Černošice
Černošice

Oddělení komunitního plánování a sociální prevence pro dospělé

Kontakt

Činnost oddělení

Zabezpečuje agendu sociální práce v přenesené působnosti obecního úřadu ORP dle §92 odst. a, b, d, § 93a, §94, zákona o sociálních službách, a § 7, § 63, § 64, § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů zejména:

 1. mapuje sociální a návazné služby na území ORP, zpracovává podklady a spolupracuje s Krajským úřadem při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, koordinuje poskytování sociálních služeb na území ORP – komunitní plánování
 2. spolupracuje s obecními a městskými úřady, krajským úřadem, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, úřady práce, soudy a dalšími státními a nestátními organizacemi provádí depistážní činnost zaměřenou na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených soc. vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování soc. služeb 
 3. zajišťuje spolupráci a koordinaci činností v rámci inter a multidisciplinární spolupráce zahájené a realizované v zájmu řešení nepříznivé sociální situace osob, skupin, komunit (i v rámci preventiv. aktivit)
 4. navštěvuje klienty ve výkonu trestu odnětí svobody či ve vazbě, spolupracuje s nimi na řešení jejich nepříznivé situace
 5. spolupracuje s Vězeňskou službou ČR a s Probační a mediační službou ČR
 6. zpracovává individuální plán mladého dospělého podle zákona č. 363/2021 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 7. vyjíždí do terénu, kde zajišťuje základní a odborné sociální poradenství, zajišťuje doprovody klientů, mapuje individuální potřeby osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, vytváří návrhy jejího řešení, společného plánování a hodnocení
 8. zajišťuje sociální prevenci a poskytování sociálně-právního poradenství osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby a osobám ohroženým rizikovým způsobem života
 9. vede dokumentaci a zpracovává osobní či citlivá data, včetně zpracování Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka a další související dokumentace; nakládá s osobními údaji, k nimž má z důvodu své pracovní činnosti přístup, a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu jiných osob k těmto údajům, k jejich zneužití, zničení či ztrátě, neoprávněnému zpracování, poskytování jiným osobám nebo použití k jinému účelu než k jakému je oprávněn je používat v souvislosti s výkonem svojí pracovní činnosti dle platných předpisů, zachovává mlčenlivost o všech osobních (důvěrných) údajích
 10. spolupracuje s potravinovou bankou
 11. poskytuje základní a odborné sociální poradenství
 12. spolupracuje s odbory a odděleními napříč úřadem
 13. dodržuje etické principy a zásady sociálního pracovníka (např. Etický kodex sociálních pracovníků ČR)

Vykonává další činnosti v sociální oblasti:

 1. vykonává činnosti spojené s organizací sociálních pohřbů
 2. vykonává činnosti romského poradce a plní tak úkoly napomáhající výkonu práva příslušníků romské komunity do společnosti
 3. poskytuje kontaktní místo pro podporované bydlení (v plánu od r. 2025)
 4. vykonává činnosti veřejného opatrovnictví, popřípadě kolizního opatrovnictví u osob s omezenou svéprávností 5. zajišťuje osvětu sociální práce

Za tuto stránku odpovídá Mgr. Radka Běloušková, DiS.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Památný dub na Vráži: Foto Petr Kubín