Černošice
Černošice

Formuláře v agendě odpadového hospodářství a ochrany ovzduší


  • žádost o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší 
Formulář PDF Formulář DOC Žádost o stanovisko orgánu ochrany ovzduší

 

  • ohlašovací povinnosti na úseku odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
Formulář PDF Formulář DOC Plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím systému ISPOP

 

  • odpadové hospodářství
Formulář PDF Formulář DOC Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR - příloha 26
Formulář PDF Formulář DOC Dopravce odpadů - příloha 27
Formulář PDF Formulář DOC Upozornění pro původce odpadů
Formulář PDF Formulář DOC Praktická pomoc při vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady
Formulář PDF Formulář DOC

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů

Souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů

O souhlas k nakládání k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů žádá původce odpadů (fyzická osoba podnikající, právnická osoba popřípadě obec),  v případě že po upuštění od třídění tj: zařazení několika odpadů pod jedno katalogové číslo dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje např: větší efektivitu při shromažďování odpadů a jejich předávání oprávněné osobě k odstranění.

Tento souhlas se týká jak odpadů ostatních, tak odpadů nebezpečných

 

  • Udělení souhlasu k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů podléhá správnímu poplatku 1000 Kč, doklad o zaplacení musí být přiložen k podané žádosti.
  • Poplatek se hradí na účet Města Černošice č. 19 – 0388063349/0800 var. symbol 61361
  • K žádosti musí být přiložena kopie výpisu z obchodního rejstříku, nebo živnostenského listu.
  • Žádost musí být podepsána statutárním orgánem dle výpisu OR, nebo ŽL.
  • V případě podepsání jiným pracovníkem musí být k žádosti přiložena plná moc pro tohoto pracovníka.
  • Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů od jejího doručení.
  • Proti vydanému rozhodnutí může účastník podat odvolání v souladu s § 81 a n. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do 15 dnů od jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u MěÚ Černošice.

 


Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor životního prostředí, 5. patro budovy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie