Černošice
Černošice

Oddělení úsekového měření rychlosti

Městský úřad Černošice, Odbor přestupků, zpracovává přestupky spočívajících v překročení nejvyšší povolené rychlosti, které jsou řešeny v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla.

Kontakt

Kontakty na jednotlivé zaměstnance

Nejčastější dotazy

1. Vymezení pojmů určená částka, provozovatel vozidla, splatnost určené částky

Dle ust. § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky.
Určená částka je stanovena ve výši jedné poloviny dolní hranice sazby pokuty, kterou lze uložit příkazem na místě.
Provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel (viz ust. § 2 písm. b) zákona o silničním provozu).
Určená částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení určené částky Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) věc odloží. V opačném případě ORP pokračuje v šetření přestupku.

2. Uhradil jsem určenou částku (platbu) na jiný účet nebo jiný variabilní symbol:

Pokud ještě neuplynula 30 denní lhůta pro zaplacení, je možné zaplatit znovu. Pokud lhůta pro zaplacení uplynula, je nutné písemně informovat správní orgán a vyčkat na další postup.

3. Jakým způsobem mohu zaplatit?

Údaje pro platbu jsou uvedeny ve Výzvě provozovateli k uhrazení určené částky (číslo bankovního účtu s předčíslím, variabilní symbol a určená částka). Platbu je možné provést:
Převodem na příjmový účet města Černošice číslo 60185 - 388063349/0800, (IBAN CZ62 0800 0601 8503 8806 3349; BIC: GIBA CZ PX), variabilní symbol je generován individuálně.
Poštovní poukázkou typu A.
V hotovosti v úředních hodinách (pondělí, středa 8-17 hodin, úterý a pátek 8-12 hodin) na pokladně Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, nebo pracoviště Karlštejnská 259, 252 28 Černošice.
Na pokladně Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, lze zaplatit prostřednictvím poplatkomatu po načtení QR kódu z výzvy, příkazu nebo rozhodnutí.

4. Nemohl jsem si vyzvednout zásilku na poště (např. kvůli zahraniční cestě):

Po 10 dnech od uložení na poště je zásilka vložena do schránky. Desátým dnem ode dne vyrozumění o uložení se proto zásilka považuje za doručenou. Ode dne následujícího po doručení se počítá lhůta 30 dní na zaplacení, přičemž rozhodujícím je den připsání na účet správního orgánu.

5. Chci se podívat na fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán:

V úředních hodinách (pondělí, středa 8-17 hodin, úterý a pátek 8-12 hodin) je nutné kontaktovat příslušného referenta uvedeného na výzvě a domluvit si termín návštěvy. Fotodokumentace k přestupku je dostupná na adrese https://radar.mestocernosice.cz/ po zadání kódu. Platnost kódu je 60 dnů od vyhotovení výzvy.
 

6. Vozidlo je provozováno jinou osobou/organizací v rámci smlouvy o operativním leasingu:

Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, odpovídá provozovatel vozidla za přestupek a případně uložený správní trest – pokutu pak může na podkladě smluv uzavřených s nájemcem v občanskoprávním řízení vymáhat po skutečném pachateli přestupku. Provozovatelem vozidla je ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona o silničním provozu pouze vlastník vozidla uvedený v technickém průkazu anebo jiná fyzická nebo právnická osoba, zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem (tato osoba je pak v TP a v centrálním registru vozidel uvedena jako provozovatel vozidla).
 

7. Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území ČR:

Je nutno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti nájemce vozidla, aby mu bylo možno doručovat písemnosti. Pokud se však nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti konkrétní osobě, správní orgán věc odloží a za přestupek odpovídá provozovatel vozidla, který pak může případně uloženou pokutu na podkladě nájemní nebo jiné smlouvy uzavřené s řidičem vymáhat v jiném, např. občanskoprávním řízení.
 

8. Vozidlo bylo prodáno, ale ke dni spáchání přestupku nebyla provedena změna v registru vozidel – postačí zaslání kopie kupní smlouvy o prodeji vozidla?

Nepostačí. Provozovatel vozidla může správnímu orgánu sdělit údaje k osobě řidiče, příp. přiložit kopii kupní smlouvy, avšak nebude-li skutečný řidič zjištěn a postižen, bude přikročeno k zahájení přestupku provozovatele vozidla. Za přestupek je odpovědný provozovatel vozidla, který je uveden ke dni spáchání přestupku v registru vozidel, nikoliv osoba kupujícího uvedená v kupní smlouvě.
Zákon o silničním provozu je v tomto ohledu zcela striktní a nepřipouští ani možnost výjimky v případě, kdy vlastník vozidla poskytne kupujícímu ověřenou plnou moc k přepisu údajů v registru vozidel.
 

9. Jakým způsobem mám sdělit totožnost řidiče?

Písemně správnímu orgánu oznámím totožnost řidiče, s kterým bude následně zahájeno řízení o přestupku. Údaji umožňující identifikaci fyzické osoby se rozumějí jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona (např. doručovací adresa) – viz ust. § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o podání ve smyslu správního řádu, které lze učinit pouze písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky s pomocí zaručeného elektronického podpisu. Popřípadě faxem nebo elektronicky bez elektronického podpisu, toto podání ale musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, nebo ústně do protokolu nebo elektronicky s využitím zaručeného elektronického podpisu. Pokud není doplněno, tak k takovému podání se nepřihlíží.

 

                                                                                    Za tuto stránku odpovídá Ing. Josef Sedláček

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie