Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Projekty v realizaci


 

Informace k jednotlivým projektům

Infrastruktura ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán v rámci individuálního projektu ve výzvě č. 47 IROP dne 13. 2. 2017
 • Žádost o podporu v rámci projektu Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO), výzva č. 4 podána dne 18. 8. 2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004119 - administrace projektu ukončena na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu ITI
 • Registrační číslo projektu ITI PMO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016 - Právní akt vydán 27. 6. 2018.
Stručný popis projektu
Primárním cílem projektu je zlepšení infrastruktury školy ve vazbě na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd a dále vybudování plné konektivity školy a také bezbariérovosti budovy školy a odborných učeben. V rámci projektu má dojít k modernizaci třídy Fyziky-chemie a třídy Přírodopisu vč. příslušných kabinetů, řešení konektivity a zajištění bezbariérovosti pomocí schodolezů (v návaznosti na projekt Přístavby ZŠ, kde je budován výtah) a odpovídajícího uspořádání tříd. Součástí projektu jsou i drobné úpravy zeleně v těsné blízkosti školy. 
 
Přírodopis
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 66 na základě výzvy č. 4 ITI PMO "Rozšíření kapacit a vybavení základních škol"
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 914 430 Kč
Požadovaný příspěvek :      8 922 987 Kč
Spoluúčast města: 991 443 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace je plánována v období hlavních školních prázdnin v r. 2019 (dokončovací práce po prázdninách). Původním záměrem bylo realizovat akci v roce 2018, nicméně vzhledem k délce hodnotícího procesu a vydání právního aktu na konci června nebylo možné akci zahájit. V současné době se řeší úprava projektu, žádost o změnu projektu a probíhá příprava podkladů pro veřejné zakázky. 
 
Logo

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2017
 • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
 • Registrace akce byla vydána dne 30. 11. 2017.
Stručný popis projektu
Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky, která se nachází na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Skládka bude uvedena do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí, přičemž budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Budou realizována technická opatření, která objekt zabezpečí a zabrání vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím i vymývání uloženého materiálu a bude provedena biologická rekultivace, která navrátí objekt funkcím lesa.
 
Bývalá skládka  Zdroj: projektová dokumentace
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí, výzva č. 76, prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.3
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 41 764 276,11 Kč
Požadovaný příspěvek :     35 499 634,69 Kč
Spoluúčast města: 6 264 641,42 Kč
Termíny realizace projektu:
Termín ukončení fyzické realizace projektu je předpokládán 1. 7. 2019. V současné chvíli probíhá kontrola připravené zadávací dokumentace dotační autoritou a první úkony vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele.
 
 
 
podpora

Stavební úprava a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových účeben, učebny dílny a sborovny

Stručný popis projektu

Projekt navazuje na další aktivity v oblasti modernizace ZŠ Černošice. V rámci tohoto projektu se předpokládá rozšíření kapacity školy vzhledem ke stávajícímu nedostatku tříd a zároveň zajištění prostoru pro pedagogy a rozšíření možností výuky pomocí vybudování dílen.

V prosinci 2016 požádalo město Černošice o dotaci na spolufinancování rozšíření kapacity základní školy v rámci programu MFČR č. 298213 na podporu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. V dubnu 2017 vydalo MFČR rozhodnutí o registraci akce s příslibem čerpání dotačních prostředků ve výši 24 571 tis. Kč včetně DPH v roce 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projektových prací bylo zjištěno, že by dle původně zpracované studie nebyla dostatečně zajištěna statická únosnost, bylo rozhodnuto o nutnosti řešit projekt jako dvoupodlažní přístavbu k budově B základní školy (namísto původní nástavby budovy A a jednopodlažní přístavby budovy B) Upravená projektová dokumentace byla dokončena v srpnu 2017, následně bylo vydáno stavební povolení a vyhlášeno výběrové řízení. Díky těmto okolnostem se celé přípravné období stavby opozdilo o několik měsíců.

Zástupci města již proto v rámci roku 2017 jednali na MF ČR o možnosti převodu financování projektu do roku 2018, což bylo v prosinci 2017 přislíbeno. Současně bylo požádáno o vydání nového rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 5. 4. 2018 bylo toto rozhodnutí vydáno.

Projekt je řešen jako dvoupodlažní zděná přístavba k budově B základní školy umístěná západně od hlavní budovy. V přízemí přístavby je umístěna sborovna, dílny a jedna kmenová učebna. V patře jsou navrženy 3 kmenové učebny a kabinet. Přístavba je funkčně propojena se stávající budovou školy. Součástí projektu je i výstavba výtahu při budově B.

Vizualizace_přístavba Přístavba - přízemí

Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 39 290 000 Kč
Přislíbená  dotace:                    22 736 000 Kč
Spoluúčast města: 16 554 000 Kč

Na financování vybavení učeben a dílen byl podán projektový záměr do výzvy č. 19 ITI PMO "Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II", spadající pod 66. výzvu IROP. Projektový záměr byl posouzen kladně, nyní probíhá hodnocení žádosti o dotaci. Tento projekt je samostatně veden v sekci "připravené projekty".

Termíny realizace projektu:
Datum zahájení fyzické realizace: prosinec 2017
Očekávaná délka realizace: 15 měsíců
 

Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 11. 12. 2017 se společností Chládek & Tintěra ve výši 32 481 197,- Kč vč. DPH. Dne 16. 6. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 1 zohledňující mj. posun termínu dokončení do 31. 5. 2019, dne 26. 9. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 2 zohledňující dodatečné změny vyvolané realizací stavby. Celková částka za realizaci činí 35 894 891,- Kč vč. DPH.

 

Přístavba_výchozí stavPřístavba_stavba1 Přístavba_stavba2 Přístavba_stavba3 Přístavba_stavba4

Popis prací
V průběhu provádění výkopových prací bylo zjištěno, že je nutné změnit technologii založení celého objektu přístavby spočívající v úpravě základových pasů a doplnění mikropilot dle výsledků zjištěné únosnosti zeminy v základové spáře a s tím spojenou změnu trasy a rozsah rozvodů splaškové kanalizace. Současně s tím bylo dále nutné zajistit stavební jámu u hrany stávajícího hřiště pomocí zemní technologie tzv. „hřebíkování“. Uvedené práce si vyžádaly uzavření smluvního dodatku č. 1 s navýšením ceny o 2 171 312,60 Kč bez DPH a posunem termínu realizace stavby o 2 měsíce.

V průběhu letních prázdnin a měsíce září 2018 byla provedena kompletní spodní stavba - ležaté rozvody kanalizace, mikropiloty, základová deska, hydroizolace, opěrná železobetonová stěna podél stávajícího svahu lesního pozemku a v současné době se již provádí zdivo 2. nadzemního podlaží a stavební návaznosti na stávající budovu „B“ ZŠ.

V průběhu stavby bylo nutné vyřešit problém se zjištěným havarijním stavem stávající železobetonové opěrné zdi podél boční stěny tartanového hřiště. Na návrh statika byla celá stávající konstrukce odstraněna a bude zde provedena nová železobetonová opěrná zeď včetně venkovních schodišť. Současně s těmito pracemi bude provedena i oprava povrchu stávajícího hřiště v rozsahu dotčeném stavbou. Dále byla z důvodu úspory celkových nákladů stavby odsouhlasena záměna původně navrženého keramického obkladu fasády objektu za silikonovou omítku a změna původně navržené „zelené“ střechy za posyp kačírkem. Uvedené práce a další dodatečné změny vyvolané realizací stavby si vyžádaly uzavření smluvního dodatku č. 2 s navýšením ceny o 650 tis. Kč bez DPH.

Odkaz na vizualizaci projektu s podrobným popisem zde

Rozvoj informačních technologií města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rozvoj informačních technologií města Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 21. 7. 2017. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005844
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo obdrženo dne 10. 11. 2017
Stručný popis projektu
Projekt řeší pokrytí potřeb elektronizace vybraných procesů, výkonu agend a zpřístupnění elektronických informací pro občany. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity práce MěÚ prostřednictvím integrace, rozšíření a modernizace informačních systéméu města. 
 
Specifickými cíli projektu jsou:
1. Modernizace spisové služby a realizace elektronické úřední desky,
2. Elektronizace vybraných procesů ekonomických agend,
3. Vytvoření nových funkcí portálu občana.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a
infrastruktura II."
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 8 311 406,51 Kč
Požadovaný příspěvek :        7 480 265,85 Kč
Spoluúčast města:  831 140,66 Kč
Termíny realizace projektu:
Ukončení realizace je plánováno na 31. 12. 2018. Na základě uskutečněné veřejné zakázky v současné době probíhá realizace (viz sekce veřejné zakázky).
Logo
 

Sportovní areál u ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Atletický ovál s venkovními hřišti, letní divadlo / letní třída - žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 29.8.2013, č. programu 133 310  (Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky) - žádost neúspěšná
 • Atletický ovál s multifunkčním hřištěm a venkovním fitness - nová žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 28. 1. 2016 - v rámci programu možnost požádat pouze o projekt sportoviště - žádost neúspěšná
 • Město Černošice podalo na výše uvedený projekt dvě neakceptované žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že se současné dotační tituly neváží na sportoviště budované v rámci školských zařízení, rozhodlo se město pro zahájení realizace stavby s využitím vlastních finančních prostředků. 

Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje výstavbu sportovišť (atletické dráhy, víceúčelového hřiště, skoku dalekého), skladu nářadí a terasy, oplocení sportoviště, protihlukovou stěnu, stavbu komunikací, areálové osvětlení a areálové oplocení, stavbu hlediště a krytého jeviště. V budoucnu bude v rámci areálu řešeno také vybudování kompletního zázemí, které bude zahrnovat sociální zařízení a šatny.
 
Ovál_1     Ovál_2     Ovál_3
 
Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 26 600 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace akce byla zahájena v říjnu 2017, přičemž plánovaná délka akce je 14 měsíců. V květnu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 dodavatelů. Dne 21. 6. 2017 schválila rada města výběr dodavatele - společnost PORR a.s. za celkovou cenu 23.911.923,52 Kč včetně DPH. Dne 16. 8. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo se spol. PORR, a.s. Dne 3. 10. 2017 bylo vydáno pravomocné stavební povolení a staveniště bylo předáno zhotoviteli. V srpnu 2018 byl uzavřen dodatek č.1, jehož celková cena se zohledněním odpočtu neprovedených prací je ve výši 1.000.190,- Kč bez DPH.V říjnu 2018 byl uzavřen dodatek č.2, jehož celková cena se zohledněním odpočtu neprovedených prací je ve výši 668 319,- Kč bez DPH.

Nová celková cena díla činí 25 447 605,- Kč vč. DPH.

 
Popis prací
Stavba byla zahájena na podzim roku 2017 a v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost provedení těchto stavebních prací a změn: změna trasy areálové přípojky elektro dle nových požadavků dodavatele energie ČEZ Distribuce,a.s., prohloubení obou vsakovacích objektů pro likvidaci dešťových vod na základě výsledků aktuálního geologického průzkumu při provádění stavby, změna barevnosti zámkové dlažby – sjednocení nově navržených ploch venkovní dlažby se stávající barevnou dlažbou u ZŠ a sportovní haly, přípojky vody, kanalizace a elektro k šatnovým buňkám sportovního areálu, dále změna dimenze potrubí areálového vodovodu v souvislosti s využitím pro závlahu zelených ploch v areálu, vypuštění parkoviště podél ulice Školní a propojení stávající drenáže do stavby do dešťové kanalizace. Na tyto práce byl uzavřen smluvní dodatek č. 1. 

Dalšími změnami v průběhu realizace, na které byl uzavřen dodatek č. 2, jsou: změna tloušťky skla zábradlí u jeviště, ochranné nátěry dřevěných konstrukcí, chráničky elektro pod chodníky, změna způsobu a druhu oplocení areálu, sadových úprav a dále změna dopadové plochy pro skok vysoký.

V současné době byla na atletickém oválu provedena podkladní vrstva z propustné asfaltobetonové směsi a následně položena finální vrstva tartanu. Dále probíhají stavební práce na venkovních tribunách a na venkovním amfiteátru s jevištěm a na rozvodech inženýrských sítí a pěších komunikacích. Dokončují se čisté terénní úpravy a probíhají práce na základě požadavků investora.
 

Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice ("e-multikára" pro OTS)

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice
 • Žádost o podporu podána řídícímu orgánu dne 29. 3. 2017. Dne 1. 6. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí č. 03071721 o poskytnutí finančních prostředků.
 • Registrační číslo projektu: 03071721
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k pořízení jednoho vozidla komunální techniky - multikáry - s elektropohonem sloužícímu Odboru technických služeb jako náhrada za jedno ze stávajících vozidel roku výroby 1994, které již končí svou životnost. Předpokládá se ekologická šetrnost vozidla, snížení hlukové zátěže a snížení provozních nákladů.
 
Sklápěč CITY, zdroj: www.tpci.cz
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 13/2016.
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 143 450 Kč
Požadovaný příspěvek :          500 000 Kč
Spoluúčast města:   643 450 Kč
Termíny realizace projektu:
Plánovaný termín realizace: květen 2018. Dodání vozu doposud neproběhlo, dodavatel čeká na homologaci vozu, vzhledem ke smluvním podmínkám se načítá za každý den prodlení smluvní pokuta. Termín realizace dle registrace dotace: prosinec 2018. Vzhledem k tomu, že dodavatel vozu nezajistí dodání homologovaného vozidla do konce roku 2018, řeší se následující postup.
 
"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."
Logo

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 30. 1. 2017. Právní akt byl vydán 23. 8. 2017.
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (SPRSS) a Adresář sociálních a návazných služeb na území ORP Černošice, přičemž má dojít k zavedení principů SPRSS do území, nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi subjekty, zvýšení informovanosti cílových skupin o sociálních službách a procesu plánování, podnícení dalších aktivit v rámci SPRSS, sdílení dobré praxe. Očekávaným dopadem  SPRSS je zvýšení kvality a udržitelnosti systému soc. služeb, realizace opatření směřujících k rovnoměrnému rozvrstvení sociálních služeb, podpoře soc. začleňování, zpřehlednění orientace a zlepšení přístupu cílových skupin k sociálním službám a zlepšení možností řešení životních situací, zlepšení efektivity finančních toků, a zapojení aktérů v území.

Za účelem realizace projektu je plánováno založení 4 pracovních skupin z řad všech aktérů / cílových skupin, přičemž by mělo dojít alespoň ke 4 schůzkám těchto jednotlivých pracovních skupin:

 1. Rodiny s dětmi
 2. Osoby se zdravotním postižením
 3. Senioři
 4. Osoby sociálně vyloučené / ohrožené sociálním vyloučením

Pracovní schůzka

Schéma

 

Projekt bude mít ve finální fázi realizace vlastní záložku na webu města s podrobnými informacemi.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím MPSV ČR, výzva č. 63

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 041 448,75 Kč
Požadovaný příspěvek:         989 376,31 Kč
Spoluúčast města:   52 072,44 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace projektu začíná 1. 11. 2017 a končí nejpozději 31. 10. 2019.
 
Aktuality
Byl zprovozněn FB profil Komunitní plánování sociálních a návazných služeb ORP Černošice: https://www.facebook.com/KPSSCernosice/
 
Plán aktivit projektu (termíny setkání pracovních skupin)
 
Logo

Mateřská škola Husova ulice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Mateřská škola Husova ulice
 • První žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29.8.2013 - žádost neúspěšná.
 • Druhá žádost podána v rámci výzvy č. 15 IROP dne 21.4.2016. Dne 16.8.2017 žádost splnila podmínky pro vydání právního aktu. Dne 16. 3. 2018 bylo vydáno upravené Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Stručný popis projektu
Projekt předpokládá výstavbu nové mateřské školy v Husově ulici se třemi kmenovými učebnami o celkové kapacitě 72 dětí, tělocvičnu a učebnu pro zájmové aktivity, vč. veškerého interního i externího vybavení a zajištění inženýrských sítí. Projekt řeší problém nedostatečné kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání dětí v Černošicích, a to i s ohledem na potenciál rozvoje bydlení v dané lokalitě.
 
Zdroj: architektonický návrh ov-aKoordinační situační výkres (zdroj: projektová dokumentace)
MŠ Husova duben 2018MŠ Husova listopad 2018
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IROP - podáno 21. 4. 2016

Výzva č. 15 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

podpora max. 95 % z uznatelných nákladů (požádáno o 43 930 tis. Kč)

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 59 943 617, 75 Kč
Požadovaný příspěvek:          43 931 445, 60 Kč
Spoluúčast města:    16 012 172, 15 Kč
Termíny realizace projektu:

Dne 21.4.2016 byla podána žádost o poskytnutí dotace u MMR ČR, IROP. Žádost byla úspěšná; v dubnu 2017 bylo vydáno stavební povolení, které bylo následně předloženo dle požadavků poskytovateli dotace.

V červnu 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci projektu, nicméně zadavatel rozhodl v srpnu 2017 o jejím zrušení z důvodu výhrad poskytovatele dotace. Následně byly vyhlášeny veřejné zakázky zohledňující stanovisko poskytovatele dotace, přičemž byl vybrán zhotovitel stavby (CL-EVANS s.r.o.) a další dodavatelé (viz sekce veřejné zakázky). Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 21. 12. 2017 se společností CL-EVANS, s.r.o. v celkové výši 52 513 548,60 Kč vč. DPH.

Realizace MŠ s kapacitou 72 žáků byla zahájena předáním staveniště vybranému zhotoviteli společnosti CL-EVANS, s.r.o. dne 22. 12. 2017.

Vybraný zhotovitel odvádí kvalitní práci a má velmi dobře zorganizovánu výrobní přípravu celé stavby, která probíhá pod odborným dozorem TDI p. Petra Špačka. Na stavbě je dále průběžně vykonáván autorský dozor projektanta nad dodržením celkové architektonické a technické koncepce projektu, který provádí ing. Hrdoušek.

Dne 4. 4. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 1, kterým došlo pouze k úpravě přílohy č. 4 - výkazu výměr (díky chybným zadáním matematických vzorců pro stanovení výše DPH musel být nahrazen novým). Výše celkové ceny díla se nezměnila.

Dne 15. 10. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 2 zohledňující dodatečné změny vyvolané realizací stavby nezbytné pro další technologický postup prací. Cena dle tohoto dodatku se se zohledněním odpočtů za neprovedené práce a dodávky zvyšuje o 62 497,47 Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 52 589 170 Kč vč. DPH.

Dne 3.9.2018 byl vyhlášen konkurz na ředitele/ředitelku školy. 
Doplňující informace:

V roce 2007 byla uzavřena mateřská školka, která desítky let působila ve staré vile v Husově ulici na Vráži. I po uzavření školky pokračoval spor mezi městem a majitelkou objektu, který se podařilo kompromisně urovnat až v roce 2014. Ve stejné době změnou územního plánu vznikl jen o několik desítek metrů dále nově vymezený prostor pro mateřskou školku a město zde získalo 4000 m2 tohoto pozemku do svého vlastnictví. V prosinci 2014 jsme podali žádost o statní dotaci na výstavbu mateřské školy o kapacitě 3 tříd na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - žádost nebyla úspěšná.

Na podzim 2014 město oslovilo pět architektonických ateliérů s výzvou k podání návrhů možné podoby nové školky. Čtyři ateliéry o tuto zakázku vyjádřily zájem. Své návrhy osobně prezentovali vedení města a přizvaným odborníkům. Na základě této schůzky následně všechny ateliéry využily možnosti své návrhy dále upravit dle svého uvážení, a v lednu 2015 byly městu předloženy jejich druhé varianty.

Architektonické návrhy mateřské školy

 

Následně rada města rozhodla o předběžném výběru návrhu ateliéru OV Architekti, nicméně požádala jej o další osobní projednání, ze kterého vyšla řada dalších připomínek, které byly následně zapracovány. Upravená studie byla předložena v červnu 2015. Tento upravený návrh byl předběžně projednán s klíčovými dotčenými orgány (např. hygienou). V lednu 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení a dále projektové dokumentace pro provedení stavby. Pro oba stupně projektové dokumentace byla v lednu 2016 vybrána projekční kancelář ra 15 (rala s.r.o. a atelier 15 s.r.o.).

Upravená studie MŠ Husova - OV Architekti

V dubnu 2016 byla zpracována PD v rozsahu pro územní a stavební řízení. V září 2016 byla zpracována PD v rozsahu pro provedení stavby.

Projektová dokumentace 2016

 
Logo

Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 5. 2017, v současné chvíli je status žádosti "žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení"
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005341
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice jakožto komplexního odborného dokumentu umožňujícího víceoborový přístup k řešení krajiny (zejména v nezastavěném území), validního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Procesem zpracování studie má dojít k nalezení vize krajiny formulované odborníky ve spolupráci s veřejností. To vše v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině a dalšími klíčovými dokumenty. Dílčími cíli jsou: stanovení cílové charakteristiky krajiny, stanovení cílové osnovy krajiny (hydrografická síť, cestní síť, zelená infrastruktura), stanovení potřebných změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a zajišťující biologickou rozmanitost. Více informací zde.
 
Územní studie krajiny
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 210 800 Kč
Požadovaný příspěvek :      3 789 720 Kč
Spoluúčast města: 421 080 Kč*

*V případě úspěchu žádosti (po vydání rozhodnutí) bude dále využito možnosti kofinancování z Národního programu Životní prostředí, na základě výzvy č. 14/2016, což znamená možnost úhrady podílu spoluúčasti města z národních prostředků. Spoluúčast města by tak mohla být nulová.

Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu předpokládán 30. 10. 2019. Zpracovatelem územní studie je dle proběhlé veřejné zakázky Česká zemědělská univerzita v Praze. 
 
Logo

Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 7. 6. 2017. Právní akt k poskytnutí dotace byl vydán dne 20.10.2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005455
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie veřejných prostranství města Černošice ve dvou úrovních - na základě vyhodnocení stavu veřejných prostranství stanovit základní principy rozvoje veřejných prostranství jak ve vztahu k městu jako celku, tak s průmětem do detailu konkrétním návrhem u 7 vybraných míst (jednotlivých veřejných prostranství). Účelem územní studie je získání podrobnějšího kvalifikovaného a koncepčního podkladu pro rozhodování v území sloužícího k udržitelnému rozvoji obce. Územní studie bude zpracována v souladu s územním plánem města. Bližší informace naleznete zde.
 
Územní studie Černošice
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek :    405 000 Kč
Spoluúčast města: 45 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu 26. 4. 2019. 
 
Logo

Přestavba a přístavba vily Tišnovských pro potřeby městského úřadu, městské policie, městské knihovny a pošty

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Projekt bude plně hrazen z vlastních zdrojů města, resp. realizace je plánována bez dotačních zdrojů.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu dojde k přestavbě a přístavbě vily Tišnovských v Černošicích pro potřeby městského úřadu. Po dlouhé době tak dojde k přestěhování z původní nevyhovující budovy do nových prostor, přičemž by mělo dojít mimo jiné ke sdružení některých pracovišť a dalších klíčových institucí ve městě. 

Vila Tišnovských

Stavba radnice stavba radnice_podkroví

Náklady celkem:
Předpokládané náklady celkem:

60.000.000,- Kč

   
Realizátor, termíny realizace projektu:
 • Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, otevírání a hodnocení nabídek proběhlo v srpnu 2016, o výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada města dne 15.8.2016.
 • Vybraný dodavatel stavby: firma METALL QUATRO spol. s r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena 14. 9. 2016, dod.č.1 k SoD byl uzavřen dne 21. 12. 2016, dod. č.2 k SoD byl uzavřen dne 9. 8. 2017, dod.č.3 k SoD byl uzavřen dne 8. 11. 2017, dod.č.4 k SoD byl uzavřen dne 28.2.2018 a dod.č.5 k SoD byl uzavřen dne 6.6.2018
 • Výkon TDI a BOZP: společnost Atelier 15, s.r.o. za cenu 56.628,- Kč včetně DPH měsíčně.


Původní předpokládaný termín dokončení realizace projektu byl 30. 11. 2017 při předpokládané délce realizace: 15 měsíců. V důsledku nutnosti provedení projektových změn a stavebních prací nezbytných pro další technologický postup byl konečný termín dokončení stavby dle uzavřených dodatků posunut na 30. 11. 2018

 Nová radnice_bouráníRadnice_přístavba 
Odkazy na doplňující informace:

Záměr přestavby - studie, projektová dokumentace

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková