Černošice
Černošice

Drobné investiční záměry


Uváděny jsou menší a středně velké záměry a investice, jejichž realizaci lze předpokládat ve střednědobém horizontu (cca do pěti let) a jejichž náklady nepřesáhnou částku 2 mil. Kč, včetně záměrů, jejichž realizaci je zčásti nebo zcela schopen zajistit odbor Technické služby. O realizaci bude rozhodnuto dle finančních a kapacitních možností, s posouzením dalších technických, majetkoprávních a jiných okolností, a dle stanovení priority.

Záměry již realizované najdete zde: Dokončené drobné investiční záměry (od r. 2011)

 

Veřejné osvětlení

Plán na rok 2022

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Alešova, Arbesova, Pod Školou, K Lesíku a Smetanova – v únoru 2022 proběhlo VŘ na zhotovitele stavby (předpoklad realizace od 1.3. do 30. 8. 2022).

Projekty veřejného osvětlení připavované do dalších let:

 • VO Strakonická
 • VO Boženy Němcové (úsek Husova - Nerudova)
 • VO Svatopluka Čecha (sek Nerudova - Smetanova)
 • VO Olbachtova
 • VO U Mlýna
 • VO Táborská (Chebská - Domažlická)
 • VO Slunečná
 • VO Mokropeská (úsek Na Ladech - Slunečná)
 • VO Na Ladech
 • VO Radotínská
 • VO mezi zimním stadionem a areálem Sokola - projekt
 • VO Riegrova (úsek Poštovní - Karlštejnská) - projekt
 • VO Tolstého - projekt
 • VO U Vodárny - projekt
 • VO Čajkovského - projekt
 • VO v oblasti ul. Havlíčkova, Tyršova a Bezručova

Dokončené projekty veřejného osvětlení:

 • VO Karlštejnská (Riegrova - Fügnerova) vč. parkoviště v ul. Karlštejnská - projekt
 • VO Fügnerova - projekt
 • VO V Mýtě - projekt
 • VO Karlštejnská (Fügnerova - V Dolích) - projekt
 • VO Vrážská (Klatovská - V Rybníčkách) - projekt
 • VO Vrážská (Komenského - Karlštejnská) - projekt
 • VO v ul. Kladenská, Jičínská, Mělnická, Lidická a Strakonická - projekt
 • VO v ulici Pod Ptáčnicí (úsek mezi ul. Slovenská a Na Vápenici) - projektová dokumentace
 • osvětlení přechodů pro chodce v ul. Karlštejnská a Karlická
 • VO v ulici Waldhauserova a Třebotovská
 • VO Střední
 • VO Školní

Místní komunikace a chodníky

 • místo pro přecházení v ul. Školní
 • pěší propojení ul. Komenského a parkoviště u Penny marketu 
 • oprava schodů v uličce mezi ulicemi Poštovní a V Horce
 • chodník v ulici Říční (kolem kontejnerů k přejezdu)
 • chodník v ulici Říční (mezi přejezdem a ul. Zd. Lhoty)
 • chodník v ulici Říční (mezi ulicemi Zd. Lhoty a Topolská) a rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Dr. Janského - požádáno v roce 2016  o MMR ČR (žádost nevyhověla), v roce 2019 byla znovu podána žádost o dotaci (projekt MAS Karlštejnsko) - bližší informace v sekci Připravené projekty s názvem projektu Bezpečné chodníky v Černošicích
 • chodník Táborská (Domažlická - centrum Vráž) - situace I, situace II
 • chodník Pod Višňovkou (K Lesíku - za první zatáčku)
 • zpomalující prvky dopravního značení v Karlštejnské ulici - 1. část, 2. část
 • nový chodník v ulici Pod Ptáčnicí - koordinační situace, situace, vzorové řezy
 • propojení chodníku mezi ulicemi A. V. Nováka a Dr. Janského (schodiště od přejezdu ke škole) - koordinační situace, situace, vzorové příčné řezy

 Městská zeleň

 • úprava zeleně a dovybavení valu od pláže podél fotbal. hřiště (Mokropsy)
 • obnova lesoparku Na Vírku (část na pozemcích města) - kácení, prořez a náhradní výsadba, k realizaci cca v prvním čtvrtletí 2017 - textová zpráva, grafická studie 

Základní umělecká škola (ZUŠ)

 • výměna oken a dveří v objektu hlavní budovy (zlepšení tepelně-izolačních vlastností)
 • výměna svítidel v hlavní budově 
 • změna způsobu vytápění (tepelné čerpadlo pro oba objekty?)

Ostatní

 • vyhlídka na skále nad jezem u žel. mostu (viz Veřejná prostranství) - odloženo
 • nafukovací hala u ZŠ Komenského (výhledově)
 • úprava/rozšíření vybraných polopodzemních kontejnerových stání ve městě (dle průzkumu)
 • rekostrukce a zkvalitnění prostor Technických služeb a budovy "Dipra" v Srbské ul.

Likvidace dešťových vod a protipovodňová ochrana

 • Odvodnění ulice Srbská
 • Dešťová kanalizace ve Vrážské ulici - realizována v rámci rekonstrukce silnice II/115
 • Protipovodňová zábrana v ulici Na Drahách u městské pláže - ochrana obyt. oblasti a sport. zařízení - situace, celková projektová dokumentace
 • Odtoková roura s klapkou – laguna V Topolích a laguna za osadu Na vírku
 • Úprava či vybudování protipovodňových hrází v oblasti ul. Radotínská
 • Retence/regulace vody přitékající k vodárně Černošice z Horky
 • Oprava a zatrubnění odvodnění oblasti Lada – strouha podél ulice Školní
 • Protierozní opaření v lese Na Vráži - projektová dokumentace
 • Suchý poldr Na Poustkách - projektová dokumentace - upravená projetové dokumentace
 • Vsakování a retence dešťových vod v ulici Nádražní - projektová dokumentace
 • Vsakování a retence dešťových vod v ulici V Olšinách - projektová dokumentace
 • Vsakování a retence dešťových vod v ulici Školní - projektová dokumentace - v současné době se řeší úprava projektové dokumentace
 • Vsakování a retence dešťových vod v ulici Husova - projektová dokumentace
 • Odvodnění komunikace v ulici Fugnerova - projektová dokumentace
 • Retence u ZŠ Černošice - projektová dokumentace

Veřejná prostranství

 

Odložené záměry

 • keřové bludiště (Vápenice nebo u ul. Radotínská)
 • dobudování chodníku (se zúžením vozovky) přes Kamenný most, zúžení vozovky, popř. vybudování lávky pro pěší vedle mostu - nepodařilo se nalézt řešení přijatelné současně pro odbor dopravy Policie ČR, pro provozovatele autobusových linek ROPID i pro město, popř. pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC)
 • úprava chodníku, zúžení vozovky a přechod - Dr. Janského u výstupu z nádr. podchodu (situace) - řešení se zúžením neschválila Policie ČR, byl realizován přechod + chodník
 • pěší cesta (schody) mezi ulicemi Mokropeská a Pod Višňovkou - záměr odložen z důvodu finanční náročnosti; levnější a přitom bezpečné řešení stavby nebylo nalezeno; potřebnost zkratky se zmenšila zprůchodněním a dobudováním ul. Pod Ptáčnicí kolem nové školky Vápenice - Barevný ostrov
 • doplnění veřejného osvětlení u žel. přejezdu Říční ul. - na straně ul. Dr. Janského doplněno, na straně Zd. Lhoty záměr odložen kvůli vysokým nákladům (90 tis. Kč)


 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie