Černošice
Černošice

Úsekové měření rychlosti (odbor přestupků)

Městský úřad Černošice, Odbor přestupků, zpracovává přestupky spočívajících v překročení nejvyšší povolené rychlosti, které jsou řešeny v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla.

Nejčastější dotazy:

1. Je možné zaplatit po lhůtě?

Pokud chce provozovatel zaplatit po lhůtě (nebo již zaplatil po lhůtě), je nutné požádat písemně, nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, o tzv. prominutí zmeškání úkonu, spolu s uvedením důvodu. Následně je vyrozuměn o dalším postupu.

2. Zaslal jsem platbu na jiný účet nebo do špatné banky:

Pokud ještě neuplynula 15denní lhůta pro zaplacení, je možné zaplatit znova. Pokud již uplynula, je třeba vyčkat dalšího kroku správního orgánu, v důvodných případech požádat
o prominutí zmeškání úkonu - viz odpověď v bodě 1.

3. Jakým způsobem mohu zaplatit?

Údaje pro platbu jsou uvedeny ve Výzvě provozovateli k uhrazení určené částky (číslobankovního účtu s předčíslím, variabilní symbol a určená částka). Platbu je možné provést:

  • Převodem na příjmový účet města Černošice číslo 60185 - 0388063349/0800, (IBAN CZ62 0800 0601 8503 8806 3349; BIC: GIBA CZ PX), variabilní symbol je generován individuálně.
  • Poštovní poukázkou typu A
  • V hotovosti v úředních hodinách (pondělí, středa 8-17 hodin, úterý a pátek 8-12 hodin) na pokladně Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, nebo pracoviště Karlštejnská 259, 252 28 Černošice.

4. Nemohl jsem si vyzvednout zásilku na poště (např. kvůli zahraniční cestě):

Po 10 dnech od uložení na poště je zásilka vhozena do schránky. Desátým dnem ode dne vyrozumění o uložení se proto zásilka považuje za doručenou. Ode dne následujícího po doručení se počítá lhůta 15 dní na zaplacení, přičemž rozhodujícím je den připsání na účet správního orgánu.

5. Chci se podívat na fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán:

V úředních hodinách (pondělí, středa 8-17 hodin, úterý a pátek 8-12 hodin) je nutné kontaktovat příslušného referenta uvedeného na výzvě a domluvit si termín návštěvy.

6. Chci zaslat předmětnou fotodokumentaci k přestupku:

Fotodokumentace k předmětnému přestupku se automaticky nezasílá, na základě domluvy s příslušným referentem je možné do dokumentace nahlédnout a pořídit si kopii (viz odpověď v bodu 5).

7. Vozidlo mi v době spáchání přestupku již nepatřilo, vozidlo jsem prodal jiné osobě/společnosti:

Zašlete s uvedením spisové značky uvedené na výzvě kopii Technického průkazu osvědčující uvedenou skutečnost. V případě, že kopii TP nemáte k dispozici, oznamte tuto skutečnost písemně.

8. Vozidlo je provozováno jinou osobou/organizací v rámci smlouvy o operativním leasingu:

Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, odpovídá provozovatel vozidla za přestupek a případně uložený správní trest – pokutu pak může na podkladě smluv uzavřených s nájemcem v občanskoprávním řízení vymáhat po skutečném pachateli přestupku. Provozovatelem vozidla je ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze vlastník vozidla uvedený v technickém průkazu anebo jiná fyzická nebo právnická osoba, zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem (tato osoba je pak v TP a v centrálním registru vozidel uvedena jako provozovatel vozidla).

9. Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky:

Je nutno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti nájemce vozidla, aby mu bylo možno doručovat písemnosti. Pokud se však nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení
o přestupku proti konkrétní osobě, správní orgán věc odloží a za přestupek odpovídá provozovatel vozidla, který pak může případně uloženou pokutu na podkladě nájemní nebo jiné smlouvy uzavřené s řidičem vymáhat v jiném, např. občanskoprávním řízení. 

10. Vozidlo bylo prodáno, ale v zákonem stanovené době nebyla provedena změna
v registru vozidel. Stačí zaslat správnímu orgánu kopii kupní smlouvy?

V takovém případě za přestupek odpovídá zapsaný provozovatel, evidovaný v centrálním registru vozidel, resp. uvedený v technickém průkazu vozidla. Zaslání kopie kupní smlouvy situaci nemění. Můžete správnímu orgánu oznámit totožnost řidiče, (viz odpověď v bodu 7 – 9). V případě, že nebude skutečný řidič vozidla v době spáchání přestupku zjištěn a postižen, za přestupek odpovídá zapsaný provozovatel.

11. Nejsem osobou, která se dopustila přestupku – chci nahlásit, kdo vozidlo řídil:

Písemně správnímu orgánu oznámím totožnost řidiče, s kterým bude následně zahájeno řízení o přestupku. Údaji umožňující identifikaci fyzické osoby se rozumějí jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona (např. doručovací adresa) – viz. ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o podání ve smyslu správního řádu, které lze učinit pouze písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky s pomocí zaručeného elektronického podpisu. Popřípadě faxem nebo elektronicky bez elektronického podpisu, toto podání ale musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, nebo ústně do protokolu nebo elektronicky s využitím zaručeného elektronického podpisu. Pokud není doplněno, k takovému podání se nepřihlíží.

12. Jízda vozidel s právem přednostní jízdy:

Postačí písemné sdělení příslušného subjektu (dispečinku, vedoucího, operačního střediska apod.) o oprávnění použití zvláštního výstražného světla a znamení v daném místě. Věc bude na základě sdělení odložena.

V případě, že je řidičem vozidla v době spáchání přestupku příslušník bezpečnostního sboru, osoba podléhající vojenské kázeňské pravomoci (voják v činné službě) či osoba ve výkonu trestu nebo zabezpečovací detence, je třeba zaslat písemnou žádost o postoupení věci příslušnému orgánu k projednání přestupku podle zvláštních předpisů.

 

Za tuto stránku odpovídá Ing. Josef Sedláček

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul