Černošice
Černošice

Projekty v realizaci - OLDInformace k jednotlivým projektům

 

Chodníky podél II/115

 
Stručný popis projektu:

Předmětem připravovaných projektů je vybudování chodníků podél ulice Vrážská, která je současně silnicí II/115. Důvodem je především velké dopravní zatížení předmětné ulice a s tím související zvýšení bezpečnosti provozu.

Výstavba se týká chodníků

 •  v úseku ulic Karlická a Pražská,
 •  v úseku ulic V Rybníčkách a Stulíková, a
 •  východně od ul. Pražská v úseku ulic V Rybníčkách a Karlická.

Výstavby chodníků bude probíhat v koordinaci s projektem rekonstrukce silnice II/115.

Náklady celkem:
Náklady celkem: zatím nejsou známy 


Termíny realizace projektu:

Předpokládané zahájení fyzické realizace: rok 2018.

Odkaz na vizualizaci projektů:

 1. úsek ul. Karlická, Pražská, V Rybníčkách a Stulíková = chodníky po pravé straně silnice
 2. úsek ul. V Rybníčkách a Karlická = chodník po levé straně silnice
   

 Otevřené město Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Otevřené město Černošice

 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2018. 

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044

 • Projekt úspěšně prošel hodnotícím procesem, byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.

Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k optimalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím zlepšení procesního řízení organizace, posílení strategického řízení města zhotovením nových strategických dokumentů a rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců (vzdělávání). 
 
Dílčí cíle:
1. Analýza a optimalizace 6 procesů 
2. Zpracování 5 strategických a analytických dokumentů pro plánování udržitelného rozvoje města 
3. Zavedení a ověření 1 nástroje pro zlepšení komunikace s veřejnosti - Participativní rozpočet
4. Zajištění vzdělávaní pro 80 zaměstnanců 
 
Více informací naleznete zde
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058 a 03_17_080
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 792 396,80 Kč
Požadovaný příspěvek : 6 452 776,95 Kč
Spoluúčast města:   339 619,85 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace probíhá v rozmezí 1.4.2019 - 31.3.2021 (24 měsíců). V současné chvíli probíhá příprava veřejných zakázek na aktivitu procesního auditu a vzdělávání.
 
Logo
 
 

Infrastruktura ZŠ Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán v rámci individuálního projektu ve výzvě č. 47 IROP dne 13. 2. 2017
 • Žádost o podporu v rámci projektu Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO), výzva č. 4 podána dne 18. 8. 2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004119 - administrace projektu ukončena na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu ITI
 • Registrační číslo projektu ITI PMO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016 - Právní akt vydán 27. 6. 2018.
   
Stručný popis projektu
Primárním cílem projektu bylo zlepšení infrastruktury školy ve vazbě na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd a dále vybudování plné konektivity školy a také bezbariérovosti budovy školy a odborných učeben. V rámci projektu došlo k modernizaci třídy Fyziky-chemie a třídy Přírodopisu vč. příslušných kabinetů, řešení konektivity a zajištění bezbariérovosti pomocí schodolezů (v návaznosti na projekt Přístavby ZŠ, kde je budován výtah) a odpovídajícího uspořádání tříd. Součástí projektu byly i drobné úpravy zeleně v těsné blízkosti školy. 
 
Přírodopis


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 66 na základě výzvy č. 4 ITI PMO "Rozšíření kapacit a vybavení základních škol"
Publicita projektu

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 914 430 Kč
Požadovaný příspěvek: 8 922 987 Kč
Spoluúčast města: 991 443 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace byla plánována v období hlavních školních prázdnin v r. 2019 (dokončovací práce do konce roku). Původním záměrem bylo realizovat akci v roce 2018, nicméně vzhledem k délce hodnotícího procesu a vydání právního aktu na konci června nebylo možné akci zahájit. Na základě výběrového řízení byli vybráni zhotovitel stavby (DOMISTAV, a.s.) a dodavatelé nábytku a vybavení interiérů (COMPO Interiéry, s.r.o) a školních pomůcek (MULTIP Moravia,s.r.o). V průběhu roku 2019 byly dle plánu a uzavřených smluv provedeny stavební práce a jednotlivé dodávky. Škola je již vybavena také novým pásovým schodolezem od společnosti SOLIFT, s.r.o a vybraná společnost STROMMY COMPANY, s.r.o. osázela svahy v okolí školy.
Dne 11. 5. 2020 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 7 551 011,96 Kč (výše aktualizovaná dle skutečných uznatelných nákladů).
 
Logo
 
 

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2017
 • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
 • Registrace akce byla vydána dne 30. 11. 2017.
 
Stručný popis projektu
Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky, která se nachází na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Situace bývalé skládky je vnímána vedením města jako zásadní problém staré ekologické zátěže s negativním dopadem na krajinný ráz, zahrnujícím soubor rizik a znemožňujícím adekvátní udržitelný rozvoj území a v případě objektu skládky naplnění funkcí lesa a zájmu CHKO, jak jsou pro danou lokalitu legálně vymezeny. Cílem projektu je uvedení skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí, přičemž budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Budou realizována technická opatření, která objekt zabezpečí a zabrání vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím i vymývání uloženého materiálu a bude provedena biologická rekultivace, která povede k "narovnání" funkcí prostoru, kdy č. parc. 4090/10 je určeno k plnění funkcí lesa, což v současné době neplní, tj. navrátí objekt funkcím lesa.
 
Bývalá skládka  Zdroj: projektová dokumentace
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Evropská Unie - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí, výzva č. 76, prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.3
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 41 286 155,90 Kč
Požadovaný příspěvek : 35 093 232,51 Kč
Spoluúčast města:  6 192 923,39 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Práce na projektu byla zahájena v roce 2015, kdy byly řešeny podklady (projektová dokumentace) pro zpracování Analýzy rizik kontaminovaného území. V roce 2016 proběhla veřejná zakázka, na jejímž základě byla zpracována společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. a v srpnu zhotovena Analýza rizik kontaminovaného území. Následně byla zpracována projektová dokumentace a zajišťovaly se potřebné dokumenty pro vydání společného stavebního povolení a územního rozhodnutí. Dne 30. 6. 2017 byla podána žádost o dotaci, k níž byl 30. 11. 2017 vydán registrační list.
 
Termín ukončení fyzické realizace projektu byl předpokládán 1. 7. 2019, nicméně z důvodu řešení veřejné zakázky na zhotovitele stavby vč. aktualizace projektové dokumentace bylo nutné tento termín prodloužit. V červnu 2019 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, sdružením AVE-CSG-PS (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9463131), dokončení stavby je plánováno do 31. 12. 2020. Dne 2. 7. 2019 bylo staveniště předáno zhotoviteli.
 
V současné době (srpen/září 2019) probíhají přípravné a terénní práce. Dne 27. 9. 2019 bylo dokončeno kácení dřevin. 
 
podpora


 
 

 Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 5. 2017, v současné chvíli je status žádosti
      "žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení"
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005341
 
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice jakožto komplexního odborného dokumentu umožňujícího víceoborový přístup k řešení krajiny (zejména v nezastavěném území), validního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Procesem zpracování studie má dojít k nalezení vize krajiny formulované odborníky ve spolupráci s veřejností. To vše v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině a dalšími klíčovými dokumenty. Dílčími cíli jsou: stanovení cílové charakteristiky krajiny, stanovení cílové osnovy krajiny (hydrografická síť, cestní síť, zelená infrastruktura), stanovení potřebných změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a zajišťující biologickou rozmanitost. Více informací zde.
 
Územní studie krajiny

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 210 800 Kč
Požadovaný příspěvek : 3 789 720 Kč
Spoluúčast města: 421 080 Kč*

*V případě úspěchu žádosti (po vydání rozhodnutí) bude dále využito možnosti kofinancování z Národního programu Životní prostředí, na základě výzvy č. 14/2016, což znamená možnost úhrady podílu spoluúčasti města z národních prostředků. Spoluúčast města by tak mohla být nulová.

Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu je 30. 12. 2019. Zpracovatelem územní studie je dle proběhlé veřejné zakázky Česká zemědělská univerzita v Praze. 
 
Logo

 

 

Vybavení přístavby ZŠ - zvýšení kapacity a dílny

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 •  Název projektu: Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech
 •  Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 10. 2018.
 •  Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131, projektový záměr ITI PMO byl 
      hodnocen kladně, právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) byl vydán dne 27. 2. 2019
 
Stručný popis projektu
V rámci projektu byla vybavena nově dostavěná přístavba ZŠ Černošice mobiliářem, tzn. došlo k vybavení 4 kmenových učeben (rozšíření kapacity školy) a nových dílen (podpora technických a řemeslných oborů). Z vlastních zdrojů města byly vybaveny ostatní prostory (především sborovna/aula a společné prostory). 
Jednalo se konkrétně o dodání nábytku do učeben, vybavení dílen pomůckami a vybavení učeben počítačovou technikou.
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, průběžná výzva č. 66, prostřednictvím výzvy nositele ITI PMO č. 19
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 5 886 300 Kč
Požadovaný příspěvek :  4 433 670 Kč
Spoluúčast města:  1 452 630 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Akce byla dokončena dle podmínek dotace do 31. 12. 2019. V průběhu roku 2019 byli na základě výběrového řízení vybráni dodavatelé vybavení interiéru vč. nábytku do učeben (ARBYD CZ, s.r.o za celkovou cenu 4 761 954,- Kč vč. DPH), vybavení počítačové učebny (BOXED, s.r.o. za celkovou cenu 278 331,- Kč vč. DPH) a vybavení pomůcek do dílen (Rokal Praha, a.s. za celkovou cenu 227 637,- Kč vč. DPH) . Jednotlivé dodávky byly dle podmínek smluv splněny.
Dne 29. 4. 2020 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 3 185 971,17 Kč (výše aktualizovaná dle skutečných uznatelných nákladů).
 
Logo

 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie