Černošice
Černošice

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

  Kdo a za jakých podmínek

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"zákon o matrikách") tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákonem.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Manželství se uzavírá formou občanského nebo církevního sňatku.

Občanský sňatek lze uzavřít před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře.

Církevní sňatek lze uzavřít před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

  Kam se obrátit

Nejprve by se mělo předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství.

Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá a domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou. Bližší informace sdělí příslušný matriční úřad.

  Co musíte předložit

Snoubenec, který je občanem předkládá k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,

 • rodný list,

 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),

 • úmrtní list zemřelého manžela,

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),

 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,

 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Snoubenec, který je cizincem předkládá k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,

 • rodný list,

 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem)

 • potvrzení o osobním stavu a pobytu

 • úmrtní list zemřelého manžela,

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů; to neplatí pro občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jeho rodinné příslušníky.

 

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství civilní formou.

  Formuláře

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář na základě veřejných listin, které snoubenci předloží.

  Poplatky

Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci:

 • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5 000,- Kč

 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3 000,- Kč

Přítomnost matrikáře při uzavření manželství v nematriční obci, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v této obci je poplatek 1 000,- Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu je poplatek 3 000,- Kč

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavkypro uzavření církevního sňatku je poplatek 500,- Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem je poplatek 500,- Kč.

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

Poplatky se platí před provedením úkonu.

  Další účastníci

Pokud je snoubenec neslyšící, hluchoslepý, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

  Další činnosti

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

  Opravné prostředky

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

  Kde situaci řešit:

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie