Černošice
Černošice

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice
  • První žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.9.2016. Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0001957, projekt byl zamítnut z důvodu nesplnění věcných kritérií. 
  • Druhá žádost o dotaci podána na MAS Karlštejnsko, z.ú. 27. 2. 2019, dne 15. 4. 2020 splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění; právní akt byl vydán 10. 8. 2020.
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011149
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu je rekonstruován dvůr hasičské zbrojnice (dle zpracované studie proveditelnosti schválené HZS Středočeského kraje a projektové dokumentace). Stávající nevyhovující a rozpraskaný povrch má být nahrazen novým, který bude odpovídat technickým parametrům pro danou zátěž, které je vystaven. Stávající zpevněné plochy neodpovídají nárokům provozu hasičské zbrojnice. V rámci projektu má být pořízen elektrický pohon vjezdových vrat.

 StavbaPublicita     Dvůr demoliceDvůr po demolici

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, specifický cíl 4.1, výzva č. 69; prostřednictvím MAS Karlštejnsko, z.ú. , výzva č. 7, Podpora složek IZS.

Nový porvrch Nový porvrch
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 630 000 Kč
Požadovaný příspěvek : 2 360 000 Kč
Spoluúčast města:    270 000 Kč
 
Termíny realizace projektu:

V květnu 2020 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, předpoklad realizace červen až srpen 2020. Veřejná zakázka byla zahájena na základě informace o splnění podmínek způsobilosti k financování, bez právního aktu, vzhledem k délce hodnotícího procesu a časové tísni. Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 15. 6. 2020 se společností JPR Realizace s.r.o ve výši 1 399 970,- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajištuje  Ing. Libor Hrdoušek ze společnosti ra15 a.s. Dne 27. 7. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, vzhledem ke zjištěné nestabilitě podloží. Celková cena díla byla navýšena o 391.466,28 Kč. Realizace stavebních prací byla ukončena dne 17. 8. 2020 předáním a převzetím díla. Do ukončení projektu je třeba ještě zajištění pohonu vjezdových vrat a vypořádání dotace. Po dobu realizace akce byla zajištěna akceschopnost jednotky pomocí pronájmu mobilní buňky a přesunu zásahové techniky.

Logo