Černošice
Černošice

Oddělení náhradní rodinné péče


Kontakt

 

Činnost oddělení

 • zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro děti, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovávány ve vlastní rodině
 • poskytuje uchazečům odborné poradenství o možnostech a formách náhradní rodinné péče
 • přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské   péče  a pěstounské péče na přechodnou dobu
 • uzavírá dohody o  výkonu  pěstounské  péče  s osobami  pečujícími  a osobami v evidenci nebo vydává rozhodnutí, kterým upraví podrobnosti ohledně výkonu jejich práv a povinností
 • sleduje naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí
 • zaměstnanci oddělení jsou v pravidelném osobním styku s osobou pečující nebo s osobou v evidenci a s dětmi svěřenými do jejich péče
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka
 • sleduje vývoj dětí svěřených do péče budoucích osvojitelů a do péče fyzické osoby, která má zájem se stát pěstounem
 • přijímá oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením
 • zpracovává individuální plán ochrany dítěte
 • provádí vyhodnocení situace dítěte
 • na žádost soudu vykonává dohled nad úspěšností osvojení a podává soudu zprávy o tomto dohledu
 • podává návrhy soudu na uložení či zrušení opatření týkajících se výchovy dětí, na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě, na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení, zrušení, prodloužení ústavní výchovy, na svěření dítěte do péče zařízení vyžadující okamžitou pomoc, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, na ustanovení poručníka nebo opatrovníka dítěte
 • podává návrh k soudu na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez dostatečné péče nebo jestliže je jeho život nebo vývoj vážně ohrožen nebo narušen.

Za tuto stránku odpovídá: JUDr. Jana Horáková