Černošice
Černošice

Rekonstrukce komunikací


Plán na rok 2021

 

Plán na další roky

Voskovcova - situace, koordinační situace

Jahodová - situace, kompletní dokumentace

 

Shrnutí za rok 2020

 Rekonstrukce ulice Karlická, Pražská 1 a Srbská (vč. kontejner. stání v Karlické)

V srpnu 2020 byla vyhlášena VZ na rekonstrukci ulic Karlická, Pražská 1 a Srbská s termínem zahájení říjen 2020 a termín dokončení do 17. 12. 2020. Vybraný zhotovitel, firma ZNAKON, a.s. do původního termínu dle uzavřené smlouv o dílo dokončil práce v ulici Srbská a Pražská a polopodzemní kontejnery v Karlické. V této ulici však provedl práce vyplývající z uzavřené smlouvy pouze z části, resp v jednom uceleném úseku mezi ulicemi Vrážská a Fügnerova, v úseku od Fügnerovy k ulici V Zahrádkách zhotovitel dosud rekonstrukci nezahájil s ohledem na zhoršující se klimatické podmínky, které neumožňovaly dodržet technologické postupy a také v souvislosti s nouzovým stavem, ke kterému došlo vlivem současné epidemidemiologické situace. Termín dokončení této části byl proto radou města odsouhlasen a schválen smluvním dodatkem do 31. 3. 2021.

Předmět veřejné zakázky zahrnoval: rekonstrukci ulice Karlická a Pražská 1 dle PD společnosti PPU, s.r.o., rekonstrukci ulice Srbská dle PD zpracované společností EKIS, s.r.o. a dodávku stavby „Polopodzemní kontejnery Černošice, lokalita 1, Karlická“ dle PD zpracované ing. Romanou Hubkovou

Stavební úpravy ulice Karlická v délce cca 195 m spočívají ve vymezení dopravního prostoru, který bude tvořit vozovka o šíři 5,5 m v provedení z asfaltového betonu. Konstrukce zvýšených ploch v křižovatkách, parkovací stání a chodníky budou z betonové dlažby. Vjezdy na jednotlivé parcely budou provedeny z kamenné dlažby 8/10 cm.

Karlická ulice - úsek Fügnerova - V Zahrádkách - situace  - byla dokončena na jaře 2021

Stavební úpravy ulice Pražská 1 v délce cca 133 m spočívaly ve vymezení dopravního prostoru, který bude tvořit vozovka o šíři 3,25 m z asfaltového betonu. Parkovací stání a chodníky jsou z betonové dlažby. Vjezdy na jednotlivé parcely jsou provedeny z kamenné dlažby 8/10 cm.

Stavba polopodzemních kontejnerů v ulici Karlická předpokládala zrušení stávajícího nadzemního kontejnerového stání  a vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad. Akce byla projekčně i stavebně koordinována se současně prováděnými úpravami ulice Karlická.

Rekonstrukce komunikace Srbská byla navržena ve stávajícím uličním prostoru, jehož rozměry se rekonstrukcí výrazně nemění. Délka rekonstruované komunikace je cca 212 m, šířka komunikace je 4,85 – 6,40 m. Na vozovce došlo k frézování stávajícího dožilého krytu vozovky, byla provedena nová obrusná vrstva a podkladní vrstva z asfaltového betonu.

 

Ulice určené k rekonstrukci v násl. letech (není stanoven termín)

Chodníky:

  • chodník či parkování v Topolské ulici
  • chodník Říční (od Dr. Janského k žel. přejezdu)
  • chodník Mateřídoušková
  • chodníky podél silnice II/115
  • chodníky kolem vlakové zastávky Černošice-Mokropsy

 

"Developerské" (povinnost realizace před výstavbou domů) - mimo rozpočet města

  • Javorová
  • nám. 5. května, Příbramská, Strakonická
  • Werichova, K Dubu

 

Shrnutí za rok 2020

 

Shrnutí za rok 2019

  • v červnu dokončena Kollárova (uhrazeno dle plánovací smlouvy ze soukromých zdrojů) 

 

Shrnutí za rok 2018

  • odvodnění komunikace Pod Višňovkou

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2017

Z prostředků města proběhla v roce 2017 rekonstrukce dalších 3 ulic a 1 chodníku z původního balíku tzv. velkého třesku. 

Jednalo se o ulice Čajkovského, Domažlická, Mládežnická (pouze oprava povrchu místo původně plánované rekonstrukce ul. Tolstého) a chodník podél ul. Dobřichovická. U chodníku bylo realizováno také nové veřejné osvětlení.

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2016

Z prostředků města proběhla v roce 2016 rekonstrukce dalších 8 ulic a 3 chodníků z původního balíku tzv. velkého třesku. 

(detaily veřejné zakázky zde)

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2015

V roce 2015 byla nejdříve dokončena rekonstrukce ulice Dr. Janského, započatá již v roce 2014. Následně proběhla rekonstrukce ulic Na Drahách a Ukrajinská, pro které město získalo dotaci z titulu povodňových škod. V létě a na podzim pak další rekonstrukce, viz níže uvedený seznam.

 Rekonstrukce ulic Ukrajinská a Na Drahách

Z prostředků města proběhla v roce 2015 rekonstrukce dalších 9 ulic z původního balíku tzv. velkého třesku. 

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2014

Od července 2014 probíhala rekonstrukce nejdelší místní komunikace - ulice Dr. Janského, a to v celé délce od Hotelu Kazín až po mokropeskou pláž. V rámci projektu bylo upraveno také parkoviště u pláže. Dokončeno bylo počátkem r. 2015.

 Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr. Jánského

 

 Shrnutí situace a výsledků roku 2013

Ve výběrovém řízení na 1. etapu rekonstrukcí komunikací v roce 2013 v elektronické aukci zvítězila společnost Ekostavby Louny. V samostatném výběrovém řízení na stavbu dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Pardubická a dešťové kanalizace přes pozemky pod základní školou zvítězila společnost Stavitelství Řehoř.

Dále bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci místních komunikací (Berounská, Jedlová, Chrudimská, Slunečná, Střední a Libušina), ve kterém zvítězila spol. Robstav stavby k.s, která nabídla provedení díla za celkovou cenu 3 815 880,- Kč.

Celková výše všech zakázek je cca 29 mil. Kč.

Financování staveb bylo zajištěno z úvěru, jehož přijetí schválilo zastupitelstvo 11. 10. 2012, a to až do výše 35 mil. Kč se splatností 10 let.

 

 Projektová dokumentace jednotlivých komunikací (realizace v roce 2013)

 

Ulice, které nebyly vybrány k rekonstrukci plně hrazené z prostředků města (v rámci projektu "velký třesk") a na jejichž výstavbě se podíleli občané v rámci programu rekonstrukcí ulic se spolufinancováním ze strany občanů

 

 

 Shrnutí situace a výsledků roku 2012

 

Seznam komunikací k rekonstrukci v roce 2012

Výběrové řízení na stavební firmu na všechny zařazené ulice pro rok 2012 s výjimkou Komenského (realizováno samostatně) a Pardubické (odloženo na podzim, podmíněně) vyhrála společnost PSVS a.s.. V elektronické aukci 26. dubna bylo dosaženo úspory -14% proti projektovému rozpočtu, což ale znamená cenu vyšší než byl původní předpoklad. Z tohoto důvodu z 19 původně vybraných ulic byly dvě vyřazeny - ul. Pod Višňovkou a ul. K Lesíku - město využilo svého práva zúžit rozsah projektu až o 20% jeho celkové hodnoty.

Rozhodnutím rady města dále došlo ke změně, kdy místo zamýšlené rekonstrukce Pardubické ulice (odložena kvůli získání vodoprávního povolení k vybudování dešťové kanalizace) byly k realizaci vybrány ulice V Mýtě a Berounské. Jejich realizace se ale vinou problémů se stavební firmou a vlivem klimatických podmínek nakonec dokončí až v roce 2013. Poslední změnou bylo vyřazení Gogolovy ulice kvůli zjištěným závadám na dešťové kanalizaci, jejíž oprava musí rekonstrukci samotné komunikace předcházet - byla nahrazena posledním chybějícím krátkým úsekem ulice Měsíční (spojka do Slunečné) .

 

Projektová dokumentace jednotlivých komunikací (realizace v roce 2012)

 

 Souhrnné informace a analýzy k projektu Velký třesk

 

Podklady, popis záměru, studie

 

   Aktualizované materiály:

 


   Pasport komunikací zařazených do záměru rekonstrukce:


 

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek