Černošice
Černošice

Rekultivace bývalé skládky - U Dubu Černošice

podpora

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice
  • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2017
  • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
  • Registrace akce byla vydána dne 30. 11. 2017.
 
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky, která se nachází na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Situace bývalé skládky je vnímána vedením města jako zásadní problém staré ekologické zátěže s negativním dopadem na krajinný ráz, zahrnujícím soubor rizik a znemožňujícím adekvátní udržitelný rozvoj území a v případě objektu skládky naplnění funkcí lesa a zájmu CHKO, jak jsou pro danou lokalitu legálně vymezeny. Cílem projektu je uvedení skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí, přičemž budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Budou realizována technická opatření, která objekt zabezpečí a zabrání vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím i vymývání uloženého materiálu a bude provedena biologická rekultivace, která povede k "narovnání" funkcí prostoru, kdy č. parc. 4090/10 je určeno k plnění funkcí lesa, což v současné době neplní, tj. navrátí objekt funkcím lesa.

Bývalá skládka    Zdroj: projektová dokumentace  Původní stav

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Evropská Unie - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí, výzva č. 76, prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.3

Publicita  Pamětní deska

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 41 286 155,90 Kč
Požadovaný příspěvek : 35 093 232,51 Kč
Spoluúčast města:  6 192 923,39 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Práce na projektu byla zahájena v roce 2015, kdy byly řešeny podklady (projektová dokumentace) pro zpracování Analýzy rizik kontaminovaného území. V roce 2016 proběhla veřejná zakázka, na jejímž základě byla zpracována společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. a v srpnu zhotovena Analýza rizik kontaminovaného území. Následně byla zpracována projektová dokumentace a zajišťovaly se potřebné dokumenty pro vydání společného stavebního povolení a územního rozhodnutí (3.08 MB). Dne 30. 6. 2017 byla podána žádost o dotaci, k níž byl 30. 11. 2017 vydán registrační list.

Termín ukončení fyzické realizace projektu byl předpokládán 1. 7. 2019, nicméně z důvodu řešení veřejné zakázky na zhotovitele stavby vč. aktualizace projektové dokumentace bylo nutné tento termín prodloužit. V červnu 2019 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, sdružením AVE-CSG-PS (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9463131), dne 2. 7. 2019 bylo staveniště předáno zhotoviteli. Technický dozor investora vykonával pan Ing. Michal Kořínek.

V srpnu a září 2019 probíhaly přípravné a terénní práce. Dne 27. 9. 2019 bylo dokončeno kácení dřevin. Kácení dřevin bylo mimo jiné na místě konzultováno s odborníky z AOPK ČR a kontrolováno ČIŽP. Posléze probíhala technická rekultivace, odvodnění, biologická rekultivace (výsadba 2000 ks stromků, setba trávy, řešení broukovišť (1.12 MB) apod.) a řešení oplocení, hangáru a dokončovacích prací. Během tohoto období probíhaly pravidelné kontrolní dny a organizační schůzky, bylo dohlíženo na úklid komunikací, a byly podávány průběžné monitorovací zprávy a žádosti o průběžné ex-post financování.

Přípravné práce  Terénní úpravy  Technická rekultivace  Technická rekultivace  Biologická rekultivace

V průběhu realizace byly řešeny 2 změny projektu. První změna (419.2 kB) znamenala výměnu materiálu odtokových žlabů. Vzhledem k okolnostem byl upřednostněn kámen před betonem. Druhá změna (541.71 kB) znamenala mírný posun objektu hangáru a změnu rozsahu oplocení horní části areálu (tj. nelesního pozemku), pro zajištění manipulační plochy a ochrany fitru proti zvěři. Dne 25. 11. 2020 byla hotová stavba předána městu. Výsledná cena realizace díla je o 75.598,83 Kč bez DPH nižší, než vysoutěžená cena (méněpráce). Nicméně, původní konstrukce hangáru nebyla způsobilá pro demontáž a zpětnou montáž (stáří, koroze), tzn. byl pořízen z rozpočtu města hangár nový.

Dne 7. 12. 2020 byla zahájena veřejnosprávní kontrola projektu, zaměřená na samotnou realizaci, veřejné zakázky, a finanční aspekty projektu. Dne 23. 2. 2021 byl městu doručen Protokol o kontrole (407.39 kB). V jejím rámci bylo identifikováno jedno pochybení ve veřejné zakázce zpracované zpracované externě, nicméně bez uložené sankce. Z hlediska realizačního i finančního byla kontrola shledána bez závad.

Terénní úpravy  Terénní úpravy  Technická rekultivace  Technická rekultivace  Technická rekultivace 

Dne 26. 3. 2021 byl vydán kolaudační souhlas. Nyní se řeší vypořádání dotace - tj. podání poslední zprávy o realizaci a žádosti o platbu a vypořádání Závěrečného hodnocení akce. Tím bude ukončena oficiální část projektu a nastane doba udržitelnosti. Nicméně, město má následně další úkoly, a to odkup části pozemků zasažených stavbou (na základě předběžného odhadu soudního znalce jsou finance alokovány v rozpočtu), řešení dělení a zcelování lesních pozemků, ukončení dočasného vynětí lesních pozemků, kontrolu vysazených dřevin, péči o ně, případnou obnovu a další úkony. Dále je v plánu řešit příjezdovou cestu a např. informační tabule, lavičky umožňující posezení s výhledem do krajiny apod.

Skládka - biologická rekultivace Skládka - biologická rekultivace  Biologická rekultivace, odvodnění

Analýza rizik (2016)

Projektová dokumentace (2017/18)
 

podpora

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín