Černošice
Černošice

Územní systém ekologické stability ORP Černošice

 
podpora

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Zpracování plánu ÚSES pro ORP Černošice
  • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2020. 
  • Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0012878
  • Dne 24. 11. 2020 byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k obnově podkladů ÚSES, které jsou jedním z podkladů zpracování územně plánovací dokumentace. Realizací projektu má dojít k posílení funkčnosti krajinných struktur a prvků a snaze o celistvost těchto podkladů, především na hranicích správních obvodů.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Životní prostředí, Výzva č. 05_17_052

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 320 000 Kč
Požadovaný příspěvek :  1 967 500 Kč
Spoluúčast města:    352 500 Kč

 

Termíny realizace projektu:

V roce 2020 byly zpracovány podklady pro žádost o dotaci, podána a vyhodnocena žádost o dotaci. V prvním čtvrtletí roku 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele plánu ÚSES. Na zákaldě harmonogramu má být plán dokončen do října roku 2023. Garantem projektu je JUDr. Markéta Fialová

Termín projednání návrhu ÚSES v zasedací místnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5: 

  • Oblast "SEVER 1": 21. 6. 2023, 9:00 hod.
  • Oblast "SEVER 2": 21. 6. 2023, 13:00 hod.
  • Oblast "JIH 1": 22. 6. 2023, 9:00 hod., 
  • Oblast "JIH 2": 22. 6. 2023, 13:00 hod. 
    Rozdělení ORP po jednotlivých obcích zde (398.46 kB)

Foto z projednání ÚSES

Do 30. 6. 2023 byl termín pro vyjádření obcí po projednání k podkladům ÚSES. Následně byl plán předán k oponentuře, která byla 1. 11. 2023 po akceptaci MěÚ Černošice zaslána zpracovateli plánu. Projekt měl být dle smlouvy dokončen do 31. 10. 2023, nicméně vzhledem k prodloužení procesu oponentury a tudíž nemožnosti zapracovat její výstupy do finální verze v termínu daném smlouvou byl vyhotoven dodatek smlouvy s minimálním posunem termínu dokončení. Do konce roku 2023 musí být vypořádán celý projekt.

podpora

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kostel