Černošice
Černošice

Bezpečné chodníky - chodník ul. Říční

Logo
 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Žádost o podporu byla podána v rámci IROP dne 28. 4. 2016, nicméně byla zamítnuta. 
  • Druhá žádost o podporu byla podána do výzvy č. 2 MAS Karlštejnsko "Dopravní infrastruktura", resp. průběžné výzvy č. 53 IROP, hodnocení  žádosti proběhlo úspěšně, dne 10. 12. 2019 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
  • Název projektu: Bezpečné chodníky - chodník Říční v Černošicích
  • Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011765

   Říční - VO, místo pro přecházeníPublicitaŘíční / Nádražní

 

Stručný popis projektu:

Projekt řeší vybudování nového chodníku v ulici Říční (oproti původní žádosti neřeší chodník v ul. Dr. Janského, ani chodník při Zd. Lhoty). Projekt má zlepšit bezpečnost dopravy (především pohyb dětí k základní škole) a přístup k zastávce železniční dopravy Černošice - Mokropsy. Účelem stavby je zajištění bezbariérovosti chodníků (a míst pro přecházení) a navázání na stávající síť chodníků (tj. její rozšíření). Zároveň bude řešeno veřejné osvětlení.

Ulice Říční před rekonstrukcí Stavba  Říční k přejezdu - nový chodník, místo pro přecházení

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Integrovaný regionální operační program (IROP) prostřednictvím výzvy č. 2 MAS Karlštejnsko "Dopravní infrastruktura", resp. průběžné výzvy č. 53 IROP

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

1 064 316 Kč

Požadovaný příspěvek (95 %):

1 011 100,20 Kč

Spoluúčast města: 

    53 215,80 Kč

 
Termíny realizace projektu:

V červnu 2020 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, předpoklad realizace je během července a srpna t.r.  Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 24. 6. 2020 se společností ZIMERSTAV, s.r.o. ve výši 966 597,03- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajištuje pan Petr Špaček. Dne 17. 8. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě, který upravoval barvu dlažby a ponížil cenu na konečných 941 073,76 Kč vč. DPH. Dne 28. 8. 2020 bylo převzato hotové dílo s termínem odstranění drobných vad a nedodělků do 15. 9. 2020. V současné době jsou dořešovány finanční a dotační náležitosti projektu.

Logo