Černošice
Černošice

Projekty v realizaciInformace k jednotlivým projektům

 

 Otevřené město Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Otevřené město Černošice

 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2018. 

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044

 • Projekt úspěšně prošel hodnotícím procesem, byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.

Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k optimalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím zlepšení procesního řízení organizace, posílení strategického řízení města zhotovením nových strategických dokumentů a rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců (vzdělávání). 
 
Dílčí cíle:
1. Analýza a optimalizace 6 procesů 
2. Zpracování 5 strategických a analytických dokumentů pro plánování udržitelného rozvoje města 
3. Zavedení a ověření 1 nástroje pro zlepšení komunikace s veřejnosti - Participativní rozpočet
4. Zajištění vzdělávaní pro 80 zaměstnanců 
 
Více informací naleznete zde
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058 a 03_17_080
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 792 396,80 Kč
Požadovaný příspěvek : 6 452 776,95 Kč
Spoluúčast města:   339 619,85 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace probíhá v rozmezí 1.4.2019 - 31.3.2021 (24 měsíců). V současné chvíli probíhá příprava veřejných zakázek na aktivitu procesního auditu a vzdělávání.
 
Logo
 

Infrastruktura ZŠ Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán v rámci individuálního projektu ve výzvě č. 47 IROP dne 13. 2. 2017
 • Žádost o podporu v rámci projektu Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO),
      výzva č. 4 podána dne 18. 8. 2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004119 - administrace projektu ukončena na základě
      Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu ITI
 • Registrační číslo projektu ITI PMO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016 - Právní akt vydán 27. 6. 2018.
   
Stručný popis projektu
Primárním cílem projektu je zlepšení infrastruktury školy ve vazbě na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd a dále vybudování plné konektivity školy a také bezbariérovosti budovy školy a odborných učeben. V rámci projektu má dojít k modernizaci třídy Fyziky-chemie a třídy Přírodopisu vč. příslušných kabinetů, řešení konektivity a zajištění bezbariérovosti pomocí schodolezů (v návaznosti na projekt Přístavby ZŠ, kde je budován výtah) a odpovídajícího uspořádání tříd. Součástí projektu jsou i drobné úpravy zeleně v těsné blízkosti školy. 
 
Přírodopis


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 66 na základě výzvy č. 4 ITI PMO "Rozšíření kapacit a vybavení základních škol"
 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 914 430 Kč
Požadovaný příspěvek:      8 922 987 Kč
Spoluúčast města: 991 443 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace je plánována v období hlavních školních prázdnin v r. 2019 (dokončovací práce po prázdninách). Původním záměrem bylo realizovat akci v roce 2018, nicméně vzhledem k délce hodnotícího procesu a vydání právního aktu na konci června nebylo možné akci zahájit. V současné době (k 1. 7. 2019) je vybrán zhotovitel stavby, dodavatel vybavení interiérů, PC a pomůcek a byly zahájeny stavební práce. Škola je již vybavena novým pásovým schodolezem.
 
Logo
 
 

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2017
 • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
 • Registrace akce byla vydána dne 30. 11. 2017.
 
Stručný popis projektu
Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky, která se nachází na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Situace bývalé skládky je vnímána vedením města jako zásadní problém staré ekologické zátěže s negativním dopadem na krajinný ráz, zahrnujícím soubor rizik a znemožňujícím adekvátní udržitelný rozvoj území a v případě objektu skládky naplnění funkcí lesa a zájmu CHKO, jak jsou pro danou lokalitu legálně vymezeny. Cílem projektu je uvedení skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí, přičemž budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Budou realizována technická opatření, která objekt zabezpečí a zabrání vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím i vymývání uloženého materiálu a bude provedena biologická rekultivace, která povede k "narovnání" funkcí prostoru, kdy č. parc. 4090/10 je určeno k plnění funkcí lesa, což v současné době neplní, tj. navrátí objekt funkcím lesa.
 
Bývalá skládka  Zdroj: projektová dokumentace
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Evropská Unie - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí, výzva č. 76, prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.3
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 41 286 155,90 Kč
Požadovaný příspěvek : 35 093 232,51 Kč
Spoluúčast města:  6 192 923,39 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Práce na projektu byla zahájena v roce 2015, kdy byly řešeny podklady (projektová dokumentace) pro zpracování Analýzy rizik kontaminovaného území. V roce 2016 proběhla veřejná zakázka, na jejímž základě byla zpracována společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. a v srpnu zhotovena Analýza rizik kontaminovaného území. Následně byla zpracována projektová dokumentace a zajišťovaly se potřebné dokumenty pro vydání společného stavebního povolení a územního rozhodnutí. Dne 30. 6. 2017 byla podána žádost o dotaci, k níž byl 30. 11. 2017 vydán registrační list.
 
Termín ukončení fyzické realizace projektu byl předpokládán 1. 7. 2019, nicméně z důvodu řešení veřejné zakázky na zhotovitele stavby vč. aktualizace projektové dokumentace bylo nutné tento termín prodloužit. V červnu 2019 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, sdružením AVE-CSG-PS (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9463131), dokončení stavby je plánováno do 31. 12. 2020. Dne 2. 7. 2019 bylo staveniště předáno zhotoviteli.
 
V současné době (srpen/září 2019) probíhají přípravné a terénní práce. Dne 27. 9. 2019 bylo dokončeno kácení dřevin. 
 
podpora


 

Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice ("e-multikára" pro OTS)

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice
 • Žádost o podporu podána řídícímu orgánu dne 29. 3. 2017. Dne 1. 6. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí č. 03071721
      o poskytnutí finančních prostředků.
 • Registrační číslo projektu: 03071721
 
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k pořízení jednoho vozidla komunální techniky - multikáry - s elektropohonem sloužícímu Odboru technických služeb jako náhrada za jedno ze stávajících vozidel roku výroby 1994, které již končí svou životnost. Předpokládá se ekologická šetrnost vozidla, snížení hlukové zátěže a snížení provozních nákladů.
 
Sklápěč CITY, zdroj: www.tpci.cz
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 13/2016.
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 143 450 Kč
Požadovaný příspěvek :          500 000 Kč
Spoluúčast města:   643 450 Kč

Termíny realizace projektu:
Plánovaný termín realizace: květen 2018. Dodání vozu doposud neproběhlo, dodavatel čeká na homologaci vozu, vzhledem ke smluvním podmínkám se načítá za každý den prodlení smluvní pokuta. Termín realizace dle registrace dotace: prosinec 2018. Vzhledem k tomu, že dodavatel vozu nezajistí dodání homologovaného vozidla do konce roku 2018, řeší se následující postup.
 
"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."
 
Logo


 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 30. 1. 2017. Právní akt byl vydán 23. 8. 2017.
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (SPRSS) a Adresář sociálních a návazných služeb na území ORP Černošice, přičemž má dojít k zavedení principů SPRSS do území, nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi subjekty, zvýšení informovanosti cílových skupin o sociálních službách a procesu plánování, podnícení dalších aktivit v rámci SPRSS, sdílení dobré praxe. Očekávaným dopadem  SPRSS je zvýšení kvality a udržitelnosti systému soc. služeb, realizace opatření směřujících k rovnoměrnému rozvrstvení sociálních služeb, podpoře soc. začleňování, zpřehlednění orientace a zlepšení přístupu cílových skupin k sociálním službám a zlepšení možností řešení životních situací, zlepšení efektivity finančních toků, a zapojení aktérů v území.

Za účelem realizace projektu jsou založeny 4 pracovní skupiny z řad všech aktérů / cílových skupin, přičemž dojde alespoň ke 4 schůzkám těchto jednotlivých pracovních skupin (zatím se uskutečnily 3 - viz plán aktivit projektu):

Plán aktivit projektu (termíny setkání pracovních skupin)

Pracovní schůzka

Schéma
 

Pracovní schůzka 29.11.2018 Pracovní schůzka 28.03.2019
Foto: Schůzka pracovních skupin 29.11.2018 / 28.03.2019

Projekt bude mít ve finální fázi realizace vlastní záložku na webu města s podrobnými informacemi.

Výzva pro občany(pdf)


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím MPSV ČR, výzva č. 63
 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 041 448,75 Kč
Požadovaný příspěvek:         989 376,31 Kč
Spoluúčast města:   52 072,44 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace projektu začíná 1. 11. 2017 a končí nejpozději 31. 10. 2019.
 
Aktuality
Byla vytvořena Analýza poskytovatelů sociálních služeb a jejich financování (finančních toků), kterou naleznete níže. Nyní probíhá připomínkování. Neváhejte se nám ozvat, pokud k dokumentu máte co říci! Tato analýza je nosným základem pro finální Střednědobý plán sociálních služeb.
 
Byl zprovozněn FB profil Komunitní plánování sociálních a návazných služeb ORP Černošice: https://www.facebook.com/KPSSCernosice/
 
Logo
 

 Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 5. 2017, v současné chvíli je status žádosti
      "žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení"
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005341
 
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice jakožto komplexního odborného dokumentu umožňujícího víceoborový přístup k řešení krajiny (zejména v nezastavěném území), validního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Procesem zpracování studie má dojít k nalezení vize krajiny formulované odborníky ve spolupráci s veřejností. To vše v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině a dalšími klíčovými dokumenty. Dílčími cíli jsou: stanovení cílové charakteristiky krajiny, stanovení cílové osnovy krajiny (hydrografická síť, cestní síť, zelená infrastruktura), stanovení potřebných změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a zajišťující biologickou rozmanitost. Více informací zde.
 
Územní studie krajiny

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 210 800 Kč
Požadovaný příspěvek :      3 789 720 Kč
Spoluúčast města: 421 080 Kč*

*V případě úspěchu žádosti (po vydání rozhodnutí) bude dále využito možnosti kofinancování z Národního programu Životní prostředí, na základě výzvy č. 14/2016, což znamená možnost úhrady podílu spoluúčasti města z národních prostředků. Spoluúčast města by tak mohla být nulová.

Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu je 30. 12. 2019. Zpracovatelem územní studie je dle proběhlé veřejné zakázky Česká zemědělská univerzita v Praze. 
 
Logo

Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 7. 6. 2017. Právní akt k poskytnutí dotace byl vydán dne 20.10.2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005455
 
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie veřejných prostranství města Černošice ve dvou úrovních - na základě vyhodnocení stavu veřejných prostranství stanovit základní principy rozvoje veřejných prostranství jak ve vztahu k městu jako celku, tak s průmětem do detailu konkrétním návrhem u 7 vybraných míst (jednotlivých veřejných prostranství). Účelem územní studie je získání podrobnějšího kvalifikovaného a koncepčního podkladu pro rozhodování v území sloužícího k udržitelnému rozvoji obce. Územní studie bude zpracována v souladu s územním plánem města. Bližší informace naleznete zde.
 
Územní studie Černošice
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek :    405 000 Kč
Spoluúčast města: 45 000 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu 30. 8. 2019. 
 
Logo

Přestavba a přístavba vily Tišnovských pro potřeby městského úřadu, městské policie, městské knihovny a pošty

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Projekt bude plně hrazen z vlastních zdrojů města, resp. realizace je plánována bez dotačních zdrojů.
 
Stručný popis projektu:

V rámci projektu dojde k přestavbě a přístavbě vily Tišnovských v Černošicích pro potřeby městského úřadu. Po dlouhé době tak dojde k přestěhování z původní nevyhovující budovy do nových prostor, přičemž by mělo dojít mimo jiné ke sdružení některých pracovišť a dalších klíčových institucí ve městě. 

Vila Tišnovských

Stavba radnice stavba radnice_podkroví

Náklady celkem:
Předpokládané náklady celkem:

100.000.000,- Kč

   
 
Realizátor, termíny realizace projektu:
 • Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, otevírání a hodnocení nabídek proběhlo v srpnu 2016,
      o výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada města dne 15.8.2016.
 • Vybraný dodavatel stavby: firma METALL QUATRO spol. s r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena 14. 9. 2016,
      dod.č.1 k SoD byl uzavřen dne 21. 12. 2016, dod. č.2 k SoD byl uzavřen dne 9. 8. 2017, dod.č.3 k SoD byl
      uzavřen dne 8. 11. 2017, dod.č.4 k SoD byl uzavřen dne 28.2.2018 a dod.č.5 k SoD byl uzavřen dne 6.6.2018
 • Výkon TDI a BOZP: společnost Atelier 15, s.r.o. za cenu 56.628,- Kč včetně DPH měsíčně.

Původní předpokládaný termín dokončení realizace projektu byl 30. 11. 2017 při plánované délce realizace: 15 měsíců. V důsledku nutnosti provedení projektových změn a stavebních prací nezbytných pro další technologický postup byl konečný termín dokončení stavby dle uzavřených dodatků posunut na 30. 11. 2018. Následně bylo nutné vyhlásit novou veřejnou zakázku, současný termín dokončení projektu vč. vybavení interiérů je 31. 12. 2019.

 Nová radnice_bouráníRadnice_přístavba 
Odkazy na doplňující informace:

Záměr přestavby - studie, projektová dokumentace

 

 Vybavení přístavby ZŠ - zvýšení kapacity a dílny

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Název projektu: Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v
      technických a řemeslných oborech
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 10. 2018.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131, projektový záměr ITI PMO byl 
      hodnocen kladně, právě probíhá hodnocení žádosti o dotaci. 
 
Stručný popis projektu
V rámci projektu má být vybavena nově dostavěná přístavba ZŠ Černošice mobiliářem, tzn. má dojít k vybavení 4 kmenových učeben (rozšíření kapacity školy) a nových dílen (podpora technických a řemeslných oborů). Z vlastních zdrojů města budou vybaveny ostatní prostory (především sborovna/aula a společné prostory). 
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, průběžná výzva č. 66, prostřednictvím výzvy nositele ITI PMO č. 19
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 5 886 300 Kč
Požadovaný příspěvek :  4 433 670 Kč
Spoluúčast města:   1 452 630 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Akce má být dokončena do 31. 12. 2019. V současné době probíhají veřejné zakázky na dodavatele vybavení interiérů a pomůcek.
 

 Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích
 • Žádost o podporu byla podána 31.1.2018, číslo žádosti: KUL/POK/034905/2018, tato žádost byla
      úspěšná, nicméně město požádalo o ukončení projektu z důvodu zřejmé nemožnosti splnit 
      projekt v termínu.
 • Žádost o podporu byla znovu podána 26. 1. 2019, číslo žádosti: KUL/POK/038029/2019, žádost byla  schválena.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k výměně stávajícího mobiliáře v knihovně v rámci jejího stěhování do nových prostor při dokončení rekonstrukce radnice. Cílem je pořízení regálů, aby vyhovovaly prostorovému rozložení, aby prostor byl moderní, komfortní pro klienty, vyhovující kapacitě knižního fondu, čítajícího přes 22 000 svazků, přičemž je každý rok doplňován o cca 400 - 500 nových svazků. Smyslem je vybavit prostor tak, aby umožňoval též pořádání besed a jiných akcí.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Fond kultury a obnovy památek, Tematické zadání "Obecní knihovny", Program 2019

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

616 000 Kč

Požadovaný příspěvek :

      70 000 Kč

Spoluúčast města:

 546 000 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Fyzická realizace do 31. 12. 2019 dle projektové dokumentace.

 Pořízení automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS Černošice

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pořízení automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS Černošice
 • Žádost o podporu byla podána 28.1.2019, schválena . číslo žádosti: HUF/SOC/038031/2019 
 
Stručný popis projektu

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

700 000 Kč

Požadovaný příspěvek :

      600 000 Kč

Spoluúčast města:

 100 000 Kč

Přiznaná dotace :

      480 000 Kč

 
Termíny realizace projektu:

do 31. 12. 2019

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková