Černošice
Černošice

Vstup do registrovaného partnerství

Vydání povolení vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu je poplatek 3 000,- Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině nebo s cizincem je poplatek 500,- Kč.

Poplatky se platí před provedením úkonu.

Další účastníci

Pokud je osoba, která chce vstoupit do partnerství neslyšící, hluchoslepá, němá nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o vstupu do partnerství v těchto případech učinit.

Další činnosti

Osobám, které vstoupily do partnerství je vydán doklad o partnerství.

 Opravné prostředky

Kde situaci řešit:

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Osoba, která je cizincem předkládá ke vstupu do partnerství:

•         platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,

•         rodný list,

•         doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

•         potvrzení o osobním stavu a pobytu

•         úmrtní list zemřelého partnera,

•         pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, který nesmí být k datu vstupu do partnerství starší 6 měsíců

potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů; to neplatí pro občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jeho rodinné příslušníky.

Formuláře

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství vyplní předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, kde má partnerství vzniknout.

Protokol o vzniku partnerství vyplňuje matrikář na základě předložených veřejných listin.

Poplatky

Vstup do partnerství je zpoplatněn mezi osobami:

nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5 000,- Kč z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3 000,- Kč

Kdo a za jakých podmínek

Osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství (dále jen “partnerství“) musí před vstupem do partnerství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření partnerství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách") tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro vstup do partnerství stanovené tímto zákonem.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí matriční úřad.

Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matrikářem kteréhokoli matričního úřadu.

Matriční úřad přijímá prohlášení o vstupu do partnerství na jím určeném místě v jeho správním obvodu a jím určeném čase.

Matriční úřad může na základě žádosti osob vstupujících do partnerství povolit vstup do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu.

Kam se obrátit

Nejprve by se mělo předběžně vybrat místo a termín k uzavření partnerství.

Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita ke vstupu do partnerství spadá a domluvit místo a termín pro vstup do partnerství. Bližší informace sdělí příslušný matriční úřad.

Co musíte předložit

Osoba, která je občanem předkládá ke vstupu do partnerství:

platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost, rodný list, doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem) výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem), úmrtní list zemřelého partnera, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie