Černošice
Černošice

Územní systém ekologické stability ORP Černošice

Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k obnově podkladů ÚSES, které jsou jedním z podkladů zpracování územně plánovací dokumentace. Realizací projektu má dojít k posílení funkčnosti krajinných struktur a prvků a snaze o celistvost těchto podkladů, především na hranicích správních obvodů.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Životní prostředí, Výzva č. 05_17_052

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 320 000 Kč
Požadovaný příspěvek :  1 967 500 Kč
Spoluúčast města:    352 500 Kč

 

Termíny realizace projektu:

Podání projektu je možné do ledna 2020, realizace do roku 2023. Záměrem města je podání projektu nejpozději ve 3. čtvrtletí 2019. V současné době se vzhledem k personálnímu vytížení Odboru životního prostředí hledá způsob řešení projektu. Je zpracován mapový podklad, probíhá studium metodiky a dalších dokumentů potřebných k realizaci akce.
 

podpora