Černošice
Černošice

Připravené projekty

Připravené projekty / žádosti o dotace


 

 

Pro informaci viz také: Strategické záměryNeúspěšné žádosti o dotace - odložené projekty

Informace k jednotlivým projektům

Vybavení přístavby ZŠ - zvýšení kapacity a dílny

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Název projektu: Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 10. 2018.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131, projektový záměr ITI PMO byl hodnocen kladně, právě probíhá hodnocení žádosti o dotaci. 
Stručný popis projektu
V rámci projektu má být vybavena nově stavěná přístavba ZŠ Černošice mobiliářem, tzn. má dojít k vybavení 4 kmenových učeben (rozšíření kapacity školy) a nových dílen (podpora technických a řemeslných oborů). Z vlastních zdrojů města budou vybaveny ostatní prostory (především sborovna). 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, průběžná výzva č. 66, prostřednictvím výzvy nositele ITI PMO č. 19
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 5 886 300 Kč
Požadovaný příspěvek :          4 433 670 Kč
Spoluúčast města:   1 452 630 Kč
Termíny realizace projektu:
Akce má být dokončena do 31. 12. 2019.

Chodníky podél II/115

Stručný popis projektu:

Předmětem připravovaných projektů je vybudování chodníků podél ulice Vrážská, která je současně silnicí II/115. Důvodem je především velké dopravní zatížení předmětné ulice a s tím související zvýšení bezpečnosti provozu.

Výstavba se týká chodníků

 • v úseku ulic Karlická a Pražská,
 • v úseku ulic V Rybníčkách a Stulíková, a
 • východně od ul. Pražská v úseku ulic V Rybníčkách a Karlická.

Výstavby chodníků bude probíhat v koordinaci s projektem rekonstrukce silnice II/115.

 

Náklady celkem:

Náklady celkem: zatím nejsou známy 

 

Termíny realizace projektu:

Předpokládané zahájení fyzické realizace: rok 2018.

Odkaz na vizualizaci projektů:

 1. úsek ul. Karlická, Pražská, V Rybníčkách a Stulíková = chodníky po pravé straně silnice
 2. úsek ul. V Rybníčkách a Karlická = chodník po levé straně silnice

Bezpečné chodníky v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Žádost o podporu byla podána v rámci IROP 28. 4. 2016, nicméně byla zamítnuta. V případě vyhlášení výzvy bude žádost podána opětovně.

Stručný popis projektu:
Projekt řeší vybudování nového chodníku v ulici Říční a rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího chodníku v ulici Dr. Janského v Černošicích. Projekt umožní přístup ke 4 přechodům pro chodce, 9 místům pro přecházení a 1 autobusové zastávce. Projekt také zlepší přístup k zastávce železniční dopravy. Účelem stavby je zajištění bezbariérovosti chodníků.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MMR ČR, Integrovaný regionální operační program

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 8 113 000,- Kč

 

Termíny realizace projektu:

Termín realizace je závislý na získání dotačních prostředků. Avizovaná výzva SFDI umožňuje řešit nově chodníky i podél místních komunikací, nicméně tato akce musí být primárně posvěcena Národním rozvojovým program mobility pro všechny, kam po zvážení podmínek podáme žádost o podporu projektu.

projekt chodníku Dr. Janského

projekt chodníku Říční

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.9.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0001957, projekt byl zamítnut z důvodu nesplnění věcných kritérií. 
 • V současné době se očekává vyhlášení výzvy, kam by měl být projekt opětovně podán.
Stručný popis projektu
V rámci projektu má být rekonstruován dvůr hasičské zbrojnice (dle zpracované projektové dokumentace). Stávající povrch má být nahrazen novým, který bude odpovídat technickým parametrům pro danou zátěž, které je vystaven. Stávající zpevněné plochy neodpovídají nárokům provozu hasičské zbrojnice.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 630 000 Kč
Požadovaný příspěvek :          2 360 000 Kč
Spoluúčast města:   270 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Žádost o dotaci byla zamítnuta. Předpokládá se znovu-podání žádosti přibližně ve 4. čtvrtletí 2018, dle vypsání dotační výzvy.

Územní systém ekologické stability ORP Černošice

Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k obnově podkladů ÚSES, které jsou jedním z podkladů zpracování územně plánovací dokumentace. Realizací projektu má dojít k posílení funkčnosti krajinných struktur a prvků a snaze o celistvost těchto podkladů, především na hranicích správních obvodů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Životní prostředí, Výzva č. 05_17_052
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 320 000 Kč
Požadovaný příspěvek :        1 967 500 Kč
Spoluúčast města:  352 500 Kč

 

Termíny realizace projektu:

Podání projektu je možné do ledna 2020, realizace do roku 2023. Záměrem města je podání projektu nejpozději v 1. čtvrtletí 2019. V současné době se vzhledem k personálnímu vytížení Odboru životního prostředí hledá způsob řešení projektu. Je zpracován mapový podklad, probíhá studium metodiky a dalších dokumentů potřebných k realizaci akce.

podpora

 Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích
 • Žádost o podporu byla podána 31.1.2018, číslo žádosti: KUL/POK/034905/2018
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k výměně stávajícího mobiliáře v knihovně v rámci jejího stěhování do nových prostor při dokončení rekonstrukce radnice. Cílem je pořízení regálů, aby vyhovovaly prostorovému rozložení, aby prostor byl moderní, komfortní pro klienty, vyhovující kapacitě knižního fondu, čítajícího přes 22 000 svazků, přičemž je každý rok doplňován o cca 400 - 500 nových svazků. Smyslem je vybavit prostor tak, aby umožňoval též pořádání besed a jiných akcí.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj - Středočeský Fond kultury a obnovy památek, Tematické zadání "Obecní knihovny", Program 2018
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 616 000 Kč
Požadovaný příspěvek :       70 000 Kč
Spoluúčast města:  546 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Žádost o podporu byla akceptována v plné výši, nicméně vzhledem k posunu realizačních termínů dostavby nové radnice vč. prostor nové knihovny bylo nutné od projektu odstupit pro nemožnost jeho plnění.

Polopodzemní kontejnery - stávající i nová místa pro separaci odpadu

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Žádost o dotaci nebyla podána.

Stručný popis projektu
Záměrem je modernizace sběrných míst tak, aby umožňovala sběr většího množství materiálu (snížení počtu vývozů a méně odpadů v okolí kontejnerů), byla estetičtější a méně hlučná. Ve vytipovaných lokalitách s nedostatkem sběrných míst má dojít k vybudování nových "hnízd" na separovaný odpad. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
OPŽP, 69. výzva (2017) a 104. výzva (2018)
Náklady celkem (předpokládané):
Náklady celkem:    400 - 800 tis. Kč na 1 sběrné místo dle velikosti (počtu kontejnerů) a náročnosti uložení (úpravy terénu a zabudování)
Termíny realizace projektu:
Původním záměrem bylo podání žádosti o dotaci do výše zmíněných výzev. Nakonec však bylo od záměru ustoupeno (usnesení Rady města ze dne 27. 8. 2018), pro přemíru dotačních kritérií a povinných příloh, jejichž zpracování by bylo časově, personálně i finančně náročné a pro samotný záměr nepodstatné. Zároveň by bylo nutné deklarovat a dodržet zvýšení sběru separovaného odpadu o mnoho tun, což neumíme odhandout, zaručit a nechceme se tímto kritériem vázat (statistiky z minulých let značně kolísají). Zároveň teprve bude vypracováván nový Plán odpadového hospodářství v rámci Svazku obcí RDB, který může do problematiky zasáhnout.
 
Vhodnějším řešením se tedy jeví poustpná realizace z vlastních zdrojů, bez dotačních závazků a přemrštěné zbytné administrativy. Umožní postupnou realizaci, přičemž má dojít nejprve k modernizaci kontejnerového stání v Karlické ulici, aby bylo možné zhodnotit výsledky a terpve s novými informacemi postupovat dále. 
 
Pro všechna vytipovaná místa byly zpracovány studie, přičemž 5 míst se v současné době rozpracovává do projektové dokumentace (lokalita Karlická, U Nádraží Mokropsy, Topolská /u Technických služeb/, Kladenská, U Pošty).
 
Studie: lokalita Karlická, U Pošty

Protipovodňová opatření a opatření pro retenci vody (připravuje se)

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Zatím není.

Stručný popis projektu
Řešení možností protipovodňových opatření, zadržování vody (retenčních nádrží) aj. V současnosti se upravují projektové dokumentace dle požadavků poskytovatele dotace. Jejich současnou verzi je možné najít v sekci Drobné investiční záměry/Likvidace dešťových vod a protipovodňová ochrana.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
OPŽP
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek :       Kč
Spoluúčast města:  Kč
Termíny realizace projektu:
Dle aktuální výzvy.

Vozidlo s alternativním pohonem pro Odbor technických služeb

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení nového vozdla s alternativním pohonem - hybrid pro Odbor technických služeb
 • Žádost o podporu podána dotační autoritě 27. 8. 2018
Stručný popis projektu
Stávající osobní automobil OTS je ve špatném technickém stavu, přičemž investice do potřebných oprav nejsou dlouhodobě perspektivní. Proto má být v rámci obměny vozového parku pořízeno vozidlo nové. Na základě testování se uvažuje o pořízení hybridního vozidla, aby došlo k podpoře ekologicky šetrnějšího provozu a snižování provozních nákladů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 21/2017
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 442 900 Kč
Požadovaný příspěvek :    50 000 Kč
Spoluúčast města: 392 900 Kč
Termíny realizace projektu:
4. čtvrtletí 2018 / 1. čtvrtletí 2019
 

Vozidlo komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice II.

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zatím není, podání žádosti o dotace je plánováno v nadcházející dotační výzvě.
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k pořízení jednoho vozidla komunální techniky - multikáry - s elektropohonem sloužícímu Odboru technických služeb jako náhrada za jedno ze stávajících vozidel, které již končí svou životnost. Předpokládá se ekologická šetrnost vozidla, snížení hlukové zátěže a snížení provozních nákladů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 000 000 Kč
Požadovaný příspěvek :    500 000 Kč
Spoluúčast města: 500 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Dle aktuální výzvy. Vyhlášení nové výzvy se očekává na přelomu roku.

Školní zahrada ZŠ Komenského

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zatím není.
Stručný popis projektu
Zahrada při ZŠ Komenského vyžaduje terénní úpravy a je školou plánováno vybudování altánu, osazení herními prvky, popř. bylinkovou zahrádkou.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Národní program Životní prostředí
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek:     Kč
Spoluúčast města:  Kč
Termíny realizace projektu:
Dle aktuální výzvy.

Vybudování nového městského hřbitova na Vráži

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • zatím není
Stručný popis projektu
Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajících hřbitovů je dlouhodobým záměrem vybudovat nový hřbitov. V současné chvíli se řeší hydrogeologický průzkum.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Zatím není známa dotační autorita, která by přispívala na zbudování hřbitovů.
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek:           Kč
Spoluúčast města:   Kč
Termíny realizace projektu:
 
 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková