Černošice
Černošice

Zpracování územní studie krajiny pro správní obvod ORP Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
  • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 5. 2017, v současné chvíli je status žádosti
    "žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení"
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005341
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvoření Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice jakožto komplexního odborného dokumentu umožňujícího víceoborový přístup k řešení krajiny (zejména v nezastavěném území), validního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Procesem zpracování studie má dojít k nalezení vize krajiny formulované odborníky ve spolupráci s veřejností. To vše v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině a dalšími klíčovými dokumenty. Dílčími cíli jsou: stanovení cílové charakteristiky krajiny, stanovení cílové osnovy krajiny (hydrografická síť, cestní síť, zelená infrastruktura), stanovení potřebných změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a zajišťující biologickou rozmanitost. Více informací zde.

 

Územní studie krajiny


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9


Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 210 800 Kč
Požadovaný příspěvek : 3 789 720 Kč
Spoluúčast města: 421 080 Kč*

*V případě úspěchu žádosti (po vydání rozhodnutí) bude dále využito možnosti kofinancování z Národního programu Životní prostředí, na základě výzvy č. 14/2016, což znamená možnost úhrady podílu spoluúčasti města z národních prostředků. Spoluúčast města by tak mohla být nulová.

Termíny realizace projektu:

Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu je 30. 12. 2019. Zpracovatelem územní studie je dle proběhlé veřejné zakázky Česká zemědělská univerzita v Praze. 

 

Logo