Černošice
Černošice

Vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)

 

 Základní informace

Vozidlo lze vyřadit z provozu, nehodlá-li je vlastník nebo provozovatel určitou dobu provozovat na pozemních komunikacích. Trvá-li doba vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je vlastník vozidla povinen po uplynutí této doby neodkladně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Tabulku (tabulky) registrační značky a osvědčení o registraci vozidla část I (tzv. malý technický průkaz) úřad uloží (deponuje) po dobu 3 let, pokud žadatel nepožádá o jejich zachování. O vyřazení silničního vozidla z provozu učiní úřad zápis do osvědčení o registraci vozidla části II (velkého technického průkazu). Hodlá-li vlastník vozidla ukončit režim vyřazení vozidla z provozu, předloží pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) a osvědčení o registraci vozidla části II (velký technický průkaz).

 1.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba) Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřena.

 2.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 3.    Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o vyřazení vozidla z provozu.

 4.    Na které instituci lze řešit

Vyřazení vozidla z provozu řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

 5.    Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 
  • pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní

 6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  plnou moc k provedení zápisu změn údajů do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),

•  osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),

•  čistou tabulku registrační značky (značek).

 7.    Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoustránkový formulář žádosti o vyřazení vozidla z provozu je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 8.    Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  • 200 Kč za vyřazení vozidla z provozu
  • 50 Kč prodloužení dobry trvání vyřazení silničního vozidla
  • 200 Kč za zachování registračních značek a osvědčení o registraci část I po dobu delší než 3 roky

Předmětem poplatku není vyřazení vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení - nutné předložit protokol vydaný Policií ČR

 9.    Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vyřazení vozidla z provozu nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 10.   Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

                                                                                      Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie