Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Projekty v realizaci


 

Informace k jednotlivým projektům

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2017
 • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
 • Registrace akce byla vydána dne 30. 11. 2017.
Stručný popis projektu
Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky, která se nachází na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Skládka bude uvedena do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí, přičemž budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Budou realizována technická opatření, která objekt zabezpečí a zabrání vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím i vymývání uloženého materiálu a bude provedena biologická rekultivace, která navrátí objekt funkcím lesa.
 
Bývalá skládka
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí, výzva č. 76, prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.3
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 41 764 276,11 Kč
Požadovaný příspěvek :     35 499 634,69 Kč
Spoluúčast města: 6 264 641,42 Kč
Termíny realizace projektu:
Termín ukončení fyzické realizace projektu je předpokládán 1. 7. 2019. V současné chvíli probíhají přípravy podkladů pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, a to prostřednictvím externího subjektu. Dále probíhá kontrola zadávací dokumentace dotační autoritou.
 
 
 
podpora

Stavební úprava a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových účeben, učebny dílny a sborovny

Stručný popis projektu

Projekt navazuje na další aktivity v oblasti modernizace ZŠ Černošice. V rámci tohoto projektu se předpokládá rozšíření kapacity školy vzhledem ke stávajícímu nedostatku tříd a zároveň zajištění prostoru pro pedagogy a rozšíření možností výuky pomocí vybudování dílen.

V prosinci 2016 požádalo město Černošice o dotaci na spolufinancování rozšíření kapacity základní školy v rámci programu MFČR č. 298213 na podporu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. V dubnu 2017 vydalo MFČR rozhodnutí o registraci akce s příslibem čerpání dotačních prostředků ve výši 24 571 tis. Kč včetně DPH v roce 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projektových prací bylo zjištěno, že by dle původně zpracované studie nebyla dostatečně zajištěna statická únosnost, bylo rozhodnuto o nutnosti řešit projekt jako dvoupodlažní přístavbu k budově B základní školy (namísto původní nástavby budovy A a jednopodlažní přístavby budovy B) Upravená projektová dokumentace byla dokončena v srpnu 2017, následně bylo vydáno stavební povolení a vyhlášeno výběrové řízení. Díky těmto okolnostem se celé přípravné období stavby opozdilo o několik měsíců.

Zástupci města již proto v rámci roku 2017 jednali na MF ČR o možnosti převodu financování projektu do roku 2018, což bylo v prosinci 2017 přislíbeno. Současně bylo požádáno o vydání nového rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 5. 4. 2018 bylo toto rozhodnutí vydáno.

Projekt je řešen jako dvoupodlažní zděná přístavba k budově B základní školy umístěná západně od hlavní budovy. V přízemí přístavby je umístěna sborovna, dílny a jedna kmenová učebna. V patře jsou navrženy 3 kmenové učebny a kabinet. Přístavba je funkčně propojena se stávající budovou školy. Součástí projektu je i výstavba výtahu, který je přístupný z chodby na každém patře.

Vizualizace_přístavba

Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 34 472 000 Kč
Přislíbená  dotace:                    22 736 000 Kč
Spoluúčast města: 11 736 000 Kč

V případě možnosti kofinancování bude podána žádost o dotaci na kofinancování z prostředků Středočeského kraje. 

Termíny realizace projektu:
Datum zahájení fyzické realizace: prosinec 2017
Očekávaná délka realizace: 15 měsíců.
 
Odkaz na vizualizaci projektu s podrobným popisem zde

Rozvoj informačních technologií města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rozvoj informačních technologií města Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 21. 7. 2017. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005844
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo obdrženo dne 10. 11. 2017
Stručný popis projektu
Projekt řeší pokrytí potřeb elektronizace vybraných procesů, výkonu agend a zpřístupnění elektronických informací pro občany. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity práce MěÚ prostřednictvím integrace, rozšíření a modernizace informačních systéméu města. 
 
Specifickými cíli projektu jsou:
1. Modernizace spisové služby a realizace elektronické úřední desky,
2. Elektronizace vybraných procesů ekonomických agend,
3. Vytvoření nových funkcí portálu občana.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a
infrastruktura II."
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 8 311 406,51 Kč
Požadovaný příspěvek :        7 480 265,85 Kč
Spoluúčast města:  831 140,66 Kč
Termíny realizace projektu:
Ukončení realizace je plánováno na 31. 12. 2018.

Sportovní areál u ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Atletický ovál s venkovními hřišti, letní divadlo / letní třída - žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 29.8.2013, č. programu 133 310  (Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky) - žádost neúspěšná
 • Atletický ovál s multifunkčním hřištěm a venkovním fitness - nová žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 28. 1. 2016 - v rámci programu možnost požádat pouze o projekt sportoviště - žádost neúspěšná
 • Město Černošice podalo na výše uvedený projekt dvě neakceptované žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že se současné dotační tituly neváží na sportoviště budované v rámci školských zařízení, rozhodlo se město pro zahájení realizace stavby s využitím vlastních finančních prostředků. 

Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje výstavbu sportovišť (atletické dráhy, víceúčelového hřiště, skoku dalekého), skladu nářadí a terasy, oplocení sportoviště, protihlukovou stěnu, stavbu komunikací, areálové osvětlení a areálové oplocení, stavbu hlediště a krytého jeviště. V budoucnu bude v rámci areálu řešeno také vybudování kompletního zázemí, které bude zahrnovat sociální zařízení a šatny.
 
Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 24 487 884 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace akce byla zahájena v říjnu 2017, přičemž plánovaná délka akce je 14 měsíců. V květnu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 dodavatelů. Dne 21. 6. 2017 schválila rada města výběr dodavatele - společnost PORR a.s. za celkovou cenu 23.911.923,52 Kč včetně DPH. Dne 16. 8. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo se spol. PORR, a.s. Dne 3. 10. 2017 bylo vydáno pravomocné stavební povolení a staveniště bylo předáno zhotoviteli.
 

Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice ("e-multikára" pro OTS)

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice
 • Žádost o podporu podána řídícímu orgánu dne 29. 3. 2017. Dne 1. 6. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí č. 03071721 o poskytnutí finančních prostředků.
 • Registrační číslo projektu: 03071721
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k pořízení jednoho vozidla komunální techniky - multikáry - s elektropohonem sloužícímu Odboru technických služeb jako náhrada za jedno ze stávajících vozidel roku výroby 1994, které již končí svou životnost. Předpokládá se ekologická šetrnost vozidla, snížení hlukové zátěže a snížení provozních nákladů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 13/2016.
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 907 500 Kč
Požadovaný příspěvek :          510 000 Kč
Spoluúčast města:   397 500 Kč
Termíny realizace projektu:
Plánovaný termín realizace: květen 2018. Dodání vozu doposud neproběhlo, dodavatel čeká na homologaci vozu. Termín realizace dle registrace dotace: prosinec 2018.
 
"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."
Logo

Nákup dopravního automobilu pro JSDH Černošice - Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního automobilu
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán (MV- GŘ HZS) dne 31. 3. 2017. Dne 6. 10. byla uveřejněna informace o schválení alokace.
 • Registrační číslo žádosti: JSDH-P2-2018-00065
 • Registrační číslo akce: 014D241008121
 • Žádost o podporu podána na Krajský úřad Středočeského kraje (kofinancování) 23. 1. 2018, číslo žádosti: HAS/DOP/033727/2018
Stručný popis projektu
V rámci projektu je pořízen nový dopravní automobil pro JSDH Černošice - Mokropsy nahrazující stávající, 20 let starý dopravní automobil. Automobil slouží především k převozu většího množství osob, jak členů JSDH k zásahům, tak např. evakuovaných osob v případě mimořádných událostí. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
 • MV - GŘ HZS ČR, Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018, Výzva JSDH P2 DA
 • Středočeský kraj, Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Tematické zadání "Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018 z rozpočtu Středočeského kraje", Program 2018, Oblast podpory "Pořízení nového dopravního automobilu"
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek :         450 000 Kč
Spoluúčast města:  1 000 000 Kč

V žádosti o podporu ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS je dále žádáno o návaznou dotaci ve výši 300 000 Kč.

Termíny realizace projektu:
Realizace je plánována v průběhu roku 2018. Byl vydán registrační list akce, proběhlo výběrové řízení a čeká se na předání vozu (červenec). 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 30. 1. 2017. Právní akt byl vydán 23. 8. 2017.
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (SPRSS) a Adresář sociálních a návazných služeb na území ORP Černošice, přičemž má dojít k zavedení principů SPRSS do území, nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi subjekty, zvýšení informovanosti cílových skupin o sociálních službách a procesu plánování, podnícení dalších aktivit v rámci SPRSS, sdílení dobré praxe. Očekávaným dopadem  SPRSS je zvýšení kvality a udržitelnosti systému soc. služeb, realizace opatření směřujících k rovnoměrnému rozvrstvení sociálních služeb, podpoře soc. začleňování, zpřehlednění orientace a zlepšení přístupu cílových skupin k sociálním službám a zlepšení možností řešení životních situací, zlepšení efektivity finančních toků, a zapojení aktérů v území.

Schéma

Za účelem realizace projektu je plánováno založení 4 pracovních skupin z řad všech aktérů / cílových skupin, přičemž by mělo dojít alespoň ke 4 schůzkám těchto jednotlivých pracovních skupin:

 1. Rodiny s dětmi
 2. Osoby se zdravotním postižením
 3. Senioři
 4. Osoby sociálně vyloučené / ohrožené sociálním vyloučením

 

Projekt bude mít vlastní záložku na webu města s podrobnými informacemi.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím MPSV ČR, výzva č. 63

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 041 448,75 Kč
Požadovaný příspěvek:         989 376,31 Kč
Spoluúčast města:   52 072,44 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace projektu začíná 1. 11. 2017 a končí nejpozději 31. 10. 2019.
 
Aktuality
Byl zprovozněn FB profil Komunitní plánování sociálních a návazných služeb ORP Černošice: https://www.facebook.com/KPSSCernosice/
 
Plán aktivit projektu (termíny setkání pracovních skupin)
 
Logo

Mateřská škola Husova ulice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Mateřská škola Husova ulice
 • První žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29.8.2013 - žádost neúspěšná.
 • Druhá žádost podána v rámci výzvy č. 15 IROP dne 21.4.2016. Dne 16.8.2017 žádost splnila podmínky pro vydání právního aktu.
Stručný popis projektu
Projekt předpokládá výstavbu nové mateřské školy v Husově ulici se třemi kmenovými učebnami o celkové kapacitě 72 dětí, tělocvičnu a učebnu pro zájmové aktivity, vč. veškerého interního i externího vybavení a zajištění inženýrských sítí. Projekt řeší problém nedostatečné kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání dětí v Černošicích, a to i s ohledem na potenciál rozvoje bydlení v dané lokalitě.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IROP - podáno 21. 4. 2016

Výzva č. 15 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

podpora max. 95 % z uznatelných nákladů (požádáno o 43 930 tis. Kč)

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 59 943 617, 75 Kč
Požadovaný příspěvek:          43 931 445, 60 Kč
Spoluúčast města:    16 012 172, 15 Kč
Termíny realizace projektu:
V červnu 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci projektu, nicméně zadavatel rozhodl v srpnu 2017 o jejím zrušení z důvodu výhrad poskytovatele dotace. V současné době probíhá příprava podkladů pro vyhlášení nových výběrových řízení na dodavatele stavby a dodavatele samostatných dodávek gastro zařízení, zařízení interiéru, sadových úprav a herních prvků. Po kontrole podkladů ze strany poskytovatele dotace bude možné tato výběrová řízení vyhlásit (předpoklad listopad 2017). Předpoklad zahájení fyzické realizace stavby - únor 2018. Očekávaná délka realizace: 15 měsíců.
 
 
Logo

Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 5. 2017, v současné chvíli je status žádosti "žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení"
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005341
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice jakožto komplexního odborného dokumentu umožňujícího víceoborový přístup k řešení krajiny (zejména v nezastavěném území), validního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Procesem zpracování studie má dojít k nalezení vize krajiny formulované odborníky ve spolupráci s veřejností. To vše v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině a dalšími klíčovými dokumenty. Dílčími cíli jsou: stanovení cílové charakteristiky krajiny, stanovení cílové osnovy krajiny (hydrografická síť, cestní síť, zelená infrastruktura), stanovení potřebných změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a zajišťující biologickou rozmanitost. Více informací zde.
 
Územní studie krajiny
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 210 800 Kč
Požadovaný příspěvek :      3 789 720 Kč
Spoluúčast města: 421 080 Kč*

*V případě úspěchu žádosti (po vydání rozhodnutí) bude dále využito možnosti kofinancování z Národního programu Životní prostředí, na základě výzvy č. 14/2016, což znamená možnost úhrady podílu spoluúčasti města z národních prostředků. Spoluúčast města by tak mohla být nulová.

Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu předpokládán 30. 10. 2019. Zpracovatelem územní studie je dle proběhlé veřejné zakázky Česká zemědělská univerzita v Praze. 
 
Logo

Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 7. 6. 2017. Právní akt k poskytnutí dotace byl vydán dne 20.10.2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005455
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie veřejných prostranství města Černošice ve dvou úrovních - na základě vyhodnocení stavu veřejných prostranství stanovit základní principy rozvoje veřejných prostranství jak ve vztahu k městu jako celku, tak s průmětem do detailu konkrétním návrhem u 7 vybraných míst (jednotlivých veřejných prostranství). Účelem územní studie je získání podrobnějšího kvalifikovaného a koncepčního podkladu pro rozhodování v území sloužícího k udržitelnému rozvoji obce. Územní studie bude zpracována v souladu s územním plánem města. Bližší informace naleznete zde.
 
Územní studie Černošice
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek :    405 000 Kč
Spoluúčast města: 45 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu 26. 4. 2019. 
 
Logo

Zpracování územní studie veřejných prostranství obce Čisovice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství obce Čisovice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 24. 3. 2017. Dne 25. 8. byl vydán právní akt na poskytnutí dotace.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004597
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování územní studie soustavy veřejných prostranství (pořizovaných dle stavebního zákona) pro obec Čisovice ve správním obvodu ORP Černošice (Středočeský kraj). Na základě zpracované studie bude možné koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. Více informací nalzenete zde.
 
Výstup projektu 
Dne 22. 5. 2018 byla uveřejněna schválená verze Územní studie veřejných prostranství obce Čisovice. Studie je dále uveřejněna v sekci Mapy a územní plán.
 
Čisovice - znak města
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 382 900,00 Kč
Požadovaný příspěvek :       344 610 Kč
Spoluúčast města:  38 290 Kč*

* Vlastní podíl bude na základě uzavřené smlouvy uhrazen obcí Čisovice.

Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín fyzické realizace projektu 1. 7. 2017 až 22. 6. 2018. Ukončením fyzické realizace se rozumí nahrání Studie do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití, k čemuž došlo dne 22. 5. 2018.
 
Logo


Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.11.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0002556
 • Dne 15. 6. 2017 byl vydán právní akt. Z důvodu nutnosti posunu harmonogramu akce bylo požádáno o změnu právního aktu. Dne 14. 8. 2017 byl vydán změnový právní akt upravující harmonogram akce. 
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování tří územních studií veřejných prostranství - pořizovaných podle stavebního zákona, pro prostranství Roztoky - Žalov, Roztoky - Vstup a Roztoky - Nábřeží. Na základě těchto územních studií lze koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. Bližší informace o projektu lze nalézt zde
 
Roztoky - znak města
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 605 000,-Kč
Požadovaný příspěvek :        544 500,-Kč
Spoluúčast města:   60 500,-Kč
Termíny realizace projektu:
Ukončení fyzické realizace projektu je stanoveno na 24. 9. 2018. Územní studie budou nahrány do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejich využití. 
Logo

Přestavba a přístavba vily Tišnovských pro potřeby městského úřadu, městské policie, městské knihovny a pošty

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Projekt bude plně hrazen z vlastních zdrojů města, resp. realizace je plánována bez dotačních zdrojů.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu dojde k přestavbě a přístavbě vily Tišnovských v Černošicích pro potřeby městského úřadu. Po dlouhé době tak dojde k přestěhování z původní nevyhovující budovy do nových prostor, přičemž by mělo dojít mimo jiné ke sdružení některých pracovišť a dalších klíčových institucí ve městě. 

Vila Tišnovských

Náklady celkem:
Předpokládané náklady celkem:

60.000.000,- Kč

   
Realizátor, termíny realizace projektu:
 • Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, otevírání a hodnocení nabídek proběhlo v srpnu 2016, o výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada města dne 15.8.2016.
 • Vybraný dodavatel stavby: firma METALL QUATRO spol. s r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena 14. 9. 2016, dod.č.1 k SoD byl uzavřen dne 21. 12. 2016, dod. č.2 k SoD byl uzavřen dne 9. 8. 2017
 • Výkon TDI a BOZP: společnost Atelier 15, s.r.o. za cenu 56.628,- Kč včetně DPH měsíčně.


Původní předpokládaný termín dokončení realizace projektu byl 30. 11. 2017 při předpokládané délce realizace: 15 měsíců. Dle dodatku č.2 byl termín dokončení v důsledku nutnosti provedení projektových změn a stavebních prací nezbytných pro další technologický postup, posunut na 31. 5. 2018

 Nová radnice_bouráníRadnice_přístavba 
Odkazy na doplňující informace:

Záměr přestavby - studie, projektová dokumentace

Rekonstrukce vedlejšího objektu Základní umělecké školy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Město Černošice požádalo v dubnu 2017 o dotaci z Programu Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek - program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, žádost č. KUL/OKP/031177/2017. V červenci 2017 obdrželo město vyjádření Středočeského kraje k dotaci o jejím neschválení z důvodu nedostatku alokovaných finančních prostředků.

Stručný popis projektu

Projekt řeší rozšíření kapacit ZUŠ v rámci využití budovy zahradního domku v areálu školy. Nově zrekonstruovaný objekt bude sloužit především jako ateliér pro výuku hudebních a výtvarných oborů, fotografie a také ke konání koncertů a vystoupení žáků školy. 

Projekt je řešen jako zděná přízemní stavba s částečným podkrovím. V suterénu objektu bude umístěna technická místnost, v přízemí je navržena 1 hudební učebna, 2 výtvarné učebny, sociální zařízení a úklidová místnost. V podkroví objektu je vložena galerie a nad ní půda k využití jako úložný prostor. Součástí stavby je venkovní atrium s terasovitými stupni a zahradní altán.

Projektová dokumentace rekonstrukce vedlejšího objektu ZUŠ č. p. 404 "domečku" k nahlédnutí zde.
 
Domeček
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 150 000 Kč
   
Termíny realizace projektu:

Vzhledem k tomu, že bylo v dubnu 2017 vydáno stavební povolení a projekt byl připraven k realizaci, rozhodlo se město pro zahájení prací. Ve stejném měsíci proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. V květnu 2017 schválila rada města výběr dodavatele společnost Chládek & Tintěra, a.s. za cenu 4.807.857, 56 Kč včetně DPH. Stavba byla zahájena v červnu 2017. Předpokládaná délka realizace stavby: 15 - 17 měsíců.

Poslední aktualizace: 19.7. 2018

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková