Černošice
Černošice

Studie odtokových poměrů Na Poustkách

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Středočeský fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP
  • Žádost o podporu podána na KÚ Středočeského kraje dne 16. 12. 2020. 

  • Registrační číslo projektu: FVP/VOH/043335/2020

  • Dne 11. 3. 2020 schválila Rada Středočeského kraje projekt k financování. Právní akt zatím nebyl vyhotoven.
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvoření studie, návrhu opatření na lesní a zemědělské půdě v zájmové lokalitě nad zástavbou města Černošice. Opatření budou sloužit především k eliminaci odtoku do zástavby a zároveň budou sloužit k zadržování vody v krajině a podpoře zasakování. Zájmová lokalita nacházející se na severozápadním okraji města je specifická svými velmi sklonitými svahy. To způsobuje značné problémy v případě vyšších srážkových úhrnů, kdy dochází k odtoku vody z výše položených svahů do samotné zástavby města. Problém umocňuje fakt, že v těchto místech není odtok umožněn korytem vodního toku, ale pouze kanalizací s omezenou kapacitou. Studie má přinést alalytickou část, návrhovou část a majetkoprávní část, z níž má vyplynout, jak by bylo možné realizovat opatření k nápravě nevyhovujícího stavu.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP, Tematické zadání Životní prostředí – vodní hospodářství

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 199 650,- Kč
Požadovaný příspěvek : 179 685,- Kč
Spoluúčast města:    19.965,- Kč

Termíny realizace projektu:

Studie má být hotová do 31. 11. 2021

Logo SčK