Černošice
Černošice

Přístavba ZŠ Komenského

Logo

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • ZŠ Černošice – přístavba šaten v budově Komenského
  • Výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR  ze dne 23. 12. 2020, program  117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov  – dotace max 70 % uznatelných nákladů
  • Dne 4. 3. 2021 byla žádost o dotaci s pořadovým číslem 122064 podána MMR. Žádost byla v průběhu roku zamítnuta.
  •  Dne 15. 12. 2021 byla podána opakovaná žádost o dotaci s pořadovým číslem 126246. 
 
Stručný popis projektu

Ve stávajícím objektu ZŠ se v současnosti nenachází prostor šaten. Šatny jsou dnes improvizovaně umístěny v hlavní komunikační hale v 1.NP. Toto řešení je nevhodné z provozního, technického i hygienického hlediska. Součástí přístavby šaten pro 120 žáků je také samostatný vstup se zádveřím a úprava okolních zpevněných ploch. Samotná přístavba je tvarově jednoduchá stavba o dvou místnostech. Její fasáda je navržena z šedých vláknocementových desek jako kontrast k světlé plastické omítce stávajícího objektu. Pultová střecha má dřevěnou konstrukci a na povrchu antracitově šedou hydroizolační fólii. Denní světlo a přirozené větrání šaten je zajištěno pásovým oknem na severozápadní fasádě. Komunikace pro pěší i pro vozidla jsou navrženy s ohledem na jejich údržbu z betonové dlažby. Zatravněné plochy školní zahrady nebudou přístavbou nijak výrazně zasaženy.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MMR ČR, výzva č. 2/2021/117D8220

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:  4 553 429,-Kč
Požadovaný příspěvek :  2 756 327,-Kč
Spoluúčast města:   1 797 102,-Kč
 
Termíny realizace projektu:

Projektová dokumentace byla vypracována v roce 2017 společností Rala, s.r.o. Celkové předpokládané výdaje projektu dle rozpočtu projektanta aktualizovaného pro potřeby dotace činí 4 300 404,- Kč včetně DPH, z toho se předpokládají  neuznatelné náklady za vnitřní vybavení (šatní skříňky a jejich montáž) a za rozpočtovou rezervu. Je možné, že během hodnocení žádosti dojde k dalším úpravám. .

Realizace musí být zahájena dle pravidel poskytovatele nejpozději v září 2021;
předpoklad jejího ukončení je do srpna 2022. Vzhledem k neposkytnutí dotace se termíny realizace odkládají.
 

0102

0304


Projektová dokumentace:

C.2 Koordinační situační výkres (.PDF)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín