Černošice
Černošice

Protipovodňová opatření a opatření pro retenci vody (připravuje se)

 

podpora

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Černošice – vsakování a retence dešťových vod ve vybraných lokalitách
  • Průběžná výzva Ministerstva životního prostředí ČR č. 05_20_144 vyhlášená prostřednictvím SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí (EU), která se zaměřuje na hospodaření se srážkovými vodami  – dotace až 85 % uznatelných nákladů; podporovaná aktivita bod 1.3.2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • Dne 1. 3. 2021 byla žádost o dotaci v systému MS 2014+ podána
 
Stručný popis projektu

Řešení možností protipovodňových opatření, zadržování vody (retenčních nádrží) aj. Současnou verzi jednotlivých zpracovaných projektů je možné najít v sekci Drobné investiční záměry/Likvidace dešťových vod a protipovodňová ochrana.

Vsakování a retence dešťových vod V Olšinách- cílem projektu je zpomalení a zadržení dešťové vody tekoucí z oblasti Na Koutech do lokality Habřiny. Vedle vjezdu do ulice V Olšinách a V Habřinách se nachází městský pozemek, na kterém je navrhován retenčně vsakovací objekt, do něhož bude napojeno  vedení přivádějící dešťovou vodu z polí nad Dobřichovickou ulicí.   Voda v současné době z tohoto místa vteče částečně do dešťové kanalizace a zbývající část teče po komunikaci a následně do rokle, kde jsou umístěny rekreační chaty. Navrhované opatření (2.41 MB) má za cíl snížit rychlost tekoucí vody a co nejvíce jí zadržet ve vsakovací nádrži.

Vsakování a retence dešťových vod, ul. Zdeňka Lhoty - v současnosti dešťové vody dopadající do střední části Černošic a Dolních Mokropes jsou sbírány příkopem železniční trati a propustkem natékají do stávajícího průlehu. Do tohoto průlehu jsou svedeny dešťové vody z okolí vlakového nádraží a taktéž z části ulic Nádražní a Zdeňka Lhoty. Podzemní vsakovací nádrž (1.24 MB) se bude nacházet v zatravněném pásu podél silnice.  Stavba má za účel zpomalit srážkovou vodu. V případě intenzivních srážek dochází v lokalitě k vyplavování níže položených lokalit.

Vsakování a retence dešťových vod, ul. Školní - na pozemku bývalé služebny je plánovaná vsakovací a zádržná (retenční) nádrž (1.93 MB) podobná té, která bude v ulici Nádražní/Zdeňka Lhoty. Bude sloužit pro zpomalení a retenci dešťové vody tekoucí kanalizací v Kladenské ulici dříve než vteče do přírodní rýhy a propustku pod tratí.

Retence u ZŠ Černošice  - akumulační nádrž (2.07 MB)bude sloužit pro zadržování dešťové vody ze střech školních budov a jejího využití pro zálivku volnočasových ploch pod školou. Plánovaný retenční objem bude 120 m3, při naplnění nádrže by měla vystačit pro zálivku ploch pod školou po dobu 14 dnů. Veškerá voda ze střech školy bude nejprve zadržena v nádrži a teprve při jejím naplnění bude přepadat do dešťové kanalizace vedoucí do ulice K Lesíku, čímž se výrazně sníží přítok do propustku pod tratí a následné kanalizace v Dr. Janského.

Všechny PD zpracovala společnost Šetelík Oliva, s.r.o. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektů na retenční opatření činí dle kontrolního rozpočtu projektanta 16 064 830,- Kč vč. DPH. Další související náklady na pořízení projektové dokumentace, autorský dozor projektanta a technický dozor investora činí cca dalších 540 000,- Kč vč. DPH.

Cílem navrženého řešení je splnění podmínek výzvy OPŽP pro hospodaření se srážkovými vodami.

Město řeší další retenční / protipovodňová opatření (lokality), která nejsou součástí tohoto projektu, resp. této dotační žádosti, jelikož zatím nemají vydáno stavební povolení. V případě vyhlášení další dotační výzvy budeme usilovat o zabezpečení dalších lokalit.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - OPŽP, výzva č. 144

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Předpokládané náklady celkem: 15 663 435,90 Kč
Požadovaný příspěvek EU (85% způsobilých nákladů) : 12 857 689,60 Kč
Spoluúčast města:   2 269 004,05 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Předpokladáný termín zahájení realizace je srpen 2021, dokončení srpen 2022. Nyní byla podána žádost o dotaci, čeká se na vyjádření poskytovatele.

 

podpora

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie