Černošice
Černošice

Vydání občanského průkazu


 

Občanský průkaz (dále jen „OP“) je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. OP lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanovi se vydávají tyto typy OP :

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem         
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů    

            (v souvislosti s výkonem volebního práva a v případě vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství)

  Platnost ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu zaniká ohlášením jeho ztráty nebo ohlášením jeho odcizení.
  Pokud se vám náhodou stane, že občanský průkaz, který jste nahlásili jako ztracený nebo odcizený naleznete, jste povinni jej odevzdat neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu, nebo na policii.

  Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne:

 • kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 • kdy došlo k ohlášení ztráty, odcizení, zničení
 • obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (pokud je v něm uvede stav)
 • obdržení úmrtního listu manžela (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

   

Co předkládat při žádosti o vydání OP:

Žádosti o vydání OP (s výjimkou OP bez strojově čitelných údajů) se zpracovávají v systému elektronických OP, není třeba předkládat fotografie a vyplněnou žádost! Žadatel se však musí dostavit osobně na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností po celé republice včetně úřadů městských částí Prahy.

Doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii.

OP před dovršením 15 let – platnost 5 let

Žadatelem je zákonný zástupce, dítě musí být přítomno z důvodu pořizování fotografie. Žádost se vyřizuje do 30 dnů.

 • rodný list
 • OP zákonného zástupce (popřípadě cestovní pas)
 • v případě možných pochybností - doklad o státním občanství ČR (Nemá-li žadatel takový doklad, ověří státní občanství ČR obecní úřad, u kterého občan podává žádost).
 • 50,- Kč na uhrazení správního poplatku

   

  OP pro občana po dovršení věku 15 let – platnost 10 let

  Žadatel podává žádost sám. Je povinen požádat o vydání e-OP po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. Žádost se vyřizuje do 30 dnů.

 • rodný list
 • v případě možných pochybností - doklad o státním občanství ČR (Nemá-li žadatel takový doklad, ověří státní občanství ČR obecní úřad, u kterého občan podává žádost).
 • bez poplatku

   

Výměna OP před a po uplynutí doby platnosti

 • Žádost se vyřizuje do 30 dnů

 • stávající OP
 • pokud občan žádá o zapsání nepovinných údajů (tzn. akademický titul nebo vědecká hodnost) a tyto nebyly uvedeny v předchozím průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření (diplom)
 • bez poplatku (pouze pokud se nejedná o tzv. dětský OP)

  O nový OP žádejte nejdříve půl roku před uplynutím doby platnosti dosavadního OP. Žádá-li občan o nový OP v době platnosti dosavadního OP delší než půl roku -  vybírá se správní poplatek 200,-Kč.

  Doporučujeme požádat o nový OP nejpozději do 30 dnů před skončením platnosti dosavadního OP. Pokud bude OP při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a prokázat totožnost občana. Budou tedy vyžadovány další doklady ( CP, ŘP nebo další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů ).

  Výměna OP z důvodu změny místa trvalého pobytu nebo rodinného stavu

  Žádost se vyřizuje do 30 dnů.

  Ohlášení změny místa trvalého pobytu provede občan osobně na ohlašovně (evidenci obyvatel) obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu.

 • stávající OP
 • potvrzení o změně místa trvalého pobytu vydané příslušnou ohlašovnou 
 • doklad o změně rodinného stavu (oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, o zrušení partnerství ( s doložkou nebo s vyznačenou právní mocí)
 • bez poplatku                                       

   

  Výměna OP z důvodu ztráty, odcizení a poškození či zničení

  Ohlásit ztrátu,odcizení,poškození občanského průkazu musí občan osobně, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadu. Odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.

  Žádost se vyřizuje do 30 dnů

 • potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matričním úřadem na základě ohlášení ztráty nebo odcizení)
 • další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem
 • 100,- Kč na uhrazení správního poplatku                       

OP bez strojově čitelných údajů

Bezprostředně po udělení státního občanství můžete občan požádat o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce.
Při této žádosti není třeba předkládat rodný list. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává ve lhůtě 15 dnů

Co je třeba předložit

 • Doklad o státním občanství občana
 • Doklad totožnosti
 • Dvě průkazové fotografie
 • správní poplatek 100,- Kč

Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii.

V souvislosti s výkonem volebního práva ve dnech voleb tzv. volební občanský průkaz.

Co je třeba předložit

 • 2x aktuální dokladové fotografie
 • vyplněnou žádost
 • doklad totožnosti

 

 1. Vydání  e- OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne                                                                      a) občanům starších 15 let …………………………………..  Kč 1 000                                                     b) občanům mladším 15 let ……………………………...... Kč   500 
 2. Vydání  e-OP lhůtě do 5 pracovních dnů:

                a) občanům starších 15 let ……………………………………….   Kč 500

                b) občanům mladším 15 let ………..……………………………….Kč 300

Vyzvednutí hotového občanského průkazu:

Občanský průkaz si musí klient převzít osobně, za osobu mladší 15-ti let jej převezme oprávněný zástupce.

Informaci o hotovém občanském průkazu obdržíte prostřednictvím SMS nebo e-mailové zprávy na kontakt, který jste poskytli při podání žádosti. V případě, že jste neuvedli žádný, bude doklad připraven k předání v zákoně stanoveném 30-ti denním termínu.

K převzetí občanského průkazu (OP) si připravte BEZPEČNOSTNÍ OSOBNÍ KÓD (BOK), který chrání doklad proti zneužití v případě jeho ztráty nebo odcizení podobně jako např. platební kartu. Zvolte si (vymyslete si) kombinaci 4 – 10-ti číslic (pouze číslice), které si zadáte do terminálu přímo na místě převzetí nového OP. BOK se bude používat při osobním jednání na úřadech, v bankách, poště a dalších místech, které budou vybaveny příslušnými terminály. Při třetím chybném zadání BOKu dojde k jeho zablokování. Odblokování provedede úřad obce s rošířenou působností za správní poplatek 100,- Kč. 

Při převzetí nového občanského průkazu s elektronickým čipem si můžete (není to povinnost) aktivovat identifikační certifikát v čipu, který umožní vzdálený přístup k Portálu veřejné správy. Přístup k údajům v čipu je chráněn IDENTIFIKAČNÍM OSOBNÍM KÓDEM (IOK).  Zvolte si (vymyslete si) kombinaci 4 – 10-ti číslic (pouze číslice), které si zadáte do terminálu přímo na místě převzetí nového OP. Současně si zadáte DEBLOKAČNÍ OSOBNÍ KÓD (DOK), který umožní odblokování IOK v případě, že tento bude po třetím chybném zadání zablokován. DOK je rovněž složen ze 4 – 10-ti číslic, které si zvolíte při převzetí nového OP. Dojde-li po desátém chybném zadání DOKu k zablokování identifikačního certifikátu v čipu, jeho odblokování bude možné pouze na úřadu obce s rozšířenou působností. Také změnu těchto kódů lze provést pouze na těchto úřadech.

Osoby do 15 ti let, osoby s omezením ve svéprávnosti a další osoby podle zákona bezpečnostní kódy BOK, IOK a DOK nezadávají.

       

Kde situaci řešit:
Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1.patro

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

 

Doporučujeme Vám využít objednání přes internet  (není podmínkou k vyřízení žádosti)

Vytiskněte si pořadové číslo na každou jednotlivou činnost.

Podrobnější informace k této problematice je možné získat na Portálu veřejné správy

 

   

 Za tuto stránku odpovídá R. Vyhňáková