Černošice
Černošice

Technická infrastruktura

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Plán na rok 2024

Rekonstrukci ulice Akátová, která byla součástí smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY, v roce 2023 nešlo realizovat. U této ulice, po komplikovaném jednání s vlastníky pozemků pod komunikací či vlastníky pozemků přiléhajících ke komunikaci, nedošlo zatím k dohodě a vydání souhlasu s navrženým projektovým řešením. Předpoklad dořešení těchto vztahů je v průběhu letošního roku, a z toho důvodu je nyní odsouhlaseno a smluvním dodatkem potvrzeno, že stavební úpravy budou probíhat až v roce 2024, ale za stejných smluvních podmínek (výše ceny).

 

Ulice určené k rekonstrukci v následujících letech

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chodníky určené k rekonstrukci v následujících letech

 

Shrnutí za rok 2023

Rekonstrukce ulic V Dolích, Jabloňová, Moravská, Akátová, Javorová a U Vodárny - koncem  ledna bylo vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby; jako ekonomicky nejvhodnější byla vybrána společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED; realizace proběhla během dubna až září  2023. Nyní je stavba předána a zkolaudována.

Rekonstrukci ulic Akátová a Javorová, které byly také součástí smlouvy o dílo, ale realizovat v roce 2023 nešlo. U obou ulic, po komplikovaném jednání s vlastníky pozemků pod komunikací či vlastníky pozemků přiléhajících ke komunikaci, nedošlo zatím k dohodě a vydání souhlasu s navrženým projektovým řešením. Předpoklad dořešení těchto vztahů je v průběhu roku 2024, a z toho důvodu je nyní odsouhlaseno a smluvním dodatkem potvrzeno, že stavební úpravy obou komunikací budou probíhat až v roce 2024, ale za stejných smluvních podmínek (výše ceny).

Kromě uvedeného proběhla také oprava řady vedlejších nezpevněných ulic pomocí strojově položeného asfaltového recyklátu včetně zpevňujícího postřiku - ul. V Habřinách v délce 522 m, ul. Habrová v délce 109 m, ul. Nad řekou v délce 107 m, ul. Brněnská v délce 78 m, ul. Na Vyhlídce v délce 280 m, ul. Nádražní v délce 171 m, Osada Slunečná 550 m a ul. Pod Slunečnou v délce 70 m. Dále v Osadě Kluček, Osada V Topolích, část Topolské, komunikace podél Berounky od ul. Ke Hřišti po ul. Kubánská, Pražská, slepá část V Dolích, část Majakovského a Bezručovy, Tolstého, Příbramská a Revoluční.

Shrnutí za rok 2022

Rekonstrukce ulic

Začátkem roku 2022 se uskutečnilo VŘ na zhotovitele stavby (realizace během března až září).

 Strakonická - situace, kompletní dokumentace - bylo zažádáno v r. 2022 o dotaci v rámci zveřejněné výzvy MMR ČR, dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací; žádost nebyla úspěšná; v roce 2023 podaná znovu a opět neúspěšně (z důvodu velkého množství podaných projektů).

Rekonstrukce obrusných vrstev komunikací

Rekonstrukce obrusných vrstev komunikací K Višňovce, Říční - mezi ulicí Dr. Janského a žel. přejezdem, Smetanova (část) a Topolská mezi Masopustním náměstím a Kyjevskou ulicí - začátkem roku 2022 se uskutečnilo VŘ na zhotovitele stavby (předpoklad realizace 1.4. až 30. 8. 2022). Ze 2 podaných nabídek byla jako nevýhodnější vybrána nabídka společnosti METROSTAV Infrastructure, a. s.

Rekonstrukce chodníků

  • Rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Dr. Janského – v roce 2021 podána žádost o dotaci z prostředků IROP s názvem „Bezpečné chodníky – chodník Dr. Janského“; dotace byla přislíbena; v roce 2022 proběhla realizace celého projektu; bližší informace v sekci Dokončené projekty
  • Chodník ve Střední
  • Úprava schodiště a chodníku v křižovatce ulic Školní a Berounská a likvidace dešťových vod v ulici Školní před č.p. 1490

Shrnutí za rok 2021

Shrnutí za rok 2020 a starší (archiv)

Shrnutí za rok 2019

  • Kollárova (uhrazeno dle plánovací smlouvy ze soukromých zdrojů) 

Shrnutí za rok 2018

  • odvodnění komunikace Pod Višňovkou

Shrnutí situace a výsledků roku 2017

Z prostředků města proběhla v roce 2017 rekonstrukce dalších 3 ulic a 1 chodníku z původního balíku tzv. velkého třesku. 

Jednalo se o ulice Čajkovského, Domažlická, Mládežnická (pouze oprava povrchu místo původně plánované rekonstrukce ul. Tolstého) a chodník podél ul. Dobřichovická. U chodníku bylo realizováno také nové veřejné osvětlení.

Shrnutí situace a výsledků roku 2016

Z prostředků města proběhla v roce 2016 rekonstrukce dalších 8 ulic a 3 chodníků z původního balíku tzv. velkého třesku. (detaily veřejné zakázky zde)

Shrnutí situace a výsledků roku 2015

V roce 2015 byla nejdříve dokončena rekonstrukce ulice Dr. Janského, započatá již v roce 2014. Následně proběhla rekonstrukce ulic Na Drahách a Ukrajinská, pro které město získalo dotaci z titulu povodňových škod. V létě a na podzim pak další rekonstrukce, viz níže uvedený seznam.

 Rekonstrukce ulic Ukrajinská a Na Drahách

Z prostředků města proběhla v roce 2015 rekonstrukce dalších 9 ulic z původního balíku tzv. velkého třesku. 

Shrnutí situace a výsledků roku 2014

Od července 2014 probíhala rekonstrukce nejdelší místní komunikace - ulice Dr. Janského, a to v celé délce od Hotelu Kazín až po mokropeskou pláž. V rámci projektu bylo upraveno také parkoviště u pláže. Dokončeno bylo počátkem r. 2015.

 Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr. Jánského

 Shrnutí situace a výsledků roku 2013

Ve výběrovém řízení na 1. etapu rekonstrukcí komunikací v roce 2013 v elektronické aukci zvítězila společnost Ekostavby Louny. V samostatném výběrovém řízení na stavbu dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Pardubická a dešťové kanalizace přes pozemky pod základní školou zvítězila společnost Stavitelství Řehoř.

Dále bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci místních komunikací (Berounská, Jedlová, Chrudimská, Slunečná, Střední a Libušina), ve kterém zvítězila spol. Robstav stavby k.s, která nabídla provedení díla za celkovou cenu 3 815 880,- Kč.

Celková výše všech zakázek je cca 29 mil. Kč.

Financování staveb bylo zajištěno z úvěru, jehož přijetí schválilo zastupitelstvo 11. 10. 2012, a to až do výše 35 mil. Kč se splatností 10 let.

 Projektová dokumentace jednotlivých komunikací (realizace v roce 2013)

Ulice, které nebyly vybrány k rekonstrukci plně hrazené z prostředků města (v rámci projektu "velký třesk") a na jejichž výstavbě se podíleli občané v rámci programu rekonstrukcí ulic se spolufinancováním ze strany občanů

 

 Shrnutí situace a výsledků roku 2012

Seznam komunikací k rekonstrukci v roce 2012

Výběrové řízení na stavební firmu na všechny zařazené ulice pro rok 2012 s výjimkou Komenského (realizováno samostatně) a Pardubické (odloženo na podzim, podmíněně) vyhrála společnost PSVS a.s.. V elektronické aukci 26. dubna bylo dosaženo úspory -14% proti projektovému rozpočtu, což ale znamená cenu vyšší než byl původní předpoklad. Z tohoto důvodu z 19 původně vybraných ulic byly dvě vyřazeny - ul. Pod Višňovkou a ul. K Lesíku - město využilo svého práva zúžit rozsah projektu až o 20% jeho celkové hodnoty.

Rozhodnutím rady města dále došlo ke změně, kdy místo zamýšlené rekonstrukce Pardubické ulice (odložena kvůli získání vodoprávního povolení k vybudování dešťové kanalizace) byly k realizaci vybrány ulice V Mýtě a Berounské. Jejich realizace se ale vinou problémů se stavební firmou a vlivem klimatických podmínek nakonec dokončí až v roce 2013. Poslední změnou bylo vyřazení Gogolovy ulice kvůli zjištěným závadám na dešťové kanalizaci, jejíž oprava musí rekonstrukci samotné komunikace předcházet - byla nahrazena posledním chybějícím krátkým úsekem ulice Měsíční (spojka do Slunečné) .

Projektová dokumentace jednotlivých komunikací (realizace v roce 2012)

 

 Souhrnné informace a analýzy k projektu Velký třesk

Podklady, popis záměru, studie

 

   Aktualizované materiály:


   Pasport komunikací zařazených do záměru rekonstrukce:

Ostatní a odložené záměry

  • Lávka pro pěší a cyklisty do Všenor (Horní Mokropsy) - situace + studie (ing. Vojíř)
  • Studie nové, samostatně stojící lávky do Všenor (Ateliér Qarta) - po veřejném projednání v roce 2018 město záměr zamítlo a přiklonilo se k zachování lávky i do budoucna jako součásti železničního mostu. 

Za tuto stránku zodpovídá P. Hoppová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie