Černošice
Černošice

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

  Kdo a za jakých podmínek

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

  Kam se obrátit

 • předběžně vybrat místo i zamýšlený termín k uzavření manželství

 • obrátit se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá (u tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství; zde také dostanete ostatní potřebné informace týkající se uzavření manželství)

Na obecním úřadě, městském úřadě, na úřadě městských částí, na úřadě městských obvodů, které jsou matričními úřady.Konkrétněji na matričním úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

  Co musíte předložit

"Dotazník k uzavření manželství", který obdržíte u matričního úřadu. Tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.

Snoubenec, který je občanem České republiky předloží:

 • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii)

 • občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní doklad České republiky (je-li předložen matričnímu úřadu cestovní doklad, pak snoubenec dále předloží výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu); v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Snoubenec, který je cizincem předloží:

 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost

 • rodný list

 • doklad o státním občanství

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců

 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství - potvrzení se nepředkládá

 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství

 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený

Snoubenec, který je cizincem podle ustanovení § 35 odst. 2, předloží dále matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními (superlegalizace, Apostille), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin a předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (§ 6 odst. 3 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů). Podrobné informace sdělí na dotaz matriční úřad.

  Formuláře

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářkou. Druhou část vyplňuje matrikářka.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

  Poplatky

Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci:

 • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3 000,- Kč

 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2 000,- Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000,- Kč

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč.

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

  Další účastníci

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě jsou neslyšící nebo němí, je nutná, při prohlášení o uzavření manželství, přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 36/1976 Sb., o znalcích a tlumočnících). Znění slibu předkládá matrikářka.Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.

  Další činnosti

Prohlášení o uzavření manželství se činí v přítomnosti dvou svědků. Do protokolu o uzavření manželství se uvádějí jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. Občanským průkazem nebo cestovním pasem.

  Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

  Kde situaci řešit:

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie