Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Připravené projekty / žádosti o dotace


 

 

Pro informaci viz také: Strategické záměryNeúspěšné žádosti o dotace - odložené projekty

Informace k jednotlivým projektům

Chodníky podél II/115

Stručný popis projektu:

Předmětem připravovaných projektů je vybudování chodníků podél ulice Vrážská, která je současně silnicí II/115. Důvodem je především velké dopravní zatížení předmětné ulice a s tím související zvýšení bezpečnosti provozu.

Výstavba se týká chodníků

 • v úseku ulic Karlická a Pražská,
 • v úseku ulic V Rybníčkách a Stulíková, a
 • východně od ul. Pražská v úseku ulic V Rybníčkách a Karlická.

Výstavby chodníků bude probíhat v koordinaci s projektem rekonstrukce silnice II/115.

 

Náklady celkem:

Náklady celkem: zatím nejsou známy 

 

Termíny realizace projektu:

Předpokládané zahájení fyzické realizace:  rok 2018.

Odkaz na vizualizaci projektů:

 1. úsek ul. Karlická, Pražská, V Rybníčkách a Stulíková = chodníky po pravé straně silnice
 2. úsek ul. V Rybníčkách a Karlická = chodník po levé straně silnice

Bezpečné chodníky v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Žádost o podporu byla podána v rámci IROP 28. 4. 2016, nicméně byla zamítnuta. V případě vyhlášení výzvy bude žádost podána opětovně.

Stručný popis projektu:
Projekt řeší vybudování nového chodníku v ulici Říční a rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího chodníku v ulici Dr. Janského v Černošicích. Projekt umožní přístup ke 4 přechodům pro chodce, 9 místům pro přecházení a 1 autobusové zastávce. Projekt také zlepší přístup k zastávce železniční dopravy. Účelem stavby je zajištění bezbariérovosti chodníků.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MMR ČR, Integrovaný regionální operační program

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 8 113 000,- Kč

 

Termíny realizace projektu:

Termín realizace je závislý na získání dotačních prostředků.

projekt chodníku Dr. Janského

projekt chodníku Říční

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.9.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0001957, projekt byl zamítnut z důvodu nesplnění věcných kritérií. 
 • V současné době se očekává vyhlášení výzvy, kam by měl být projekt opětovně podán.
Stručný popis projektu
V rámci projektu má být rekonstruován dvůr hasičské zbrojnice (dle zpracované projektové dokumentace). Stávající povrch má být nahrazen novým, který bude odpovídat technickým parametrům pro danou zátěž, které je vystaven. Stávající zpevněné plochy neodpovídají nárokům provozu hasičské zbrojnice.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 630 000 Kč
Požadovaný příspěvek :          2 360 000 Kč
Spoluúčast města:   270 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Žádost o dotaci byla zamítnuta. Předpokládá se znovu-podání žádosti přibližně v únoru až březnu 2018, dle vypsání dotační výzvy.

Infrastruktura ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán v rámci individuálního projektu ve výzvě č. 47 dne 13. 2. 2017, žádost o podporu v rámci projektu Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) podána dne 18. 8. 2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004119
 • Registrační číslo projektu ITI PMO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016
Stručný popis projektu
Primárním cílem projektu je zlepšení infrastruktury školy ve vazbě na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd a dále vybudování plné konektivity školy a také bezbariérovosti budovy školy a odborných učeben. V rámci projektu má dojít k modernizaci třídy Fyziky-chemie a třídy Přírodopisu vč. příslušných kabinetů. Součástí projektu jsou i drobné úpravy zeleně v těsné blízkosti školy. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 47
 
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 66 na základě výzvy č. 4 ITI PMO "Rozšíření kapacit a vybavení základních škol"
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 914 430 Kč
Požadovaný příspěvek :      8 922 987 Kč
Spoluúčast města: 991 443 Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu předpokládán 31. 12. 2018. 
 
Logo

Profesionalizace MěÚ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Optimalizace procesního řízení a profesionalizace MěÚ Černošice za 20 měsíců
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2017. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007355
 • Projekt úspěšně prošel hodnotícím procesem, nicméně pro nižší počet bodů byl zařazen do zásobníku projektů. Zda bude či nebude podpořen se dozvíme do konce roku 2018.
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k optimalizací výkonu veřejné správy prostřednictvím procesního auditu směřujícímu k optimalizaci procesního řízení organizace a rozvoji lidských zdrojů územních samosprávných celků prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti. Cílem je zvýšení efektivnosti úřadu při důrazu na aspekty elektronizace a modernizace správy. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 805 276,15 Kč
Požadovaný příspěvek :        4 529 012,34 Kč
Spoluúčast města:  240 263,81 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace je v případě úspěchu žádosti plánována v rozmezí 3.4.2018 - 31.3.2020. Vzhledem k umístění do zásobníku projektů bude časový harmonogram upraven dle aktuální situace.

Zmírnění následků přívalových dešťů z roku 2017

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Obnova škod po extrémních deštích v červnu 2017, Černošice
 • Žádost o podporu byla podána 17.1.2018, číslo žádosti: 97710
Stručný popis projektu
Projekt řeší opravu komunikací poničených extrémními a intenzivními dešťovými srážkami v červnu 2017 v Černošicích při zachování šířek, tras a nivelet komunikací. Jedná se o komunikace v ul. Waldhauserova, ul. Na Poustkách (bezejmenná část - příjezd k vodárenskému zařízení Kosina) a ul. Radotínská (bezejmenná část sloužící převážně pro pěší dopravu vedoucí od podchodu pod tratí Praha – Beroun směrem k prodejně potravin a ulici Radotínská) . Dále projekt řeší opravu (výměnu) zcela poškozené dešťové kanalizace.
 
              Waldhauserova ul. po deštíchWaldhauserova ul. - opravyWaldhauserova ul. - opravená
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo pro místní rozvoj - 117D91800 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 383 921 Kč
Požadovaný příspěvek :       968 744 Kč
Spoluúčast města:  415 177 Kč
Termíny realizace projektu:

Úplné ukončení projektu ve smyslu finančního a administrativního vypořádání je plánován na 30.6.2019.

Projektová dokumentace oprav

Územní systém ekologické stability ORP Černošice

Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k obnově podkladů ÚSES, které jsou jedním z podkladů zpracování územně plánovací dokumentace. Realizací projektu má dojít k posílení funkčnosti krajinných struktur a prvků a snaze o celistvost těchto podkladů, především na hranicích správních obvodů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Životní prostředí, Výzva č. 05_17_052

 

 Pořízení nového výtahu pro DPS Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení nového výtahu pro DPS Černošice
 • Žádost o podporu byla podána 31.1.2018, číslo žádosti: HUF/SOC/034554/2018
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k výměně výtahu ve stávající výtahové šachtě v DPS Černošice za nový. Stávající výtah, který zde funguje od roku 2002, neumožňuje instalaci některých prvků, které jsou vyžadovány inspekční zprávou a vykazuje zvyšující se poruchovost a další závady, což obnáší neúměrné zvyšování provozních nákladů a snížený komfort a bezpečnost klientů. Nový výtah by zajistil moderní technologii odpovídající požadavkům platných norem, mírné zvětšení prostoru kabiny (podstatné pro manipulaci s invalidním vozíkem a dalšími kompenzačními pomůckami) a zvýšení bezpečnosti a komfortu klientů pečovatelské služby.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj - Středočeský Humanitární fond, Tematické zadání "Sociální oblast", Program 2018
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 180 000 Kč
Požadovaný příspěvek :        1 000 000 Kč
Spoluúčast města:  180 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace je v případě úspěchu žádosti plánována v termínu srpen - listopad 2018 tak, aby omezení provozu bylo časově minimální. 

 Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích
 • Žádost o podporu byla podána 31.1.2018, číslo žádosti: KUL/POK/034905/2018
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k výměně stávajícího mobiliáře v knihovně v rámci jejího stěhování do nových prostor při dokončení rekonstrukce radnice. Cílem je pořízení regálů, aby vyhovovaly prostorovému rozložení, aby prostor byl moderní, komfortní pro klienty, vyhovující kapacitě knižního fondu, čítajícího přes 22 000 svazků, přičemž je každý rok doplňován o cca 400 - 500 nových svazků. Smyslem je vybavit prostor tak, aby umožňoval též pořádání besed a jiných akcí.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj - Středočeský Fond kultury a obnovy památek, Tematické zadání "Obecní knihovny", Program 2018
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 616 000 Kč
Požadovaný příspěvek :       70 000 Kč
Spoluúčast města:  546 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace je v případě úspěchu žádosti plánována v prosinci 2018.
Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková