Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Drobné investiční záměry


 

Uváděny jsou menší a středně velké záměry a investice, jejichž realizaci lze předpokládat ve střednědobém horizontu (cca do pěti let) a jejichž náklady nepřesáhnou částku 2 mil. Kč, včetně záměrů, jejichž realizaci je zčásti nebo zcela schopen zajistit odbor Technické služby. O realizaci bude rozhodnuto dle finančních a kapacitních možností, s posouzením dalších technických, majetkoprávních a jiných okolností, a dle stanovení priority.

Záměry již realizované najdete zde: Dokončené drobné investiční záměry (od r. 2011)

 

Veřejné osvětlení

 • dobudování veřejného osvětlení parkoviště v Karlštejnské ulici
 • výstavba veřejného osvětlení u chodníku v Poštovní ulici mezi ul. Fügnerova a Riegrova
 • doplnění veřejného osvětlení do Fügnerovy a Riegrovy ulice
 • dodatečné osvětlení vybraných přechodů pro chodce
 • další úpravy a doplnění osvětlení dle pasportu Odboru investic a správy majetku     (např. VO v ul. Střední III. etapa (Gogolova - Čajkovského), VO v ul. Gogolova, VO v ul. Vrážská (Klatovská - V Rybníčkách), VO v ul. Vrážská (Poštovní - Karlštejnská), VO v ul. Karlštejnská, VO v ul. Mýtě a další)
 • veřejné osvětlení v ulici Pod Ptáčnicí (úsek mezi ul. Slovenská a Na Vápenici) - projektová dokumentace

Místní komunikace a chodníky

 • místo pro přecházení v ul. Školní
 • pěší propojení ul. Komenského a parkoviště u Penny marketu 
 • oprava schodů v uličce mezi ulicemi Poštovní a V Horce - v rozpočtu na rok 2018
 • chodník Říční (kolem kontejnerů k přejezdu)
 • chodník Vrážská (pravá strana, 2 úseky - od Riegrovy a od V Rybníčkách, levá strana - u Kravčíků)
 • chodník Táborská (Domažlická - centrum Vráž)
 • chodník Pod Višňovkou (K Lesíku - za první zatáčku)
 • zpomalující prvky dopravního značení v Karlštejnské ulici - 1. část, 2. část

 Městská zeleň

 • úprava zeleně a dovybavení valu od pláže podél fotbal. hřiště (Mokropsy)
 • obnova lesoparku Na Vírku (část na pozemcích města) - kácení, prořez a náhradní výsadba, k realizaci cca v prvním čtvrtletí 2017 - textová zpráva, grafická studie 

Základní umělecká škola (ZUŠ)

 • výměna oken a dveří v objektu hlavní budovy (zlepšení tepelně-izolačních vlastností)
 • výměna svítidel v hlavní budově 
 • změna způsobu vytápění (tepelné čerpadlo pro oba objekty?)

Ostatní

 • vyhlídka na skále nad jezem u žel. mostu (viz Veřejná prostranství) - odloženo
 • posun zábradlí u jezu, veřejný prostor s lavičkami - realizováno v lednu 2018
 • nafukovací hala u ZŠ Komenského (výhledově)
 • úprava/rozšíření vybraných kontejnerových stání ve městě (dle průzkumu)
 • úprava šachet na kolektoru mezi jezem a sportparkem (viz Veřejná prostranství)
 • rekostrukce a zkvalitnění prostor Technických služeb a budovy "Dipra" v Srbské ul.

Likvidace dešťových vod a protipovodňová ochrana

 • Odvodnění ulice Srbská
 • Dešťová kanalizace ve Vrážské ulici (v souvislosti s rekonstrukcí krajské silnice II/115)
 • Mobilní zábrana v ulici Na Drahách u pláže - ochrana obyt. oblasti a sport. zařízení
 • Odtoková roura s klapkou – laguna V Topolích a laguna za osadu Na vírku
 • Úprava či vybudování protipovodňových hrází v oblasti ul. Radotínská
 • Retence/regulace vody přitékající k vodárně Černošice z Horky
 • Oprava a zatrubnění odvodnění oblasti Lada – strouha podél ulice Školní
 • Retence/regulace odtoku vody z okolí ul. Majakovského do Vrážského lesíku
 • Odvodnění ulice Pod Višňovkou - projektová dokumentace
 • Protierozní opaření v lese Na Vráži - projektová dokumentace
 • Suchý poldr Na Poustkách - projektová dokumentace
 • Vsakování a retence dešťových vod v ulici Nádražní - projektová dokumentace
 • Vsakování a retence dešťových vod v ulici V Olšinách - projektová dokumentace

Veřejná prostranství

 

Odložené záměry

 • keřové bludiště (Vápenice nebo u ul. Radotínská)
 • dobudování chodníku (se zúžením vozovky) přes Kamenný most, zúžení vozovky, popř. vybudování lávky pro pěší vedle mostu - nepodařilo se nalézt řešení přijatelné současně pro odbor dopravy Policie ČR, pro provozovatele autobusových linek ROPID i pro město, popř. pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC)
 • úprava chodníku, zúžení vozovky a přechod - Dr. Janského u výstupu z nádr. podchodu (situace) - řešení se zúžením neschválila Policie ČR, byl realizován přechod + chodník
 • pěší cesta (schody) mezi ulicemi Mokropeská a Pod Višňovkou - záměr odložen z důvodu finanční náročnosti; levnější a přitom bezpečné řešení stavby nebylo nalezeno; potřebnost zkratky se zmenšila zprůchodněním a dobudováním ul. Pod Ptáčnicí kolem nové školky Vápenice - Barevný ostrov
 • doplnění veřejného osvětlení u žel. přejezdu Říční ul. - na straně ul. Dr. Janského doplněno, na straně Zd. Lhoty záměr odložen kvůli vysokým nákladům (90 tis. Kč)


 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek