Černošice
Černošice

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen "bezdomovec"). Předkládá se při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana.

  Kdo a za jakých podmínek

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost

 • státního občana České republiky nebo

 • bezdomovce, nebo

 • jimi zplnomocněné fyzické osoby.

  Kam se obrátit

O vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žádá osobně.

Požádat lze na:

 • matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, nebo

 • matričním úřadu podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny, anebo

 • Úřadu městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl.

  Co musíte předložit

Žadatel předloží písemnou žádost, ke které předloží:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince

 • rodný list

 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),

 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka),

 • úmrtní list zemřelého manžela,

 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)

 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů

 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 • úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

  Poplatky

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.

Lhůty

Bezodkladně. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

  Další činnosti

Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti vydal.

  Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

  Kde situaci řešit:

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Černošice: Foto Petr Kubín