Černošice
Černošice

Oddělení sociální pomoci


Kontakty

Další informace

 • Žádosti o dávky a služby pro osoby se zdravotním postižením, tj. žádost o příspěvek na mobilitu, žádost o příspěvek na péči, žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, žádost  o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, dále žádosti o dávky hmotné nouze, tj. žádost o příspěvek na živobytí, žádost o doplatek na bydlení, žádost o okamžitou mimořádnou pomoc a žádosti o dávky státní sociální podpory, tj. žádost o rodičovský příspěvek, žádost o přídavek na dítě, žádost o příspěvek na bydlení, žádost o porodné, žádost o pohřebné, žádost o dávky pěstounské péče, vyřizuje Úřad práce Praha-západ, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7-Letná, tel.  950 152 111.

Činnost oddělení

 • Vydává  doporučení k uzavření nebo  vypovězení smlouvy o nájmu v bytech zvláštního určení, pokud byl před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. zřízen byt zvláštního určení ze státních prostředků  nebo za přispění státu
 • Osobám se zdravotním postižením bezplatně vydává "Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou".
 • Zajišťuje odborné poradenství a poskytuje odbornou poradenskou činnost osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace z důvodu věku nebo zdravotního postižení
 • Spolupracuje s obecními a městskými úřady, pečovatelskou službou, domovy důchodců, ústavy sociální péče, Okresní správou sociálního zabezpečení pro Prahu-západ, zdravotními pojišťovnami a jinými státními i nestátními organizacemi v oblasti své působnosti
 • Poskytuje validní informace v rozsahu svého působení a v souladu s platnou legislativou
 • Vypracovává dohodu ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi o postupu řešení jejich situace
 • Zajišťuje aktivizační služby pro zdravotně postižené, osoby v hmotné nouzi a seniory
 • Realizuje přímou sociální práci s klienty, spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit s cílem předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů a předcházení vyloučení, které je důsledkem stáří a zdravotního postižení
 • Spolupracuje s klientem při řešení pro něj náročné životní situace, spolupracuje s rodinou klienta, spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodině, pokud to situace vyžaduje
 • Provádí terénní sociální šetření
 • Rozhodnutím stanoví rodičům úhradu za stravu a péči u dětí umístěných na základě rozhodnutí soudu do domova pro osoby se zdravotním postižením
 • Zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osobu, která podle lékařského  posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat  a nemá zákonného zástupce  nebo opatrovníka
 • Zajišťuje výkon funkce sociálního kurátora
 • Navštěvuje klienty ve VTOS či VV
 • Zajišťuje pomoc a poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením
 • Poskytuje pomoc při hledání ubytování a zaměstnání osobám ohroženým sociálním vyloučením.

 

Za tuto stránku odpovídá: Bc. Jana Blehová