Černošice
Černošice

Projekty v realizaci


Informace k jednotlivým projektům

 

 Otevřené město Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Otevřené město Černošice

 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2018. 

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044

 • Projekt úspěšně prošel hodnotícím procesem, byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.

Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k optimalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím zlepšení procesního řízení organizace, posílení strategického řízení města zhotovením nových strategických dokumentů a rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců (vzdělávání). 
 
Dílčí cíle:
1. Analýza a optimalizace 6 procesů 
2. Zpracování 5 strategických a analytických dokumentů pro plánování udržitelného rozvoje města 
3. Zavedení a ověření 1 nástroje pro zlepšení komunikace s veřejnosti - Participativní rozpočet
4. Zajištění vzdělávaní pro 80 zaměstnanců 
 
Více informací naleznete zde
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058 a 03_17_080
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 792 396,80 Kč
Požadovaný příspěvek :        6 452 776,95 Kč
Spoluúčast města:  339 619,85 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace probíhá v rozmezí 1.4.2019 - 31.3.2021 (24 měsíců). V současné chvíli probíhá příprava veřejných zakázek na aktivitu procesního auditu a vzdělávání.
 
Logo

Infrastruktura ZŠ Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán v rámci individuálního projektu ve výzvě č. 47 IROP dne 13. 2. 2017
 • Žádost o podporu v rámci projektu Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO),
      výzva č. 4 podána dne 18. 8. 2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004119 - administrace projektu ukončena na základě
      Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu ITI
 • Registrační číslo projektu ITI PMO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016 - Právní akt vydán 27. 6. 2018.
   
Stručný popis projektu
Primárním cílem projektu je zlepšení infrastruktury školy ve vazbě na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd a dále vybudování plné konektivity školy a také bezbariérovosti budovy školy a odborných učeben. V rámci projektu má dojít k modernizaci třídy Fyziky-chemie a třídy Přírodopisu vč. příslušných kabinetů, řešení konektivity a zajištění bezbariérovosti pomocí schodolezů (v návaznosti na projekt Přístavby ZŠ, kde je budován výtah) a odpovídajícího uspořádání tříd. Součástí projektu jsou i drobné úpravy zeleně v těsné blízkosti školy. 
 
Přírodopis


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 66 na základě výzvy č. 4 ITI PMO "Rozšíření kapacit a vybavení základních škol"
 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 914 430 Kč
Požadovaný příspěvek :      8 922 987 Kč
Spoluúčast města: 991 443 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace je plánována v období hlavních školních prázdnin v r. 2019 (dokončovací práce po prázdninách). Původním záměrem bylo realizovat akci v roce 2018, nicméně vzhledem k délce hodnotícího procesu a vydání právního aktu na konci června nebylo možné akci zahájit. V současné době (k 1. 7. 2019) je vybrán zhotovitel stavby, dodavatel vybavení interiérů, PC a pomůcek a byly zahájeny stavební práce. Škola je již vybavene novým pásovým schodolezem.
 
Logo

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2017
 • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
 • Registrace akce byla vydána dne 30. 11. 2017.
 
Stručný popis projektu
Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky, která se nachází na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Skládka bude uvedena do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí, přičemž budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Budou realizována technická opatření, která objekt zabezpečí a zabrání vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím i vymývání uloženého materiálu a bude provedena biologická rekultivace, která navrátí objekt funkcím lesa.
 
Bývalá skládka  Zdroj: projektová dokumentace
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí, výzva č. 76, prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.3
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 41 764 276,11 Kč
Požadovaný příspěvek :     35 499 634,69 Kč
Spoluúčast města: 6 264 641,42 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Termín ukončení fyzické realizace projektu byl předpokládán 1. 7. 2019, nicméně z důvodu délky kontroly veřejné zakázky poskytovatelem dotace bylo nutné tento termín prodloužit. V červnu 2019 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, sdružením AVE-CSG-PS, dokončení stavby je plánováno na 31. 12. 2020. Dne 2. 7. 2019 bylo staveniště předáno zhotoviteli. 
 
podpora


 

Stavební úprava a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových účeben, učebny dílny a sborovny
 

 
Stručný popis projektu
Projekt navazuje na další aktivity v oblasti modernizace ZŠ Černošice. V rámci tohoto projektu se předpokládá rozšíření kapacity školy vzhledem ke stávajícímu nedostatku tříd a zároveň zajištění prostoru pro pedagogy a rozšíření možností výuky pomocí vybudování dílen.

V prosinci 2016 požádalo město Černošice o dotaci na spolufinancování rozšíření kapacity základní školy v rámci programu MFČR č. 298213 na podporu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. V dubnu 2017 vydalo MFČR rozhodnutí o registraci akce s příslibem čerpání dotačních prostředků ve výši 24 571 tis. Kč včetně DPH v roce 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projektových prací bylo zjištěno, že by dle původně zpracované studie nebyla dostatečně zajištěna statická únosnost, bylo rozhodnuto o nutnosti řešit projekt jako dvoupodlažní přístavbu k budově B základní školy (namísto původní nástavby budovy A a jednopodlažní přístavby budovy B) Upravená projektová dokumentace byla dokončena v srpnu 2017, následně bylo vydáno stavební povolení a vyhlášeno výběrové řízení. Díky těmto okolnostem se celé přípravné období stavby opozdilo o několik měsíců.

Zástupci města již proto v rámci roku 2017 jednali na MF ČR o možnosti převodu financování projektu do roku 2018, což bylo v prosinci 2017 přislíbeno. Současně bylo požádáno o vydání nového rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 5. 4. 2018 bylo toto rozhodnutí vydáno. Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu stavby (v podrobnostech viz Popis prací) byl poskytovatel dotace požádán o rozšíření původního investičního záměru o uzavřené dodatky a možnost čerpání 5 mil. Kč až v roce 2019. Žádosti bylo vyhověno a v listopadu 2018 bylo vydáno změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt je řešen jako dvoupodlažní zděná přístavba k budově B základní školy umístěná západně od hlavní budovy. V přízemí přístavby je umístěna sborovna, dílny a jedna kmenová učebna. V patře jsou navrženy 3 kmenové učebny a kabinet. Přístavba je funkčně propojena se stávající budovou školy. Součástí projektu je i výstavba výtahu při budově B.

Vizualizace_přístavba Přístavba - přízemí

Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 39 290 000 Kč
Přislíbená  dotace:                    22 736 000 Kč
Spoluúčast města: 16 554 000 Kč


Na financování vybavení učeben a dílen byl podán projektový záměr do výzvy č. 19 ITI PMO "Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II", spadající pod 66. výzvu IROP. Projektový záměr byl posouzen kladně. Tento projekt má samostatný odkaz.

 
Termíny realizace projektu:
Datum zahájení fyzické realizace: prosinec 2017
Očekávaná délka realizace: 15 měsíců
Dle změnového rozhodnutí: do 31. 5. 2019, prodlouženo do 31. 6. 2019
 

Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 11. 12. 2017 se společností Chládek & Tintěra ve výši 32 481 197,- Kč vč. DPH Dne 16.6.2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 1 zohledňujíci mj. posun termínu dokončení do 31. 5. 2019. Dne 26. 9. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 2 zohledňující dodatečné změny vyvolané realizací stavby. Celková částka za realizaci činí 35 894 891,- Kč vč. DPH.

Přístavba_výchozí stavPřístavba_stavba1 Přístavba_stavba2 Přístavba_stavba3 Přístavba_stavba4

 

Popis prací
V průběhu provádění výkopových prací bylo zjištěno, že je nutné změnit technologii založení celého objektu přístavby spočívající v úpravě základových pasů a doplnění mikropilot dle výsledků zjištěné únosnosti zeminy v základové spáře a s tím spojenou změnu trasy a rozsah rozvodů splaškové kanalizace. Současně s tím bylo dále nutné zajistit stavební jámu u hrany stávajícího hřiště pomocí zemní technologie tzv. „hřebíkování“. Uvedené práce si vyžádaly uzavření smluvního dodatku č. 1 s navýšením ceny o 2 171 312,60 Kč bez DPH a posunem termínu realizace stavby o 2 měsíce.

V průběhu letních prázdnin a měsíce září 2018 byla provedena kompletní spodní stavba - ležaté rozvody kanalizace, mikropiloty, základová deska, hydroizolace, opěrná železobetonová stěna podél stávajícího svahu lesního pozemku a v současné době se již provádí zdivo 2. nadzemního podlaží a stavební návaznosti na stávající budovu „B“ ZŠ.

V průběhu stavby bylo nutné vyřešit problém se zjištěným havarijním stavem stávající železobetonové opěrné zdi podél boční stěny tartanového hřiště. Na návrh statika byla celá stávající konstrukce odstraněna a bude zde provedena nová železobetonová opěrná zeď včetně venkovních schodišť. Současně s těmito pracemi bude provedena i oprava povrchu stávajícího hřiště v rozsahu dotčeném stavbou. Dále byla z důvodu úspory celkových nákladů stavby odsouhlasena záměna původně navrženého keramického obkladu fasády objektu za silikonovou omítku a změna původně navržené „zelené“ střechy za posyp kačírkem. Uvedené práce a další dodatečné změny vyvolané realizací stavby si vyžádaly uzavření smluvního dodatku č. 2 s navýšením ceny o 650 tis. Kč bez DPH.

Odkaz na vizualizaci projektu s podrobným popisem zde
 

Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice ("e-multikára" pro OTS)

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice
 • Žádost o podporu podána řídícímu orgánu dne 29. 3. 2017. Dne 1. 6. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí č. 03071721
      o poskytnutí finančních prostředků.
 • Registrační číslo projektu: 03071721
 
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k pořízení jednoho vozidla komunální techniky - multikáry - s elektropohonem sloužícímu Odboru technických služeb jako náhrada za jedno ze stávajících vozidel roku výroby 1994, které již končí svou životnost. Předpokládá se ekologická šetrnost vozidla, snížení hlukové zátěže a snížení provozních nákladů.
 
Sklápěč CITY, zdroj: www.tpci.cz
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 13/2016.
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 143 450 Kč
Požadovaný příspěvek :          500 000 Kč
Spoluúčast města:   643 450 Kč

Termíny realizace projektu:
Plánovaný termín realizace: květen 2018. Dodání vozu doposud neproběhlo, dodavatel čeká na homologaci vozu, vzhledem ke smluvním podmínkám se načítá za každý den prodlení smluvní pokuta. Termín realizace dle registrace dotace: prosinec 2018. Vzhledem k tomu, že dodavatel vozu nezajistí dodání homologovaného vozidla do konce roku 2018, řeší se následující postup.
 
"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."
 
Logo


 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 30. 1. 2017. Právní akt byl vydán 23. 8. 2017.
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (SPRSS) a Adresář sociálních a návazných služeb na území ORP Černošice, přičemž má dojít k zavedení principů SPRSS do území, nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi subjekty, zvýšení informovanosti cílových skupin o sociálních službách a procesu plánování, podnícení dalších aktivit v rámci SPRSS, sdílení dobré praxe. Očekávaným dopadem  SPRSS je zvýšení kvality a udržitelnosti systému soc. služeb, realizace opatření směřujících k rovnoměrnému rozvrstvení sociálních služeb, podpoře soc. začleňování, zpřehlednění orientace a zlepšení přístupu cílových skupin k sociálním službám a zlepšení možností řešení životních situací, zlepšení efektivity finančních toků, a zapojení aktérů v území.

Za účelem realizace projektu jsou založeny 4 pracovní skupiny z řad všech aktérů / cílových skupin, přičemž dojde alespoň ke 4 schůzkám těchto jednotlivých pracovních skupin (zatím se uskutečnily 3 - viz plán aktivit projektu):

Plán aktivit projektu (termíny setkání pracovních skupin)

Pracovní schůzka

Schéma
 

Pracovní schůzka 29.11.2018 Pracovní schůzka 28.03.2019
Foto: Schůzka pracovních skupin 29.11.2018 / 28.03.2019

Projekt bude mít ve finální fázi realizace vlastní záložku na webu města s podrobnými informacemi.

Výzva pro občany(pdf)


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím MPSV ČR, výzva č. 63
 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 041 448,75 Kč
Požadovaný příspěvek:         989 376,31 Kč
Spoluúčast města:   52 072,44 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace projektu začíná 1. 11. 2017 a končí nejpozději 31. 10. 2019.
 
Aktuality
Byla vytvořena Analýza poskytovatelů sociálních služeb a jejich financování (finančních toků), kterou naleznete níže. Nyní probíhá připomínkování. Neváhejte se nám ozvat, pokud k dokumentu máte co říci! Tato analýza je nosným základem pro finální Střednědobý plán sociálních služeb.
 
Byl zprovozněn FB profil Komunitní plánování sociálních a návazných služeb ORP Černošice: https://www.facebook.com/KPSSCernosice/
 
Logo

Mateřská škola Husova ulice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Mateřská škola Husova ulice
 • První žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
      dne 29.8.2013 - žádost neúspěšná.
 • Druhá žádost podána v rámci výzvy č. 15 IROP dne 21.4.2016. Dne 16.8.2017 žádost splnila podmínky pro vydání 
      právního aktu. Dne 16. 3. 2018 bylo vydáno upravené Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 
Stručný popis projektu
Projekt předpokládá výstavbu nové mateřské školy v Husově ulici se třemi kmenovými učebnami o celkové kapacitě 72 dětí, tělocvičnu a učebnu pro zájmové aktivity, vč. veškerého interního i externího vybavení a zajištění inženýrských sítí. Projekt řeší problém nedostatečné kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání dětí v Černošicích, a to i s ohledem na potenciál rozvoje bydlení v dané lokalitě.
 
Zdroj: architektonický návrh ov-aKoordinační situační výkres (zdroj: projektová dokumentace)
MŠ Husova duben 2018MŠ Husova listopad 2018

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IROP - podáno 21. 4. 2016
Výzva č. 15 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality
podpora max. 95 % z uznatelných nákladů (požádáno o 43 930 tis. Kč)


Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 59 943 617, 75 Kč
Požadovaný příspěvek:          43 931 445, 60 Kč
Spoluúčast města:    16 012 172, 15 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Dne 21.4.2016 byla podána žádost o poskytnutí dotace u MMR ČR, IROP. Žádost byla úspěšná; v dubnu 2017 bylo vydáno stavební povolení, které bylo následně předloženo dle požadavků poskytovateli dotace.

V červnu 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci projektu, nicméně zadavatel rozhodl v srpnu 2017 o jejím zrušení z důvodu výhrad poskytovatele dotace. Následně byly vyhlášeny veřejné zakázky zohledňující stanovisko poskytovatele dotace, přičemž byl vybrán zhotovitel stavby (CL-EVANS s.r.o.) a další dodavatelé (viz sekce veřejné zakázky). Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 21. 12. 2017 se společností CL-EVANS, s.r.o. v celkové výši 52 513 548,60 Kč vč. DPH.

Realizace MŠ s kapacitou 72 žáků byla zahájena předáním staveniště vybranému zhotoviteli společnosti CL-EVANS, s.r.o. dne 22. 12. 2017.

Vybraný zhotovitel odvádí kvalitní práci a má velmi dobře zorganizovánu výrobní přípravu celé stavby, která probíhá pod odborným dozorem TDI p. Petra Špačka. Na stavbě je dále průběžně vykonáván autorský dozor projektanta nad dodržením celkové architektonické a technické koncepce projektu, který provádí ing. Hrdoušek.

Dne 4. 4. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 1, kterým došlo pouze k úpravě přílohy č. 4 - výkazu výměr (díky chybným zadáním matematických vzorců pro stanovení výše DPH musel být nahrazen novým). Výše celkové ceny díla se nezměnila.

Dne 15. 10. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 2 zohledňující dodatečné změny vyvolané realizací stavby nezbytné pro další technologický postup prací. Cena dle tohoto dodatku se se zohledněním odpočtů za neprovedené práce a dodávky dle změnových listů č. 1 až 13 zvyšuje o 62 497,47 Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 52 589 170 Kč vč. DPH.

Dne 12. 12. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 3 zohledňující další dodatečné změny nezbytné pro dokončení prací, a to dle změnových listů č. 13 až 17. Cena se tímto dodatkem zvyšuje o 408 087,57 Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 53 082 956,50 Kč vč. DPH.

Dne 18. 12. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 4 zohledňující konečné změny nezbytné pro dokončení prací, a to dle změnových listů č. 18 až 31. Cena se tímto dodatkem zvyšuje o 409 569,42 Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 53 578 535,50 Kč vč. DPH.

Stavba byla dokončena a předána v prosinci 2018, následně byly realizovány sadové úpravy zahrady, dodávka a montáž nábytku a vybavení MŠ.

Dne 3. 9. 2018 byl vyhlášen konkurz na ředitele/ředitelku školy. 
Od 1. 2. 2019 vybraná ředitelka MŠ nastoupila do své funkce.
Dne 16. 4. 2019 v době od 9 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin se ve školce konal den otevřených dveří.
 
Doplňující informace:

V roce 2007 byla uzavřena mateřská školka, která desítky let působila ve staré vile v Husově ulici na Vráži. I po uzavření školky pokračoval spor mezi městem a majitelkou objektu, který se podařilo kompromisně urovnat až v roce 2014. Ve stejné době změnou územního plánu vznikl jen o několik desítek metrů dále nově vymezený prostor pro mateřskou školku a město zde získalo 4000 m2 tohoto pozemku do svého vlastnictví. V prosinci 2014 jsme podali žádost o statní dotaci na výstavbu mateřské školy o kapacitě 3 tříd na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - žádost nebyla úspěšná.

Na podzim 2014 město oslovilo pět architektonických ateliérů s výzvou k podání návrhů možné podoby nové školky. Čtyři ateliéry o tuto zakázku vyjádřily zájem. Své návrhy osobně prezentovali vedení města a přizvaným odborníkům. Na základě této schůzky následně všechny ateliéry využily možnosti své návrhy dále upravit dle svého uvážení, a v lednu 2015 byly městu předloženy jejich druhé varianty.

Architektonické návrhy mateřské školy

Následně rada města rozhodla o předběžném výběru návrhu ateliéru OV Architekti, nicméně požádala jej o další osobní projednání, ze kterého vyšla řada dalších připomínek, které byly následně zapracovány. Upravená studie byla předložena v červnu 2015. Tento upravený návrh byl předběžně projednán s klíčovými dotčenými orgány (např. hygienou). V lednu 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení a dále projektové dokumentace pro provedení stavby. Pro oba stupně projektové dokumentace byla v lednu 2016 vybrána projekční kancelář ra 15 (rala s.r.o. a atelier 15 s.r.o.).

Upravená studie MŠ Husova - OV Architekti

V dubnu 2016 byla zpracována PD v rozsahu pro územní a stavební řízení. V září 2016 byla zpracována PD v rozsahu pro provedení stavby.

Projektová dokumentace 2016

 
Logo

 Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 5. 2017, v současné chvíli je status žádosti
      "žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení"
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005341
 
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice jakožto komplexního odborného dokumentu umožňujícího víceoborový přístup k řešení krajiny (zejména v nezastavěném území), validního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Procesem zpracování studie má dojít k nalezení vize krajiny formulované odborníky ve spolupráci s veřejností. To vše v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině a dalšími klíčovými dokumenty. Dílčími cíli jsou: stanovení cílové charakteristiky krajiny, stanovení cílové osnovy krajiny (hydrografická síť, cestní síť, zelená infrastruktura), stanovení potřebných změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a zajišťující biologickou rozmanitost. Více informací zde.
 
Územní studie krajiny

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 210 800 Kč
Požadovaný příspěvek :      3 789 720 Kč
Spoluúčast města: 421 080 Kč*

*V případě úspěchu žádosti (po vydání rozhodnutí) bude dále využito možnosti kofinancování z Národního programu Životní prostředí, na základě výzvy č. 14/2016, což znamená možnost úhrady podílu spoluúčasti města z národních prostředků. Spoluúčast města by tak mohla být nulová.

Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu je 30. 12. 2019. Zpracovatelem územní studie je dle proběhlé veřejné zakázky Česká zemědělská univerzita v Praze. 
 
Logo

Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 7. 6. 2017. Právní akt k poskytnutí dotace byl vydán dne 20.10.2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005455
 
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie veřejných prostranství města Černošice ve dvou úrovních - na základě vyhodnocení stavu veřejných prostranství stanovit základní principy rozvoje veřejných prostranství jak ve vztahu k městu jako celku, tak s průmětem do detailu konkrétním návrhem u 7 vybraných míst (jednotlivých veřejných prostranství). Účelem územní studie je získání podrobnějšího kvalifikovaného a koncepčního podkladu pro rozhodování v území sloužícího k udržitelnému rozvoji obce. Územní studie bude zpracována v souladu s územním plánem města. Bližší informace naleznete zde.
 
Územní studie Černošice
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek :    405 000 Kč
Spoluúčast města: 45 000 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu 30. 8. 2019. 
 
Logo

Přestavba a přístavba vily Tišnovských pro potřeby městského úřadu, městské policie, městské knihovny a pošty

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Projekt bude plně hrazen z vlastních zdrojů města, resp. realizace je plánována bez dotačních zdrojů.
 
Stručný popis projektu:

V rámci projektu dojde k přestavbě a přístavbě vily Tišnovských v Černošicích pro potřeby městského úřadu. Po dlouhé době tak dojde k přestěhování z původní nevyhovující budovy do nových prostor, přičemž by mělo dojít mimo jiné ke sdružení některých pracovišť a dalších klíčových institucí ve městě. 

Vila Tišnovských

Stavba radnice stavba radnice_podkroví

Náklady celkem:
Předpokládané náklady celkem:

100.000.000,- Kč

   
 
Realizátor, termíny realizace projektu:
 • Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, otevírání a hodnocení nabídek proběhlo v srpnu 2016,
      o výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada města dne 15.8.2016.
 • Vybraný dodavatel stavby: firma METALL QUATRO spol. s r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena 14. 9. 2016,
      dod.č.1 k SoD byl uzavřen dne 21. 12. 2016, dod. č.2 k SoD byl uzavřen dne 9. 8. 2017, dod.č.3 k SoD byl
      uzavřen dne 8. 11. 2017, dod.č.4 k SoD byl uzavřen dne 28.2.2018 a dod.č.5 k SoD byl uzavřen dne 6.6.2018
 • Výkon TDI a BOZP: společnost Atelier 15, s.r.o. za cenu 56.628,- Kč včetně DPH měsíčně.

Původní předpokládaný termín dokončení realizace projektu byl 30. 11. 2017 při plánované délce realizace: 15 měsíců. V důsledku nutnosti provedení projektových změn a stavebních prací nezbytných pro další technologický postup byl konečný termín dokončení stavby dle uzavřených dodatků posunut na 30. 11. 2018. Následně bylo nutné vyhlásit novou veřejnou zakázku, současný termín dokončení projektu vč. vybavení interiérů je 31. 12. 2019.

 Nová radnice_bouráníRadnice_přístavba 
Odkazy na doplňující informace:

Záměr přestavby - studie, projektová dokumentace

 Vybavení přístavby ZŠ - zvýšení kapacity a dílny

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Název projektu: Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v
      technických a řemeslných oborech
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 10. 2018.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131, projektový záměr ITI PMO byl 
      hodnocen kladně, právě probíhá hodnocení žádosti o dotaci. 
 
Stručný popis projektu
V rámci projektu má být vybavena nově dostavěná přístavba ZŠ Černošice mobiliářem, tzn. má dojít k vybavení 4 kmenových učeben (rozšíření kapacity školy) a nových dílen (podpora technických a řemeslných oborů). Z vlastních zdrojů města budou vybaveny ostatní prostory (především sborovna/aula a společné prostory). 
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, průběžná výzva č. 66, prostřednictvím výzvy nositele ITI PMO č. 19
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 5 886 300 Kč
Požadovaný příspěvek :          4 433 670 Kč
Spoluúčast města:   1 452 630 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Akce má být dokončena do 31. 12. 2019. V současné době probíhají veřejné zakázky na dodavatele vybavení interiérů a pomůcek.

 Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích
 • Žádost o podporu byla podána 31.1.2018, číslo žádosti: KUL/POK/034905/2018, tato žádost byla
      úspěšná, nicméně město požádalo o ukončení projektu z důvodu zřejmé nemožnosti splnit 
      projekt v termínu.
 • Žádost o podporu byla znovu podána 26. 1. 2019, číslo žádosti: KUL/POK/038029/2019, žádost byla  schválena.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k výměně stávajícího mobiliáře v knihovně v rámci jejího stěhování do nových prostor při dokončení rekonstrukce radnice. Cílem je pořízení regálů, aby vyhovovaly prostorovému rozložení, aby prostor byl moderní, komfortní pro klienty, vyhovující kapacitě knižního fondu, čítajícího přes 22 000 svazků, přičemž je každý rok doplňován o cca 400 - 500 nových svazků. Smyslem je vybavit prostor tak, aby umožňoval též pořádání besed a jiných akcí.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Fond kultury a obnovy památek, Tematické zadání "Obecní knihovny", Program 2019

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

616 000 Kč

Požadovaný příspěvek :

      70 000 Kč

Spoluúčast města:

 546 000 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Fyzická realizace do 31. 12. 2019 dle projektové dokumentace.

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková