Černošice
Černošice

Územní systém ekologické stability ORP Černošice

 
podpora

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Zpracování plánu ÚSES pro ORP Černošice
  • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2020. 
  • Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0012878
  • Dne 24. 11. 2020 byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k obnově podkladů ÚSES, které jsou jedním z podkladů zpracování územně plánovací dokumentace. Realizací projektu má dojít k posílení funkčnosti krajinných struktur a prvků a snaze o celistvost těchto podkladů, především na hranicích správních obvodů.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Životní prostředí, Výzva č. 05_17_052

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 320 000 Kč
Požadovaný příspěvek :  1 967 500 Kč
Spoluúčast města:    352 500 Kč

 

Termíny realizace projektu:

V roce 2020 byly zpracovány podklady pro žádost o dotaci, podána a vyhodnocena žádost o dotaci. V prvním čtvrtletí roku 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele plánu ÚSES. Na zákaldě harmonogramu má být plán dokončen do října roku 2023. Garantem projektu je JUDr. Markéta Fialová
 

podpora