Černošice
Černošice

Polopodzemní kontejnery - stávající i nová místa pro separaci odpadu

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Žádost o dotaci nebyla vzhledem k požadavkům a podmínkám podána.

Stručný popis projektu

Záměrem je modernizace sběrných míst, aby umožňovala sběr většího množství materiálu (snížení počtu vývozů a méně odpadů v okolí kontejnerů), byla estetičtější a méně hlučná. Ve vytipovaných lokalitách s nedostatkem sběrných míst má dojít k vybudování nových "hnízd" na separovaný odpad. 

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP, 69. výzva (2017) a 104. výzva (2018)

 
Náklady celkem (předpokládané):

Náklady celkem: 400 - 800 tis. Kč na 1 sběrné místo dle velikosti (počtu kontejnerů) a náročnosti uložení (úpravy terénu a zabudování)

Realizovány byly dosud tyto lokality:

  • Topolská: 2 294 125,- Kč vč. DPH (7 ks)
  • Kladenská a U Nádraží: 1 512 252,- Kč vč. DPH (10 ks)
  • Karlická: 847 175,- Kč vč. DPH (6 ks)
  • Majakovského: 1 163 507,51 Kč vč. DPH (4 ks)
  • Poštovní: 1 011 516,69 Kč (6 ks)
Termíny realizace projektu:

Původním záměrem bylo podání žádosti o dotaci do výše zmíněných výzev. Nakonec však bylo od záměru ustoupeno (usnesení Rady města ze dne 27. 8. 2018), pro přemíru dotačních kritérií a povinných příloh, jejichž zpracování by bylo časově, personálně i finančně náročné a pro samotný záměr nepodstatné. Zároveň by bylo nutné deklarovat a dodržet zvýšení sběru separovaného odpadu o mnoho tun, což neumíme odhadnout, zaručit a nechceme se tímto kritériem vázat (statistiky z minulých let značně kolísají). Zároveň se čekalo na vypracování nového Plánu odpadového hospodářství v rámci Svazku obcí RDB, který mohl do problematiky zasáhnout, stejně jako nový zákon o odpadech a další externí vlivy.

Vhodnějším řešením se tedy jeví postupná realizace z vlastních zdrojů, bez dotačních závazků a přemrštěné administrativy.

Pro vytipovaná místa byly v roce 2020 zpracovány studie, přičemž pro 5 míst byla zpracována projektová dokumentace (lokalita Karlická, u nádraží Mokropsy, Topolská /u Technických služeb/, Kladenská, Poštovní).

Studie: lokalita Karlická, U Pošty

Rok 2023

TOPOLSKÁ

V únoru t. r. proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby pro novou lokalitu v ulici Topolská u areálu Technických služeb dle zpracované projektové dokumentace ing. Romanou Hubkovou s názvem „Polopodzemní kontejnery Topolská“   - situace . Bylo zde umístěno 7 kusů kontejnerů o objemu 5 m3 a 2 kontejnery (sklo) o objemu 3 m3. Kontejner pro sklo má protihlukovou úpravu. Povrch stání tvoří zámková dlažba doplněná obrubníky z betonu.

Práce probíhaly v dubnu až červnu 2023. Zhotovitelem je vybraná společnost  SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED za celkovou cenu  1 787 703,90 Kč bez DPH (2 163 121,72 Kč s DPH); dle dodatku č. 1, který řešil podloží pojezdové plochy u kontejnerových stání a dodávku a montáž odvodňovacího žlabu, byly práce navýšeny na celkovou cenu 1 895 971,- Kč bez DPH (2 294 124,91 Kč vč. DPH).

Rok 2022

POŠTOVNÍ

V únoru t.r. proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby pro novou lokalitu v ulici Poštovní dle zpracované projektové dokumentace s názvem „Polopodzemní kontejnery Černošice“   - situace. Zde bylo osazeno celkem 6 ks kruhových kontejnerů, z toho 3 kontejnery o objemu 5 m3, 2 kontejnery o objemu 3 m3 a 1 kontejner o objemu 1,5 m3. Realizace byla zahájena 2. 5. 2022 a ukončena v květnu 2022. Zhotovitelem stavby byla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za celkovou cenu 1 011 516,69 Kč.

 

Rok 2021

V loňském roce byla zahájena projektová příprava dalšího kontejnerového stání tohoto typu, a to v křížení ulic Majakovského a Husova - situace , kompletní projektová dokumentace - určeno pro spádovou oblast obyvatel Na Vráži.  Vlastní realizaci provedla společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o v  roce 2021; dílo bylo předáno 30. 11. 2021.

Bylo osazeno celkem 4 ks kontejnerů, z toho 2 ks o objemu 5 m3 a 2 ks o objemu 3 m3. Součástí řešení byla nutná přeložka slaboproudých kabelů CETIN a VODAFONE.

kontejnery Majakovského

 

Rok 2020:

Na základě projektové dokumentace  zpracované ing. Romanou Hubkovou byly vytipovány 3 lokality vybrané k realizaci v roce 2020.

Stání polopodzemních kontejnerů v lokalitě Kladenská a U Nádraží realizovala společnost Royal Diamond, s.r.o. Bylo zde osazeno celkem 10 ks kontejnerů (4 ks Kladenská a 6 ks U Nádraží). Z hlediska obsahu byly použity kontejnery o objemu 1,5 m3, 3,0 m3 a 5,0 m3. Celková cena díla včetně navazujících zpevněných ploch a terénních úprav činila 1.512.252,- Kč včetně DPH a akce byla dokončena a předána do užívání 30. 11. 2020.

Dalších 6 ks polopodzemních kontejnerů bylo osazeno v ulici Karlická. V tomto případě se jednalo o součást stavební akce - rekonstrukce ulice Karlická a Pražská, kterou prováděla společnost ZNAKON, a.s. V  tomto případě je použita rozměrová řada 3,0 m3 a 5,0 m3. Celková cena tohoto samostatného objektu stavby činila 847.175,- Kč včetně DPH a dílo bylo předáno do užívání 16. 12. 2020.

Kladenská Nádraží Mokropsy

U obou stavebních akcí  bylo na základě požadavku Odboru technických služeb města navrženo a realizováno u daných typů kontejnerů vnitřní půlení na dva druhy separovaného odpadu (např. sklo bílé/sklo barevné). Vlastní technologii dodávala společnost Reflex-Zlín,a.s., která dodávala tyto typy kontejnerů i v sousedních Letech u Dobřichovic. Technický dozor investora na obou akcích vykonávala stavební společnost Vejvoda, s.r.o. - pan Petr Špaček. 

Realizací tohoto typu kontejnerů došlo ve značné míře k zlepšení životního prostředí a kulturnímu výrazu prostor určených k ukládání komunálního odpadu.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie