničního motorového a přípojného vozidla nebo technický průkaz zvláštního vozidla (dále jen „technický průkaz“) a
 • je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla (lze uzavřít i v budově registru vozidel).

Co musí obsahovat přihláška k registraci vozidla

 • údaj o druhu a kategorii vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu vozidla a číslo schválení technické způsobilosti vozidla
 • údaje o vlastníkovi vozidla
 • údaje o provozovateli vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem vozidla

K přihlášce vozidla k registraci žadatel přiloží:

 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se vozidlo, které již bylo provozováno
 • souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • technický průkaz vozidla
 • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel vozidla státním občanem České republiky.
 • osobní doklad  (občanský průkaz, cestovní pas)
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu.

Kdo předkládá protokol o evidenční kontrole

Evidenční kontrola vozidla je kontrola vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci silničního motorového a přípojného vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla. Protokol o evidenční kontrole předkládá nabyvatel vozidla a nesmí být starší 30-ti dnů.

Doklady nutné k vyřízení žádosti

 • Platný občanský průkaz, u firemních vozidel živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie). Pokud nevyřizuje přímo provozovatel, je nutno předložit plnou moc (úředně ověřenou) nebo pověření firmy k vyřízení konkrétního úkonu ( rovněž úředně ověřené).

 

 • Přihlášení nového vozidla:
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • technický průkaz vozidla (dále jen TP)
 • převozní registrační značka (pokud byla vydána)
 • správní poplatek
 • čitelně vyplněná žádost – přihláška = DVOJLIST !
 • případně souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele (úředně ověřený)

 

 

 • Převod vozidla :
 • občanský průkaz – starý i nový provozovatel
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • protokol o evidenční kontrole (z STK- ne starší 30-ti dnů)
 • TP + OTP
 • správní poplatek
 • čitelně vyplněná žádost
 • případně souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele(úředně ověřená)
 • v případě, že se převodu nezúčastní oba provozovatelé ( jak současný tak budoucí),je nutná úředně ověřená plná moc

 

 • Přestěhování z jiného okresu:
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • TP + OTP
 • Správní poplatek
 • Čitelně vyplněná žádost – přihláška = DVOJLIST ! 

 

 • Trvalé vyřazení vozidla z registru: ( Zánik vozidla)
 • tabulky SPZ
 • TP + OTP
 • Čitelně vyplněná žádost
 • Doklad o ekologické likvidaci

        Vyřazení vozidla ( tzv. DEPOZIT) :

         .  tabulky SPZ

         .  TP + OTP

         .  Čitelně vyplněná žádost

         .  Správní poplatek 200,-Kč

       

 

Správní poplatky a zápis do registru vozidel

Žadatel uhradí při registraci vozidla správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 26, ve znění pozdějších předpisů:
a) Zápis do registru vozidel, jde-li

 • o motocykl do 50 cm3 Kč 300,-
 • o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500,-
 • o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800,-
 • o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně  Kč 500,-
 • o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700,-

b) Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel Kč 200,-
c) Vydání tabulky registrační značky -za každou tabulku Kč 200,- a registrační úkon Kč 50,-
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky za každou tabulku Kč 500,-
e) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel (za každou změnu) Kč 

     50,-

Tabulka registrační značky a její umístění

 • tabulku s registrační značkou je provozovatel silničního vozidla a přípojného vozidla povinen umístit na vozidlo, je povinen chránit tabulku registrační značky proti zneužití. Dbá na to, aby tabulka registrační značky nebyla umístěna na vozidlo, na které nebyla přidělena.
 • tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě
 • tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, která by narušila její čitelnost nebo rozlišovací schopnost
 • tabulka registrační značky musí být umístěna na vozidle vpředu a vzadu, a to kolmo ke směru jízdy, s výjimkou mopedu, motocyklu a motorové tříkolky (vozidla kategorie „L“). Silniční motorová vozidla a zvláštní motorová vozidla mimo traktoru mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed nebo s výjimkou osobních vozidel vlevo a vzadu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než  200 mm a  vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na vozidle nesmí být výše než 1250 mm od roviny vozovky
 • moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie „L“), traktor a přívěsy jsou vybaveny pouze jednou tabulkou registrační značky umístěnou na vozidle vzadu uprostřed. Tabulka registrační značky musí být umístěna kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose vozidla
 • tabulka zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností musí být umístěna na vozidle jen vzadu. Nemusí být umístěna v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětlena. Řidič vozidla zajistí, aby byla za nesnížené viditelnosti čitelná

Kde situaci řešit:
Podskalská 19, Praha 2, odbor občansko správních a dopravně správních činností, 1.patro

Doporučujeme Vám využít objednání přes internet

                                                                                     Za tuto stránku odpovídá Milan Burian

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Berounka za ranního rozbřesku: Foto Vladimír Dousek