Černošice
Černošice

Vybavení přístavby ZŠ - zvýšení kapacity a dílny

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  •  Název projektu: Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové
    kompetence v technických a řemeslných oborech
  •  Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 10. 2018.
  •  Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131, projektový záměr ITI PMO byl hodnocen kladně, právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) byl vydán dne 27. 2. 2019
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu byla vybavena nově dostavěná přístavba ZŠ Černošice mobiliářem, tzn. došlo k vybavení 4 kmenových učeben (rozšíření kapacity školy) a nových dílen (podpora technických a řemeslných oborů). Z vlastních zdrojů města byly vybaveny ostatní prostory (především sborovna/aula a společné prostory). 

Jednalo se konkrétně o dodání nábytku do učeben, vybavení dílen pomůckami a vybavení učeben počítačovou technikou.
 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, průběžná výzva č. 66, prostřednictvím výzvy nositele ITI PMO č. 19

Publicita projektu

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 5 886 300 Kč
Požadovaný příspěvek :  4 433 670 Kč
Spoluúčast města:  1 452 630 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Akce byla dokončena dle podmínek dotace do 31. 12. 2019. V průběhu roku 2019 byli na základě výběrového řízení vybráni dodavatelé vybavení interiéru vč. nábytku do učeben (ARBYD CZ, s.r.o za celkovou cenu 4 761 954,- Kč vč. DPH), vybavení počítačové učebny (BOXED, s.r.o. za celkovou cenu 278 331,- Kč vč. DPH) a vybavení pomůcek do dílen (Rokal Praha, a.s. za celkovou cenu 227 637,- Kč vč. DPH) . Jednotlivé dodávky byly dle podmínek smluv splněny.

Dne 29. 4. 2020 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 3 185 971,17 Kč (výše aktualizovaná dle skutečných uznatelných nákladů).

 

Logo