Černošice
Černošice

Vydání občanského průkazu


Občanský průkaz (dále jen „OP“) je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. OP lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Občanům se vydávají tyto typy OP :

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP)
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (v souvislosti s výkonem volebního práva a v případě vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství)

Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne:

 • kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 • kdy došlo k ohlášení ztráty, odcizení, zničení*
 • obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (pokud je v něm uvede stav)
 • obdržení úmrtního listu manžela (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Platnost ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu zaniká ohlášením jeho ztráty nebo odcizení. Pokud naleznete průkaz, který jste již nahlásili jako ztracený nebo odcizený, jste povinni jej neprodleně odevzdat kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo Policii ČR.

Co předkládat při žádosti o vydání OP:

Žádosti o vydání OP (s výjimkou OP bez strojově čitelných údajů) se zpracovávají v elektronickém systému - není třeba předkládat fotografie ani vyplněnou žádost! Žadatel se musí dostavit osobně na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností po celé republice včetně úřadů městských částí Prahy.

Doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii.

OP před dovršením 15 let – platnost 5 let

Žadatelem je zákonný zástupce, dítě musí být přítomno z důvodu pořizování fotografie. Žádost se vyřizuje standardně do 30 dnů.

 • rodný list
 • OP zákonného zástupce (popřípadě cestovní pas)
 • v případě možných pochybností - doklad o státním občanství ČR (nemá-li žadatel takový doklad, ověří státní občanství ČR obecní úřad, u kterého občan podává žádost).
 • 50 Kč na uhrazení správního poplatku

OP pro občana po dovršení věku 15 let – platnost 10 let

Žadatel podává žádost sám. Je povinen požádat o vydání e-OP po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. Žádost se vyřizuje standardně do 30 dnů.

 • rodný list
 • v případě možných pochybností - doklad o státním občanství ČR (nemá-li žadatel takový doklad, ověří státní občanství ČR obecní úřad, u kterého občan podává žádost).
 • bez poplatku

Výměna OP před uplynutím a po uplynutí doby platnosti

O nový OP doporučujeme žádat nejdříve 6 měsíců a nejpozději 30 dní před uplynutím doby platnosti dosavadního průkazu. Žádost se vyřizuje standardně do 30 dnů.

 • stávající OP (pokud bude OP při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje ani totožnost občana a budou vyžadovány další doklady (cestovní pas, řidičský průkaz nebo další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů)).
 • pokud občan žádá o zapsání nepovinných údajů (tzn. akademický titul nebo vědecká hodnost) a tyto nebyly uvedeny v předchozím průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření (diplom)
 • bez poplatku (pouze pokud se nejedná o tzv. dětský OP), pouze žádá-li občan o nový OP v době zbývající platnosti dosavadního OP delší 6 měsíců, vybírá se poplatek 200 Kč.

Výměna OP z důvodu změny místa trvalého pobytu nebo rodinného stavu

Ohlášení změny místa trvalého pobytu provede občan osobně na ohlašovně (evidenci obyvatel) obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. Žádost se vyřizuje standardně do 30 dnů.

 • stávající OP
 • potvrzení o změně místa trvalého pobytu vydané příslušnou ohlašovnou A/NEBO
 • doklad o změně rodinného stavu (oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, o zrušení partnerství (s doložkou nebo s vyznačenou právní mocí)
 • bez poplatku

Výměna OP z důvodu ztráty, odcizení a poškození či zničení

Ohlásit ztrátu, odcizení, poškození občanského průkazu musí občan osobně, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na matričním úřadu nebo Policii České republiky. Žádost o vydání nového OP se vyřizuje standardně do 30 dnů.

 • potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matričním úřadem na základě ohlášení ztráty nebo odcizení)
 • další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem
 • 100 Kč na uhrazení správního poplatku

 

Zrychlené vydání e-OP (strojově čitelného OP s elektronickým čipem)

Vydání e-OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

a) občanům starším 15 let - za poplatek 1 000 Kč

b) občanům mladším 15 let - za poplatek 500 Kč

Vydání e-OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

a) občanům starším 15 let - za poplatek 500 Kč

b) občanům mladším 15 let - za poplatek 300 Kč

                       

OP bez strojově čitelných údajů

Po udělení státního občanství

Bezprostředně po udělení státního občanství můžete občan požádat o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce. Při této žádosti není třeba předkládat rodný list. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává ve lhůtě 15 dnů. 

 • doklad o státním občanství 
 • doklad totožnosti
 • dvě průkazové fotografie
 • správní poplatek 100 Kč

Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii.

Volební občanský průkaz

V souvislosti s výkonem volebního práva ve dnech voleb lze vydat tzv. volební občanský průkaz.

 • 2x aktuální dokladové fotografie
 • vyplněnou žádost
 • doklad totožnosti

 

Vyzvednutí hotového občanského průkazu:

Občanský průkaz si musí klient převzít osobně, za osobu mladší 15 let jej převezme oprávněný zástupce.

Informaci o hotovém občanském průkazu obdržíte prostřednictvím SMS nebo e-mailové zprávy na kontakt, který jste poskytli při podání žádosti. V případě, že jste neuvedli žádný, bude doklad připraven k předání v zákoně stanoveném 30denním termínu.

Bezpečnostní kódy

K převzetí občanského průkazu si připravte BEZPEČNOSTNÍ OSOBNÍ KÓD (BOK), který chrání doklad proti zneužití v případě jeho ztráty nebo odcizení podobně jako např. platební kartu. Zvolte si (vymyslete si) kombinaci 4 – 10 číslic (pouze číslice), které zadáte do terminálu přímo na místě převzetí nového průkazu. BOK se bude používat při osobním jednání na úřadech, v bankách, poště a dalších místech, které budou vybaveny příslušnými terminály. Při třetím chybném zadání BOKu dojde k jeho zablokování. Odblokování provede úřad obce s rošířenou působností za správní poplatek 100 Kč. 

Při převzetí nového občanského průkazu s elektronickým čipem si můžete (není to povinnost) aktivovat identifikační certifikát v čipu, který umožní vzdálený přístup k Portálu veřejné správy. Přístup k údajům v čipu je chráněn IDENTIFIKAČNÍM OSOBNÍM KÓDEM (IOK).  Zvolte si (vymyslete si) kombinaci 4 – 10 číslic (pouze číslice), které zadáte do terminálu přímo na místě převzetí nového OP. Současně zadáte DEBLOKAČNÍ OSOBNÍ KÓD (DOK), který umožní odblokování IOK v případě, že tento bude po třetím chybném zadání zablokován. DOK je rovněž složen ze 4 – 10 číslic, které si zvolíte při převzetí nového OP. Dojde-li po desátém chybném zadání DOKu k zablokování identifikačního certifikátu v čipu, jeho odblokování bude možné pouze na úřadu obce s rozšířenou působností. Také změnu těchto kódů lze provést pouze na těchto úřadech.

Osoby do 15 let, osoby s omezením ve svéprávnosti a další osoby podle zákona bezpečnostní kódy BOK, IOK a DOK nezadávají.

 Za tuto stránku odpovídá R. Vyhňáková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín